Γέροντας Παΐσιος /«Ἔβλεπε τίς σκέψεις μου»

«Πάν­τα ὅ­ταν πή­γαι­να στόν Γέ­ρον­τα εἶ­χε κό­σμο καί δυ­σκο­λευ­ό­μουν νά τοῦ μι­λή­σω μέ ἄ­νε­ση. Τήν τε­λευ­ταί­α φο­ρά, πη­γαί­νον­τας σάν διά­κος, νο­μί­ζω τό 1991, φο­βό­μουν μή­πως πά­λι συμ­βῆ τό ἴ­διο καί προ­σευ­χή­θη­κα σχε­τι­κά. Ὅ­ταν ἔ­φθα­σα στήν “Πα­να­γού­δα”, ἔκ­πλη­κτος εἶ­δα ὅ­τι δέν ὑ­πῆρ­χε κα­νείς. Καί ἐ­πί πλέ­ον ὁ Γέ­ρον­τας μοῦ ἀ­φι­έ­ρω­σε πο­λύ χρό­νο, συμ­βου­λεύ­ον­τάς με γιά τό κά­θε τί. Καί ἐ­νῶ ἀ­πό μέ­σα μου δο­ξο­λο­γοῦ­σα τόν Θε­ό καί εὐ­χα­ρι­στοῦ­σα τόν Γέ­ρον­τα, ἐ­πει­δή περ­νοῦ­σε πο­λύ ἡ ὥ­ρα καί ὁ Γέ­ρον­τας συ­νέ­χι­ζε νά μέ νου­θε­τῆ καί ἐ­γώ ἔ­πρε­πε ὁ­πωσ­δή­πο­τε ἐ­κεί­νη τήν μέ­ρα νά βγῶ ἀ­πό τό Ὄ­ρος, ἄρ­χι­σα νά ἀ­νη­συ­χῶ, μή­πως δέν προ­λά­βω τό λε­ω­φο­ρεῖ­ο. Ἀλ­λά τόν λο­γι­σμό μου αὐ­τό, ὄ­χι μό­νο νά τόν πῶ δέν τολ­μοῦ­σα, ἀλ­λά καί μό­νο πού τό σκε­φτό­μουν τό θε­ω­ροῦ­σα ἀ­σέ­βεια. Ὁ Γέ­ρον­τας τόν ἔ­πια­σε καί δι­α­κό­πτον­τας γιά λί­γο, μοῦ λέ­ει: “Μήν στε­νο­χω­ρι­έ­σαι. Δέν τό χά­νεις τό λε­ω­φο­ρεῖ­ο”. Καί συ­νέ­χι­σε τίς συμ­βου­λές. Ἔκ­πλη­κτος, ἔ­δι­ω­ξα τήν ἀ­νη­συ­χί­α. Ἀλ­λά ἀ­φοῦ πέ­ρα­σε πά­λι λί­γη ὥ­ρα, ξα­να­σκέ­φθη­κα: “Μό­νο μέ τρέ­ξι­μο θά προ­λά­βω”. Ὁ Γέ­ρον­τας πά­λι δι­έ­κο­ψε: “Ὄ­χι μό­νο θά προ­λά­βης, ἀλ­λά καί θά πε­ρι­μέ­νης δύ­ο ὧ­ρες”. Ἐ­γώ δέν μπο­ροῦ­σα νά κα­τα­λά­βω τί ἐν­νο­οῦ­σε. Μό­νο πού πά­λι συ­νει­δη­το­ποί­η­σα,  ὅ­τι ἔ­βλε­πε τίς σκέ­ψεις μου καί συ­νέ­χι­σα νά προ­σέ­χω στίς νου­θε­σί­ες του. Ὕ­στε­ρα ἀ­πό κάμ­πο­σο, σκέ­φθη­κα: “Τώ­ρα θά φεύ­γη τό λε­ω­φο­ρεῖ­ο. Ἀ­ναγ­κα­στι­κά θά βγῶ αὔ­ριο”. Καί ὁ Γέ­ρον­τας: “Κα­λά, κα­λά, ἄν­τε πή­γαι­νε. Πάν­τως νά ξέ­ρης θά πε­ρι­μέ­νης δύ­ο ὧ­ρες”.

»Στίς Κα­ρυ­ές εἶ­δα κό­σμο καί τό λε­ω­φο­ρεῖ­ο ἐ­κεῖ. Ρώ­τη­σα καί μοῦ εἶ­παν ὅ­τι ξε­κί­νη­σε κα­νο­νι­κά, ἀλ­λά ὅ­ταν ἔ­φθα­σε στήν Ἀ­θω­νιά­δα τό γύ­ρι­σαν πί­σω, γιά νά πά­ρη μέ­σα καί ἀν­τι­προ­σώ­πους ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Κοι­νό­τη­τα. Ἡ σύ­να­ξη ὅ­μως κα­θυ­στέ­ρη­σε ἀρ­κε­τά. Πράγ­μα­τι, πε­ρί­με­να δύ­ο ὧ­ρες μέ­χρι νά ξε­κι­νή­σου­με».

Μαρ­τυ­ρί­α π. Ρα­φα­ήλ Σ.

Περιοδικό Ἐρῶ

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου