175 βουλευταὶ μιμηταὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (Ἀποστάτου)

Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Κ. Λιβανός

Θλῖψι ἀνείπωτη διακατέχει τὴν καρδία τοῦ ἀρθρογράφου σήμερα. Ἡ ψυχή του πενθεῖ. Πενθοῦν ἀκόμη καὶ τὰ ἄψυχα πλῆκτρα τοῦ ὑπολογιστοῦ του, ὄχι γιὰ τὴν ἀπώλεια κάποιου ἀγαπημένου προσώπου, ἀλλὰ γιὰ τὸ θάνατο τῆς Πατρίδος μας. Βεβαίως τὸ ἐθνικό μας ἐμβατήριο λέγει «ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει», ὡστόσο εἶναι βέβαιο, ὅτι, ἂν ὁ στιχουργός του ζοῦσε στὶς ἡμέρες μας, δὲν θὰ ἦταν τόσο αἰσιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἱστορικοῦ μας Ἔθνους! Μεσίστιες ἔπρεπε νὰ κυματίζουν οἱ σημαῖες στὰ δημόσια κτίρια καὶ πένθιμα ἔπρεπε νὰ ἠχοῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκ­κλησιῶν μας. Ἡ ψήφισι τοῦ Σ/Ν ἀπὸ τὴ Βουλὴ γιὰ τὴν «ἰσότητα στὸν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν…» μὲ εὐρεῖα πλειοψηφία 175 ψήφων ἔγινε μία ἀκόμη αἰτία τοῦ ἀργοῦ καὶ βασανιστικοῦ θανάτου, στὸν ὁποῖον ὁδηγοῦν τὴ χώρα μετὰ τὴν μεταπολίτευσι οἱ ἑκάστοτε δημαγωγοὶ ἰδιοτελεῖς καὶ ματαιόδοξοι κυβερνῶντες, γιὰ νὰ διατηρηθοῦν στὴν ἐξουσία τους καὶ νὰ εἶναι ἀρεστοὶ σ’ ἕνα ἀποστατημένο ἀπὸ τὸ Θεὸ κόσμο! Ὅπως ὅμως καὶ ὁ Πόντιος Πιλᾶτος, δὲν γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ εἶχαν τὴν ἐφήμερη ἐξουσία τους «εἰ μὴ ἦν δεδομένον ἄνωθεν» (Ἰωάν. 19:11), διότι «οὐκ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν» (Ρωμ. 13:1).

Ἡ θέσις τῶν 175 εἰς τὴν Ἱστορίαν

Ἔτσι εἶναι κ.κ. 175 βουλευταὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ποὺ γράψατε ἱστορία μὲ τὴν ἱστορικὴ ψῆφο σας τὴν 15η Φεβρουαρίου 2024. Τὸν εὐκολόπιστο λαὸ εὐκόλως τὸν ἐξαπατᾶτε, ἀποκρύβοντας προεκλογικῶς τὶς προθέσεις σας, καὶ ὑφαρπάζετε τὶς ψήφους του, ἀλλ’ ὑπάρχει καὶ ὁ Θεός, τὸν ὁποῖον δὲν μπορεῖτε νὰ ἀπατήσετε, καὶ στὸν ὁποῖον θὰ λογοδοτήσετε, κατὰ τὴ φοβερὰ ἡμέρα τῆς Κρίσεως, πῶς διαχειρισθήκατε τὴν ἐξουσία, ποὺ σᾶς ἔδωσε. Τί θὰ τοῦ ἀπαντήσετε ἐνώπιον ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων;

Ὅτι ἔπρεπε νὰ προστατεύσετε τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» καὶ νὰ ὑποστηρίξετε τὴν ἰσότητα τῶν «ὁμόφυλων» ἀνθρώπων στὸ γάμο, ἢ μήπως θὰ τοῦ μιλήσετε περὶ «κράτους δικαίου», «συμπερίληψης», ἀποδοχῆς τῆς «διαφορετικότητος» καὶ σεβασμοῦ τοῦ «σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ»; Ὅλα αὐτὰ ἐπαινοῦν καὶ ἐπιβάλλουν τὰ κοσμικὰ δικαστήρια καὶ τὸ ΕΔΑΔ, ὄχι ὅμως τὸ ἀπείρως ἀνώτερο παγκόσμιο Δικαστήριο τῆς μελλούσης Κρίσεως. Οἱ σοφιστεῖες αὐτὲς τοῦ αἰῶνος τούτου δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὴν δικαία καὶ καταδικαστικὴ ἐτυμηγορία. Τὸ κατηγορητήριο θὰ εἶναι βαρύτατο: «παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον» (Ἡσ 24:5). Προσέξετε καλὰ τὴ διατύπωσί του, δὲν εἶναι δικῆς μας ἐμπνεύσεως, εἶναι προφητεία θεόπνευστος διὰ στόματος τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, φωτογραφίζουσα τὴ σημερινὴ πραγματικότητα πρὸ 2.800 ἐτῶν!

Δὲν πρόκειται νὰ κριθῆτε γιὰ παραβάσεις κάποιων ἐντολῶν ἢ διάπραξι συνηθισμένων ἁμαρτημάτων, ὅπως οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ διότι, ὄχι μόνο κατεφρονήσατε, ἀλλὰ καὶ διότι ἀλλάξατε τοὺς αἰωνίους Νόμους τοῦ Θεοῦ μὲ νόμους δικούς σας ἐπαισχύντους, ποὺ προοιωνίζονται μεγάλα δεινά, ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. Δὲν τὸ λέγομε ἐμεῖς αὐτό, εἶναι ἱστορικὴ καὶ πνευματικὴ νομοτέλεια, τὴν ὁποία διατυπώνει ὡς ἑξῆς ὁ Ἀπόστολος: «πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον (δικαίαν) μισθαποδοσίαν» (Ἑβρ. 2:2). Ἄλλωστε ὁ ἴδιος Προφήτης συνεχίζοντας τὴν προφητεία, προεῖπε καὶ γιὰ τὴ μισθαποδοσία ποὺ θ’ ἀκολουθήσῃ τὴν πρωτοφανῆ αὐτὴ ἀλλαγὴ τῶν θεϊκῶν προσταγμάτων μὲ νέα «ἐκσυγχρονισμένα» καὶ ἐναρμονισμένα πρὸς τὸ διεθνές, ἀλλὰ σατανικῆς ἐμπνεύσεως δίκαιο, λέγων: «διὰ τοῦτο ἀρὰ (κατάρα) ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι. Πενθήσει οἶνος, πενθήσει ἄμπελος, στενάξουσι πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν. Πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων, πέπαυται αὐθαδεία καὶ πλοῦτος ἀσεβῶν, πέπαυται φωνὴ κιθάρας. ᾘσχύνθησαν οὐκ ἔπιον οἶνον, πικρὸν ἐγένετο τὸ σίκερα τοῖς πίνουσιν. Ἠρημώθη πᾶσα πόλις, κλείσει οἰκίαν τοῦ μὴ εἰσελθεῖν» (Ἡσ. 24:6-10).

Τί σημαίνουν αὐτὰ τὰ λόγια; Δὲν σημαίνουν ὅτι οἱ ἀντιχριστιανικοὶ νόμοι, ποὺ καταργοῦν τὴ χριστιανικὴ Ἠθικὴ καὶ τὶς θεϊκὲς Ἐντολὲς γενικώτερα, θὰ ἔχουν ὡς ἀναπόφευκτη συνέπεια νὰ μᾶς ἐγκαταλείψῃ ἡ θεία χάρις καί, ἀντ’ αὐτῆς νὰ πέσῃ ἐπάνω μας ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ ἀδιάψευστο «ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (Κολ.3:6);

Οἱ πληγὲς ἀπὸ τὴ φονικὴ πυρκαγιὰ στὸ Μάτι, τὶς πλημμύρες στὴ Θεσσαλία καὶ τὸ δυστύχημα τῶν Τεμπῶν εἶναι ἀκόμη ἀνοικτὲς καὶ σεῖς, ἀντὶ νὰ τὶς κλείσετε, προκαλεῖτε μὲ θρασύτητα τὸν Θεό, ἐπιστρέφοντας τὴν χριστιανικὴ Ἑλλάδα στὴν π.Χ. ἐποχή! Γι’ αὐτὴ τὴ στάσι σας ἔναντι τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συνιστᾷ κήρυξι διωγμοῦ του ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀνήκει σ’ Αὐτόν, ὄχι σὲ σᾶς (διότι Αὐτὸς εἶναι ὁ Σωτήρας καὶ Εὐεργέτης της) ἡ Ἱστορία θὰ σᾶς κατατάξῃ μὲ τὸν Ἰουλιανὸ τὸν Παραβάτη καὶ ἄλλους διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ! Ὅσο γιὰ τὴν ἐπανεκλογή σας στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς μὴ ἀνησυχῆτε, διότι ὁ λαός μας λησμονεῖ γρήγορα γεγονότα, ποὺ δὲν θίγουν τὴν τσέπη του! Ἔτσι εἶναι, γιὰ τὶς τιμὲς τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ ἀποζημιώσεις, ἑκατοντάδες τρακτὲρ στήνουν μπλόκα παντοῦ· γιὰ τὰ ἰδιωτικὰ πανεπιστήμια χιλιάδες φοιτηταὶ κάνουν διαδηλώσεις καὶ πορεῖες· γιὰ τὴ σταδιακὴ ὅμως ἀποχριστιανοποίησι τῆς Πατρίδος πόσοι ἐνδιαφέρονται; Μετὰ τὴν ψήφισι τοῦ κατάπτυστου νόμου δὲν θὰ ἔπρεπε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ (καὶ ὄχι μόνο) νὰ εἶχαν βγεῖ στοὺς δρόμους;

orthodoxostypos.gr

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου