Δὲν θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; / Μακαριστός Επίσκοπος ο Αυγουστίνος Καντιώτης †

Δὲν θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; Θα σε κυβερνούν οι αντίχριστοι! Δὲν θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; Ἔ, ἄφησε τότε νὰ ἐκλέγωνται οἱ Βαραββᾶδες σου καὶ νὰ σὲ κυβερνοῦν οἱ ἀντίχριστοι!

Yπεύθυνος γιὰ τὴ δυστυχία σου θὰ εἶσαι κι ἐσὺ ποὺ ἐκλέγεις (τους πολιτικούς) και μὲ τὴν ψῆφο σου όπλισες τοὺς κακοὺς καὶ πονηροὺς μὲ τεράστια δύναμη, για να κάνουν το κακό όχι σὲ λίγους ἀνθρώπους, ὅπως ὅταν εἶναι ἐκτὸς τῆς ἐξουσίας, ἀλλά για να κάνουν το κακὸ σε ὁλόκληρο το Έθνος!

Ισχύει και στὴν προκειμένη περίπτωση τῆς ἐκλογῆς τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων ὅ,τι ἔγραψε ὁ κορυφαῖος ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ θεόπνευστος Παῦλος, στὸν μαθητή του Τιμόθεο γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ποιμένων·

«Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις!» (Α΄ Τιμ. 5,22).

Πρόσεξε λέει ὁ Απόστολος, πρόσεξε Τιμόθεε ποιόν θὰ ἐκλέξῃς ὡς ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας· γιατὶ ἂν ἐκλέξῃς κάποιον κακό θὰ φέρῃς τὴν εὐθύνη κι ἐσὺ γιὰ ὅσα ἄτοπα και ἐγκληματικά και σατανικά θα διαπράξῃ ἐκεῖνος εἰς βάρος τοῦ ποιμνίου· γιατὶ ἐσὺ τοῦ ἔδωσες τὴ δύναμη νὰ κακοποιῇ!

Ἀλλά κι ἐσύ, Ἕλληνα ψηφοφόρε, πρόσεξε κατά τὴν ἐκλογή!

Διότι ἐὰν ἐκλέξῃς ὡς πολιτικούς σου ἡγέτες κάποιους κακούς θὰ ἔχῃς κι ἐσὺ τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης γιὰ ὅλες ἐκεῖνες τὶς συμφορὲς ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὴ φαύλη κυβέρνηση!

Πρόσεχε τὴν ψῆφο σου!

Σὲ ποιούς θα τη δώσῃς;

Κάνοντας κακή ἐκλογή ὁδηγεῖς σὲ βάραθρα τὴν Ἑλλάδα και ματαίως κατόπιν θα καταριέσαι την ημέρα που τελείως ἄκριτα και ἐπιπόλαια ἔδωσες τὴν ψῆφο σου!

Ἀν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα παρουσιαστῇ ἕνας πραγματικά πιστός Χριστιανός και ἔλεγε·

«Ἕλληνες, δεν θα κυβερνήσουμε την Ἑλλάδα με τα ἄλφα ή βῆτα ή γάμμα κόμμα, αλλά μὲ τὸ Ευαγγέλιο!

Το Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ Σοφία και μ᾿ αυτό θα κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα!»

πέστε μου, θα τον ψήφιζαν οἱ Χριστιανοί;

Ἐμένα λοιπόν να μοῦ τρυπήσετε την μύτη, αν ἡ παράταξή του θα έπαιρνε έναν βουλευτή στην Ἑλλάδα!

Το Βαραββᾶ θα ἐκλέξουν διότι εἶναι κουμπάρος τους, διότι τοὺς εὐνοει και πολλά άλλα διότι!

Δὲν θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον;

Ἔ, ἄφησε τότε νὰ ἐκλέγωνται οἱ Βαραββᾶδες σου και να σε κυβερνοῦν οἱ ἀντίχριστοι!

Πρέπει νὰ γίνῃ στὴν Ἑλλάδα μια κίνηση Χριστιανική!

Ἀλλά ποῦ εἶναι οἱ Χριστιανοί;

Εἶναι σπάνιοι οἱ Χριστιανοί!

Ἀλλ᾿ ὅ,τι και ἂν γίνῃ, το Εὐαγγέλιο θὰ νικήσῃ!

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου