Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ κάθε νίκης…/ Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Ξεκινήσαμε, καλοί μου φίλοι! Μὲ στόχους καὶ σκέψεις πολλὲς γιὰ τὴν κατάκτηση τῶν ὀνείρων μας. Γιὰ νὰ δοῦμε νὰ γίνονται πράξη τὰ ὁράματά μας. Τούτη ἡ χρονιά μας θέλουμε νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ἐπιτυχημένη. Πλούσια σὲ καρποφορία. Ἀποτελεσματική.

Ἐφοδιασμένοι μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά μας, εἴμασθε ἕτοιμοι γιὰ τὶς μάχες, θέλουμε σαφῶς νὰ κερδίσουμε. Καὶ πόσο σημαντικὰ εἶναι αὐτὰ γιὰ τὸν ἀγώνα!

Ὡστόσο ἀπαιτεῖται καὶ κάτι ἄλλο, ἐπίσης σημαντικότατο. Ἡ ὀργάνωση τῆς δράσης μας. Χωρὶς ὀργάνωση, στρατηγικὴ καὶ προγραμματισμό, ἄδικα κοπιάζουμε.

Δροῦμε, ἀλλὰ καὶ χανόμαστε ἐδῶ κι ἐκεῖ!

Δροῦμε, ἀλλὰ κάποτε καὶ μὲ ἀπώλειες μεγάλες τῶν δυνάμεών μας!

Δροῦμε, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀπαιτούμενη ἀποτελεσματικότητα.

Ὁπότε, ἡ ὀργάνωση αὐτῆς τῆς δράσης μας, τὸ σαφέστατο πρόγραμμά μας, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτική. Εἶπαν πολὺ ὡραῖα: «Τίποτα νὰ μὴ κάνεις χωρὶς πρόγραμμα καὶ σκοπό».

Τὸ πρόγραμμα βέβαια τὰ περιλαμβάνει ὅλα…

Καὶ τὸ διάβασμά μας, ὅπως καὶ τὴ χαλάρωσή μας!

Καὶ τὴν ἔνταση, ὅπως καὶ τὴν ἀνάπαυση!

Καὶ τὴ σωστὴ διατροφή, ὅπως καὶ τὸν πνευματικὸ ἀνεφοδιασμό!

Γιατί μόνον ἔτσι εἶναι δυνατὸ νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ μέγιστο τῆς ἀπόδοσής μας.

* * *

Καὶ τί παράξενο! Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ὀργάνωση τῆς δράσης μας, μᾶς ὁδηγεῖ ἀμέσως καὶ στὴν ὀργάνωση τῆς… ἀπόδρασής μας! Ὅπως στὴ φυσική, δράση σημαίνει ἀντίδραση, ἔτσι καὶ στὴν περίπτωσή μας, ἀλλὰ καὶ στὴν ζωή μας τὴν ἴδια, σωστὴ δράση σημαίνει ἀπόδραση καὶ μάλιστα ἀπόδραση ἐπιτακτική!

Νὰ τί θέλουμε νὰ ποῦμε…

Γιὰ νὰ ἔχει κανεὶς ὑγιεινὸ σῶμα, πρέπει προηγουμένως νὰ ἀποδράσει ἀπ’ ὅλες ἐκεῖνες τὶς γνωστὲς κακὲς συνήθειες (κακῆς διατροφῆς, ἀκίνητης ζωῆς, κακῶν συνηθειῶν, ὅπως τὸ κάπνισμα καὶ τὸ ἀλκοὸλ κ.λπ.)…

Γιὰ νὰ ἔχει κανεὶς τὴν τόσο ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὕπαρξή μας ψυχαγωγία, πρέπει προηγουμένως νὰ ἀποδράσει ἀπ’ ὅλες τὶς διασκεδάσεις, ἐκεῖνες ἀκριβῶς ποὺ τοῦ διασκορπίζουν τὴν προσωπικότητα, τὴν ἠθικὴ ἀκεραιότητα καὶ τὸν διαλύουν σωματικά, πνευματικὰ καὶ ψυχικά…

Γιὰ νὰ ἔχει κανεὶς ἀνώτερη ζωή, πρέπει προηγουμένως νὰ ἀποδράσει ἀπ’ τοὺς κακοὺς φίλους καὶ τὶς παρακατιανὲς παρέες, τὰ ἁμαρτωλὰ θεάματα, τὰ ἀναγνώσματα καὶ τὰ ἀκούσματα, κι ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τὸν θέλουν κολλημένο σ’ αὐτά, ὅπως τὰ βιντεοπαιχνίδια γιὰ παράδειγμα.

Λοιπόν, στὴν πνευματικὴ ζωή αὐτὸ λέγεται μετάνοια. Δηλαδὴ ἀπόδραση ἀπ’ τὴν χαμοζωή, τὸν κακό μας ἑαυτό, τὶς κακές μας συνήθειες, ἀπ’ ὅ,τι μᾶς κρατᾶ δεμένους καὶ ὑποχείριους, ἐν τέλει ἀπόδραση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Κι ἐπειδὴ ἡ πνευματικὴ ζωή, ἀρχίζει ἀπ’ τὴν μετάνοια, τὴν ἐγκατάλειψη δηλαδὴ ὁποιουδήποτε κάναμε καὶ δὲν ἦταν σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἄρα ἀπ’ τὴν ἀπόδραση, τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνουμε κι ἐδῶ.

Ν’ ἀποδράσουμε δηλαδή…

  • ἀπ’ τὶς ἀρνητικὲς σκέψεις τοῦ «δὲν θὰ πετύχω, δὲν θὰ πετύχω…»
  • ἀπ’ τὶς ἥσσονες (δηλαδὴ τὶς ἐλάχιστες) προσ­πάθειες…
  • ἀπ’ ὅ,τι ὥς τώρα μᾶς ἔκανε λιγότερο ἀποτελεσματικούς.

* *

Τελικά, τί βλέπουμε καλοί μου φίλοι; Ὅτι προηγεῖται ἡ ὀργάνωση τῆς ἀπόδρασή μας κι ὕστερα ἡ ὀργάνωση τῆς δράσης μας.

Ἡ ὀργάνωση τῆς ἀπόδρασή μας δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ μία καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση αὐτῶν τῶν ὁποίων θέλουμε ν’ ἀποφύγουμε, ἐκείνων ἀπ’ τὰ ὁποῖα θέλουμε νὰ ξεφύγουμε, ἐκείνων ποὺ εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ νὰ ὑπερβοῦμε.

Ἡ ὀργάνωση τῆς δράσης μας κι αὐτὴ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θέλει. Δηλαδὴ τὴν καταγραφὴ καὶ τὴν ἱεράρχηση τῶν πραγμάτων, μὲ ἄλλα λόγια τὴν κατάρτιση τῆς στρατηγικῆς καὶ τοῦ προγράμματός μας.

Καὶ τὰ δύο ἀπαιτοῦν βέβαια τὴ θέληση καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά μας. Διαφορετικὰ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ γίνει. Ὅσο καὶ νὰ μᾶς τὸ λένε ὅλοι. Γονεῖς, ἀδέλφια, καθηγητές, φίλοι…

Καὶ κάτι ἀκόμη. Ὅποιος προχώρησε στὴν ὀργάνωση τῆς ἀπόδρασης, πολὺ γρήγορα ἔφτασε καὶ στὴν ὀργάνωση τῆς δράσης, κι ὕστερα ἀκόμη πιὸ εὔκολα στὴν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ.

Εἶπαν πολὺ σωστά: «Τὸ μυστικὸ κάθε νίκης βρίσκεται στὴν ὀργάνωση». Στὴν ὀργάνωση ὄχι μόνο τῆς δράσης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπόδρασης, ἡ ὁποία πρέπει καὶ νὰ προηγεῖται. Ναί!

* *

Χαρτὶ καὶ μολύβι, λοιπόν, γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ τῆς ἀπόδρασης καὶ τῆς δράσης μας. Καὶ δὲν λέω τίποτα γιὰ τὴν προαίρεση καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά μας, γιατί τὰ θεωρῶ σαφῶς δεδομένα…

Ορθόδοξος Τύπος

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου