Το Ρωμαίικο > Παιδεία > “Η ορθόδοξος χριστιανική πίστις εξοβελίσθη από τα δημόσια σχολεία και διδάσκονται αι πλάναι των δαιμόνων” / Ιερομόναχος Δαμασκηνός*

“Η ορθόδοξος χριστιανική πίστις εξοβελίσθη από τα δημόσια σχολεία και διδάσκονται αι πλάναι των δαιμόνων” / Ιερομόναχος Δαμασκηνός*

«Ο Αλέξανδρος έφη προς τον Δαρείον: «Οι Υμέτεροι πρόγονοι ελθόντες εις Μακεδονίαν και την άλλην Ελλάδα, κακώς εποίησαν ημάς, ουδέν προηδικημένοι˙ εγώ δε των Ελλήνων ηγεμών κατασταθείς και τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εις την Ασίαν…» (Αρριανός, ΙΙ, 14, 4)

«…τίνος και πηλίκης δει τιμής αξιούσθαι Μακεδόνας, οι τον πλείω του βίου χρόνον, ου παύονται, διαγωνιζόμενοι προς τους βαρβάρους υπέρ της των Ελλήνων ασφαλείας». (Πολύβιος ΙΧ, 34, 1 εξ)

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε**

Το νέον Ελληνικόν Κράτος εδημιουργήθη με τας θυσίας των ηρώων της Ελευθερίας, οι οποίοι εμπνεόμενοι από την ιστορίαν μας, τον πολιτισμόν μας και την ορθόδοξον χριστιανικήν πίστιν, Ελληνισμόν και Χριστιανισμόν, καθώρισαν τα νομικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά όριά του, τα οποία απετύπωσαν εις το πρώτον Σύνταγμα της Ελλάδος, την βασικήν φιλοσοφίαν του οποίου εσεβάσθησαν μέχρι σήμερον άπασαι αι κατά καιρούς Συντακτικαί και Αναθεωρητικαί Βουλαί των Ελλήνων.

Το πολίτευμά μας, ως δημοκρατικόν, δίδει το δικαίωμα εις άπαντας τους πολίτας, από τον ανώτατον Άρχοντα, μέχρι τον τελευταί­ον πολίτην, να εκφράζη δημοσίως την γνώμην του, και τοιουτοτρόπως συμβάλλει εις την διαμόρφωσιν των πολιτικών αποφάσεων και ενεργειών της κρατικής εξουσίας, επί το λυσιτελέστερον.

Γι’  αυτό υπάρχουν ραδιόφωνα, εφημερίδες και τηλεοράσεις, αι οποίαι, όταν δεν είναι όργανα μεμονωμένων ατόμων η ομάδων, η ωργανωμένων συμφερόντων, συμβάλλουν εις την ανεύρεσιν της αληθείας, εις την αποφυγήν τραγικών πολιτικών λαθών και συντελούν εις την Εθνικήν ομοψυχίαν, πράγμα απαραίτητον εις την αντιμετώπισιν κοινών κινδύνων.

Ωσαύτως, όταν αι εκλελεγμέναι Κυβερνήσεις, δεν άγονται από συμφέροντα ξένων δυνάμεων, η από προσωπικήν ιδιοτέλειαν, υπηρετούν το συμφέρον του Έθνους και του λαού.

Οι άρχοντες δεν είναι ούτε πάνσοφοι, μη χρήζοντες συμβουλών, μήτε αλάθητοι, διο και κρίνονται εις τας ενεργείας των, ούτε δικτάτορες, δια να εκμεταλλεύωνται την δοτήν από τον λαόν εξουσίαν, δια να πράττουν τα ίδια θελήματά των.

Είναι εντολοδόχοι του λαού. Ο λαός είναι το κράτος. Δεν ισχύει η Λουδοβίκειος άποψις, ότι δηλαδή ο Άρχων είναι το κράτος.

Δυνάμει λοιπόν του δικαιώματος του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ο γράφων καταθέτει την γνώμην του, ως πολίτης, δια τα σύγχρονα πολιτικά μας πράγματα.

Ο Ελληνικός Πολιτισμός και ο Μέγας Αλέξανδρος

Οι ιστορικοί της αρχαιότητος, Αρριανός και Πολύβιος, αναφέρουν, ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και ο Μέγας Αλέξανδρος ηγεμών των Ελλήνων. Διδάσκαλός του ήτο ο Αριστοτέλης, και τον Ελληνικόν πολιτισμόν, ως και την ελληνικήν γλώσσαν, τον 4ον π.Χ. αιώνα, διέδωσε μέχρι των Ινδιών.

Εις την Παλαιάν Διαθήκην ο προφήτης Δανιήλ γράφει: «τον κριον ον είδες τον έχοντα τα κέρατα, βασιλεύς Μήδων και Περσών εστι, και ο τράγος των αιγών Βασιλεύς των Ελλήνων εστι…» (Δανιήλ κεφ. 8, 20)

Ο εξελληνισμός της Οικουμένης συνετέλεσε, ώστε ο Χριστιανισμός να χρησιμοποιήση, ως γλώσσαν της Βίβλου την Ελληνικήν. Η Παλαιά Διαθήκη μετεφράσθη τον 2ον π.Χ αιώνα εις τα Ελληνικά και η Καινή Διαθήκη εξ αρχής εγράφη εις τα Ελληνικά.

Μετά την αυτοκρατορίαν του Μ. Αλεξάνδρου, ήλθε η αυτοκρατορία της Ρώμης, η οποία εξελληνίσθη, ώστε ο Απόστολος Παύλος να γράψη Ελληνιστί την προς Ρωμαίους επιστολήν του.

Μετά ταύτα, με την μεταφοράν της πρωτευούσης εις την Νέαν Ρώμην –Κωνσταντινούπολιν, η εξελληνισθείσα αυτοκρατορία, ανεκήρυξε επίσημον θρησκείαν την χριστιανικήν Ορθοδοξίαν.

Ελληνόφωνοι ήσαν άπαντες οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας.

Η Ελληνική γλώσσα δια δεκαοκτώ αιώνας ήτο η διεθνής γλώσσα της Οικουμένης.

Ο Ελληνισμός εδάνεισε τους φιλοσοφικούς όρους και τας κατηγορίας της ελληνικής σκέψεως, δια να εκφρασθούν τα δόγματα της Εκκλησίας.

Άρνησις του ονόματος της Μακεδονίας από την Ελλάδα και άρνησις της ελληνικής καταγωγής του Μ. Αλεξάνδρου, σημαίνει άρνησιν του πολιτισμού μας.

Τι θα είπη «Νέα Μακεδονία»; Ο,τι θα είπη και «Νέα Ελλάδα».

Επειδή κάποτε η Κριμαία ήτο Ελλάδα, πρέπει οι σημερινοί Ρώσσοι κάτοικοί της να ονομάσουν την Κριμαίαν Ελλάδα και εαυτούς Έλληνας;

Όσοι Πολιτικοί και Κυβερνητικοί ενδώσουν εις την διεφθαρμένην, ιδιοτελή και αλαζονικήν πολιτικήν της Αμερικής και απονείμουν εις τα Σκόπια το όνομα «Μακεδονία», είναι παράφρονες και προδόται της ιστορίας.

Θα είναι οι μεγαλύτεροι προδόται των αιώνων. Θα είναι ανδρείκελα της διεφθαρμένης Αμερικανικής πολιτικής και της διεφθαρμένης τοιαύτης Ευρωπαϊκής. Υπογράφουν τον διαμελισμόν της Ελλάδος, που σχεδιάζουν τώρα και χρόνια, οι Εβραιοκρατούμενοι Αμερικανοί, δια του μισέλληνος Κίσσιγκερ, και πρέπει ο Ελληνικός λαός να φροντίση να τους τιμωρήση παραδειγματικώς, και να τους περιθωριοποιήση από τον Δημόσιον βίον.

Το ΝΑΤΟ και η Ελλάς

Η ένταξις της Ελλάδος εις το ΝΑΤΟ υποτίθεται, ότι εγένετο εις το μέσον του εικοστού αιώνος, δια να προασπίση η Ελλάς τα εθνικά της συμφέροντα.

Η εξέλιξις της ιστορίας όμως και τα γεγονότα, που επηκολούθησαν, από της εντάξεώς μας μέχρι σήμερον, δεικνύουν το αντίθετον.

Διότι:

α. Το ΝΑΤΟ ημπόδισε την Ελλάδα να αντιδράση, ευθύς εξαρχής, εις την υποκλοπήν του ονόματος της Μακεδονίας, δια την νοτίαν περιοχήν της Γιουγκοσλαβίας, ίνα κερδίση τον στρατάρχην ΤΙΤΟ.

β. Το ΝΑΤΟ και κυρίως η Αμερική, δια του Κίσσιγκερ, εξεμεταλλεύθη την αφέλειαν του βλακός δικτάτορος Ιωαννίδου, και εσχεδίασε μετά της Τουρκίας, την Τουρκικήν εισβολήν εις την Κύπρον, τω 1974, και μέχρι σήμερον, δίκην όρνιθος, σκέπει υπό τας πτέρυγάς του τα Τουρκικά στρατεύματα εις την Κύπρον, εφαρμόζουσα ιδιοτελώς και επιλεκτικώς την δικαιοσύνην, όπου κρίνει, ο,τι την συμφέρει, η Αμερική.

Τω 1974, από την βάσιν του «Ελληνικού», έδιδε οδηγίας εις την Τουρκίαν να βυθίση το οχηματαγωγόν ΦΑΙΣΤΟΣ, των κρητικών ακτοπλοϊκών γραμμών, διότι μετέφερε στρατιωτικόν υλικόν εις την χειμαζομένην Κύπρον.

Παρά ταύτα, η Κυβέρνησις Τσίπρα, μύουσα τους οφθαλμούς, εις την εχθρικήν δια την Ελλάδα Πολιτικήν της Αμερικής, εξεχώρησε και αυτήν την νήσον Σκύρον, εις τους Αμερικανούς δια να ελέγχη το Αιγαίον, μαζί με την Σούδαν, το Άκτιον, και την Ανδραβίδα.

Οποία τύφλωσις! Μία ανεξάρτητος χώρα και υπερήφανος χώρα, να παραδίδεται από αναξίους πολιτικούς, χωρίς πόλεμον, εις τους εχθρούς της, στρατιωτικώς και οικονομικώς.

γ. Τας διεκδικήσεις της Τουρκίας εις το Αιγαίον υποθάλπει η Αμερική.

δ. Τας διεκδικήσεις των Σκοπίων, δι  ὧν παρουσιάζονται οι Σλαυοαλβανοί κάτοικοι των Σκοπίων, κληρονόμοι και απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου και γνήσιοι Μακεδόνες, υποθάλπει η Αμερική. Τις ιστορικός της υφηλίου αγνοεί ότι οι Σλαύοι ενεφανίσθησαν εις την χερσόνησον του Αίμου τον 7ον μ.Χ. αιώνα, ως νομάδες απολίτιστοι.

Ήδη η Αμερική, από της εποχής Κίσσιγκερ, τω 1974, ονειρεύεται την δημιουργίαν Μακεδονικού κράτους, με πρωτεύουσαν την Θεσσαλονίκην, επεκτεινόμενον μέχρι της Λαρίσης.

Το ΝΑΤΟ και η Αμερική είναι εχθρός της Ελλάδος και ενδιαφέρεται να εντάξη τα Σκόπια εις την συμμαχίαν, δια να χρησιμοποιήση τας εκεί Νατοϊκάς βάσεις εναντίον της Ελλάδος.

Τώρα και χρόνια η πολιτική της Αμερικής είναι πάντοτε φιλοτουρκική και φιλοσκοπιανή.

Η Αμερική ενδιαφέρεται μόνον να ελέγχη γαιοστρατηγικώς την περιοχήν, προς τα ίδια αυτής συμφέροντα, και το επιτυγχάνει, διότι υπάρχουν ανάξιοι και προδότες Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι θέτουν υπεράνω του Εθνικού συμφέροντος, τον θώκον της εξουσίας, εξαπατούντες τον Ελληνικόν λαόν, ως εξηπάτησε ο διάβολος τους πρωτοπλάστους, Αδάμ και Εύα, ότι θα τους κάνη Θεούς», διο μεταβάλλονται εις Ανδρείκελα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Όσοι πολιτικοί και πρωθυπουργοί της Ελλάδος, – και καλώς εποίησαν-, επεχείρησαν να ασκήσουν πολυδιάστατον εξωτερικήν πολιτικήν και να απαγκιστρωθούν από την μονομερή προσκόλλησιν εις την διεφθαρμένην πολιτικήν της Αμερικής, συνήντησαν την σφοδράν αντίδρασίν της. Έχασαν την Εξουσίαν, αλλά η ιστορία θα τους καταγράψη ήρωας και σώφρονας, ουχί ανδρείκελά των.

Δεν θα επετύγχανε ποτέ τους εθνοκτόνους στόχους της, η Αμερική, εάν η Ελλάς είχε Εθνικόν συμβούλιον εξωτερικής Πολιτικής και εθνικής ασφαλείας, διακομματικόν, αι αποφάσεις του οποίου θα εδέσμευον απάσας τας Κυβερνήσεις.

Οι πλείστοι των Ελλήνων Πολιτικών συντριπτικώς, επηρεάζονται και πλανώνται, δίκην ανοήτων και μωρών, από τας σκοτεινάς στοάς της εβραιομασωνίας, αι οποίαι προωθούν την Παγκοσμιοποίησιν, τον έλεγχον της ανθρωπότητος υπό των διεφθαρμένων τραπεζιτών και Τραπεζών, ως και την πολτοποίησιν των Πολιτισμών, των θρησκειών και των λαών.

Η Γερμανία μετά την αποτυχίαν, δύο Παγκοσμίων Πολέμων, να υποτάξη την Ευρώπην και την Ελλάδα, ελέγχει σήμερον πλήρως την Ελλάδα και την Ευρώπην, μεταλλαγμένης της πολιτικής της, εις οικονομικόν χιτλερισμόν, ως άλλη οδαλίσκη μεθυσμένη.

Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν κοινότητα και αι συνέπειαί της

α. Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν εκ των αποτελεσμάτων κρινομένη, έβλαψε θανασίμως την Ελλάδα.

Εκαλλιέργησε τον εύκολον πλουτισμόν, και τον υλιστικόν τρόπον ζωής. Ηλλοίωσε τον ελληνικόν πολιτισμόν και το ήθος των Ελλήνων, όστις κατά τον Κομμουνιστήν διεθνολόγον Καθηγητήν, κ. Κιτσίκην, είναι ο ανώτερος πολιτισμός της ανθρωπότητος. Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι επιστήμη. Ο σύγχρονος πολιτισμός της γης δεν είναι επιστήμη, είναι μόνον τεχνολογία ανεξέλεγκτος, η οποία χωρίς τον έλεγχον υπό της λογικής του ανθρώπου, τείνει να καταστρέψη τον πλανήτην.

Οι Πολιτικοί ήσκησαν εγωκεντρικήν και εθνοκτόνον πολιτικήν, καλλιεργήσαντες την σήψιν, την απάτην, το ψεύδος και την αρπαγήν.

Εντεύθεν και η οικονομική κρίσις και η πνευματική διαφθορά του κράτους και του λαού.

β. Τα τραγικά λάθη των εξ επαγγέλματος πολιτικών, οι οποίοι εταύτισαν το κράτος με τον εαυτόν των, κατέστρεψαν την οικονομίαν της χώρας.

Η Ελλάς προ της εντάξεως εις την ΕΟΚ, ήτο ανεξάρτητος οικονομικώς και υπερήφανος χώρα, και σήμερον την κατήντησαν επαίτιδα και δούλην των Ευρωπαίων, εν ονόματι της Ευρώπης και του Ευρώ. Το ψεύδος αυτό κ. Πρόεδρε, συνεχώς εγκωμιάζεται και παραπλανά τον λαόν, όστις μόλις αρχίζει να ξυπνά.

Ο,τι ωκοδομήσαμεν διακόσια έτη ελευθέρου βίου κατεστρέψαμεν εντός ολίγων δεκαετιών.

Η Ελλάς εστερήθη, κατά παράβασιν του Συντάγματος, της εθνικής της κυριαρχίας και επωλήθη ο δημόσιος πλούτος.

Η πολιτική αύτη οδηγεί εις το χάος, χωρίς διέξοδον.

Εξ αιτίας του υπερμέτρου δανεισμού και της οικονομικής απάτης των διεθνών τοκογλύφων, τους οποίους έφερον αι μνημονιακαί κυβερνήσεις εις την Ελλάδα, με αποκορύφωσιν την απάτην της Κυβερνήσεως Τσίπρα, η Ελλάς επωλήθη εις τους ξένους.

Οδοί – διόδια, λαχεία, λιμένες, αεροδρόμια, τσιμεντοβιομηχανίες, σιδηρόδρομοι επωλήθησαν.

Και ετοιμάζονται να πωληθούν η ΔΕΗ και ο Μαραθών, η Βόλβη και οι υδάτινοι πόροι.

Αγνοείτε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ότι οι τελευταίοι Πρόεδροι της Αμερικής έχουν δηλώσει, ότι πρέπει να μειωθή ο πληθυσμός της Γης, διο και εδήλωσαν, ότι αυτό θα επιτευχθή α) από την χρηματοδότησιν των αμβλώσεων, β) εκ του μολυσμού των υδάτων, γ) με λοιμούς και λιμούς και δ) με την ομοφυλοφιλίαν;

Τις δύναται να αποκλείση ότι οι διεθνείς τρελλοί τοκογλύφοι, εάν αγοράσουν τον Μαραθώνα και την Βόλβην, δεν θα επιχειρήσουν βραδέως, αλλά τεχνηέντως, υπούλως και κακούργως να ρίψουν φάρμακα στειρώσεως του πληθυσμού, δι  ἐξαφάνισιν των Ελλήνων;

Η Ελλάς πλέον δεν έχει να εισπράξη από πουθενά, δημόσια έσοδα, ει μη μόνον από τους εξουθενημένους οικονομικώς Έλληνας φορολογουμένους. Μήπως χρήζουν οι βουλευταί μας ψυχιατρικής εξετάσεως δια τα περαιτέρω;

Η απόγνωσις, αι αυτοκτονίαι, η μετανάστευσις των νέων, κυριαρχούν εις τον δημόσιον βίον της χώρας.

Αι διαμαρτυρίαι ομοιάζουν, ως να απευθύνωνται εις κωφούς και αναισθήτους εξουσιαστάς του δημοσίου βίου. Η παραπλάνησις των μέσων μαζικής ενημερώσεως, οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι, έχουν φθάσει εις τον πυθμένα της αβύσσου.

Όλοι διερωτώνται, που βαδίζει η Χώρα;

γ. Συν τούτοις κατά την περίοδον των μνημονίων κατεπατήθη το Σύνταγμα, ως προς το Γράμμα και το Πνευ­μα, σχεδόν εις το σύνολόν του.

Το Σύνταγμα ενθυμούνται οι κυβερνώμενοι κυβερνώντες, κατά παρανόησιν του ρόλου των, δια να αποφύγουν την κριτικήν.

Η Ελλάς μετήλλαξε αντισυνταγματικώς την νομοθεσίαν της, ήτις δια χιλιετίας τώρα ήτο εμποτισμένη από τον χριστιανικόν πολιτισμόν μας και πλέον δεικνύει το κακόν, ως καλόν, και το ψεύδος, ως αλήθειαν.

Αι μνημονιακαί κυβερνήσεις «ενομιμοποίησαν» τον άνομον βίον, τας παντοειδείς πλάνας των δαιμόνων. Επανέφερον την Ελλάδα δύο χιλιάδας χρόνια όπισθεν. Δεικνύουν τας αιρέσεις και καλλιεργούν την αποκτήνωσιν του ανθρώπου, δίκην στυγνών δικτατόρων.

Η ορθόδοξος χριστιανική πίστις κατά παράβασιν των άρθρων 3, 16 και 21 του Συντάγματος και των υπ  ἀρ. 3353/1986, 3358/1995, 2.176/1998 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και της υπ  ἀρ. 116/2012 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, εξοβελίσθη από τα δημόσια σχολεία και διδάσκονται αι πλάναι των δαιμόνων.

Πως ψηφίζονται και υπογράφονται τοιούτοι επαίσχυντοι και αντισυνταγματικοί νόμοι;

Η εξουσία είναι χάριν της εξουσίας, η χάριν του λαού; Ουδέ αυτοί οι Σουλτάνοι της Τουρκοκρατίας επέβαλον την διδασκαλίαν της θρησκείας των εις τους ραγιάδες Έλληνας.

Η γλώσσα εξεβαρβαρώθη, η ιστορία διεστράφη η κατηργήθη.

Εις ο,τι αφορά το μείζον θέμα της Μακεδονίας η Κυβέρνησις δεν δικαιούται να αγνοήση την φωνήν του Ελληνικού λαού, ως εξεδηλώθη και δια των συλλαλητηρίων. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνον την Κυβέρνησιν και την Βουλήν των Ελλήνων, αλλά αφορά ολόκληρον τον Ελληνικόν λαόν και τας επομένας γενεάς. Η ληφθησομένη απόφασις πρέπει να είναι απόφασις του Ελληνικού λαού.

δ. Τα συμφέροντα των υπερδυνάμεων κατέστρεψαν την Συρίαν και οι δύσμοιροι αυτοί άνθρωποι, θύματα του πολέμου, κατευθύνονται εις την Ελλάδα, δια να αλλοιωθή εθνολογικώς και θρησκευτικώς ο πληθυσμός, επειδή έτσι το θέλουν αι σκοτειναί αντεθνικαί δυνάμεις (Σόρος κ.λπ.).

Το ΝΑΤΟ αντί να φυλάξη τα λιμάνια και τας Τουρκικάς ακτάς, ώστε να μη εισέρχωνται εις την Ελλάδα οι προσ­φυγες, παίζει θέατρον και κωμωδίαν, εξαπατών τους αφελείς, με τον παρατεταγμένον εις το Ανατολικόν Αιγαί­ον Νατοϊκόν στόλον, ενώ ανέχεται το κλείσιμον των συν­όρων υπό των Σκοπιανών.

Ποίος Πολιτικός ηγέτης, η Εκκλησιαστικός τοιούτος, είχε τον ανδρισμόν να είπη εις τον Πρόεδρον Ομπάμα, ότε ήλθε εις την Ελλάδα, να σταματήση αυτόν τον βρώμικον πόλεμον, και να παραμείνουν οι άνθρωποι εις την χώραν των;

Αντιθέτως, οι χειροκροτούντες εις το Πολιτιστικόν κέντρον Νιάρχου, τον Πρόεδρον Ομπάμα, μου υπενθύμισαν τον αρκουδιάρη, που κτυπά τα νταούλια και χορεύει η Αρκούδα.

Ασφαλώς ο κ. Ομπάμα θα εσκέπτετο: «τα καταφέραμεν εις την Ελλάδα˙ την κατεστρέψαμεν και την υπεδουλώσαμεν, και τα κορόϊδα χειροκροτούν».

Η λανθασμένη παραχώρησις των στρατιωτικών βάσεων εις την Αμερικήν

Διέπραξε η Ελληνική Κυβέρνησις Τσίπρα το στρατηγικόν, δια την ασφάλειαν της χώρας, στρατιωτικόν λάθος, να παραχωρήση εσχάτως εις την Αμερικήν, απάσας τας στρατηγικής σημασίας δια την ασφάλειάν μας στρατιωτικάς βάσεις (Άκτιον, Ανδραβίδα, Σούδαν, Σκύρον, Αλεξανδρούπολιν), με αντάλλαγμα σίδερα η τίποτε.

Δεν έσχε την σύνεσιν και την τόλμην ο Πρωθυπουργός μας, κ. Τσίπρας, να αξιώση από την Αμερικήν να πιέση τα Σκόπια να παύσουν να καπηλεύωνται και να χρησιμοποιούν την Μακεδονίαν και το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι Μακεδόνες, κ. Πρόεδρε, ήσαν και είναι μόνον Έλληνες. Εάν η Ελλάς παραχωρήση το όνομα Μακεδονία εις τους Σκοπιανούς, οι Πολιτικοί οι οποίοι θα υπογράψουν, θα είναι οι μεγαλύτεροι προδόται των αιώνων της Ελληνικής ιστορίας. Αρνούνται αυτομάτως ιστορίαν 2.500 ετών.

Εις αυτόν, κ. Πρόεδρε, εις τον οποίον θα εκχωρήσητε το όνομά Σας και την ταυτότητά Σας, θα προσ­φύγη αυτομάτως εις το διεθνές δικαστήριον της Χάγης, δια να διεκδικήση την περιουσίαν Σας, τας καταθέσεις Σας, την δόξαν Σας και τον θώκον της Ελληνικής Προεδρίας, είτε τον είπητε γέροντα Παυλόπουλον, η νέον Παυλόπουλον.

Λυπούμαι διότι φαίνεται ότι ο Πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, δεν σκέπτεται πλέον λογικώς.

Η επιδίωξις υπό των Αμερικανών διαμελισμού της Ελλάδος

Προσφάτως διαπρεπής διεθνολόγος Έλλην καθηγητής, ανεγνωρισμένος διεθνώς, και δηλώνων δημοσίως, ότι είναι κομμουνιστής αλλά και ορθόδοξος χριστιανός, κ. Κιτσίκης, έδωσε συνέντευξιν εις το κανάλι της τηλεοράσεως ΚΡΗΤΗ TV., και επαρουσίασε χάρτες της περιοχής μας, τους οποίους είδον ιδίοις όμμασιν, και ήκουσα αυτόν ομιλούντα ιδίοις ωσίν, ότι οι διεφθαρμένοι ιθύνοντες την Αμερικανικήν εξωτερικήν πολιτικήν σχεδιάζουν την αλλαγήν των συνόρων εις τα Βαλκάνια (δόγμα Κίσσιγκερ).

α. Μ. Αλβανίαν με την Ελληνικήν Ήπειρον και το Κοσσυφοπέδιον,

β. Μ. Μακεδονίαν, Σκόπια και πρωτεύουσαν την Θεσσαλονίκην μέχρι της Λαρίσης,

γ. Θρακικόν κράτος με την Ελληνικήν, την Βουλγαρικήν και την Τουρκικήν Θράκην και πρωτεύουσαν την Κωνσταντινούπολιν, ως και ανεξάρτητον ΚΡΗΤΗΝ, υπό τον έλεγχον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα ο κ. Καθηγητής, ενώ δεν το εύχεται λέγει «προφητικά» και επιτακτικά ότι θα γίνη, διότι το θέλει η Αμερική, προφανώς, δια να λυγίση την αντίστασιν των Ελλήνων. Η δε Ελλάς θα περιορισθή εις τα σύνορα του 1897 μ.Χ.

Οι σύμβουλοί Σας, κ. Πρόεδρε, δεν τα παρακολουθούν; Δεν Σας ενημερώνουν; Δια να σωφρονίσητε την Κυβέρνησιν και την συμφωνούσαν Αντιπολίτευσιν, η οποία περιμένει να διαδεχθή τον κ. Τσίπραν;

Οι πολιτικοί της δεκαετίας, ην διανύομεν, κ. Πρόεδρε, εστέρησαν την Ελλάδα της Εθνικής της κυριαρχίας, επώλησαν την χώραν οικονομικώς, ως και τα ατίμητα, την Χριστιανικήν πίστιν, που έχει τώρα δι’ αιώνας όραμα την θέωσιν του ανθρώπου. Υπέδειξαν ως τρόπον ζωής την χυδαιότητα. Ενομοθετήθησαν και υπεγράφησαν οι νόμοι της εξαθλιώσεως του ανθρωπίνου προσώπου και εδεσμεύθησαν αι στρατιωτικαί βάσεις της χώρας.

Άραγε το επόμενον βήμα που οι Αμερικανοί θα επιχειρήσουν θα είναι να διαμελίσουν την Ελλάδα, χρησιμοποιούντες ως εφαλτήρια τας εκχωρηθείσας στρατιωτικάς βάσεις μας και τας βάσεις του υπό ένταξιν εις το ΝΑΤΟ Σκοπιανού κρατιδίου;

Τω 1967, με την εν Ελλάδι, κατ  ἀρχὰς ελεγχομένην από την Αμερικήν, στρατιωτικήν κυβέρνησιν, εμβοβάρδιζον την Αίγυπτον από την Σούδα. Μετά ταύτα δε, τω 1973, ότε ο κ. Παπαδόπουλος ηρνήθη να επιτρέψη εις τον δεύτερον Αραβο-ισραηλινόν πόλεμον την εκκίνησιν από την Σούδαν των αμερικανικών αεροπλάνων, έσχεν ως αποτέλεσμα, την ανατροπήν του και την εν συνεχεία τραγωδίαν της Κύπρου. Άραγε ακόμη δεν εσυνετίσθημεν;

Ποίος εκαλλιέργησε την έλευσιν των Στρατιωτικών τω 1967; Η κατάπτωσις του κοινοβουλευτισμού και των εξαγορασμένων πολιτικών.

Υπάρχει διέξοδος; Ναι.

Η επιστροφή εις τον Θεόν κατά την ρήσιν συγχρόνου αγίου και ο Θεός θα συγχύση τας φρένας των ισχυρών της Γης, ίνα μη καταστρέψουν την Ελλάδα, και η εθνική ενότης.

Ευελπιστών, ότι θα πράξητε παν ο,τι εξαρτάται εξ Υμών, ίνα αποτραπή ο σφετερισμός υπό των Σκοπιανών του ονόματος της Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και του υπ’ αυτού διαδοθέντος ελληνικού πολιτισμού, του δεσπόζοντος εις την παγκόσμιον ιστορίαν επί 2.500 έτη, διατελώ μετ’ εξιδιασμένης τιμής και ευχών.

Κοινοποίησις:

  1.  Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ. Αλέξιον Τσίπραν, 2. Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων κ. Βούτσην, 3. Αρχηγόν της αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, 4. Πρόεδρον της Ακαδημίας Αθηνών, 5. Πρύτανιν Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 6. Πρύτανιν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 7. Πρύτανιν του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 8. Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, 9. Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Κρήτης.

 

*τ. Αρχιγραμματεύς της Ι. Κοινότητος Αγίου Όρους

Εν Αγίω Όρει τη 30.1.2018, Αριθμός πρωτ. 69

 

**Εξοχώτατον κύριον  Προκόπιον Παυλόπουλον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Σημείωσις Ορθόδοξου Τύπου:

Προφανώς με τον όρον «Εβραιομασωνία» εννοείται η μασωνία, που κατευθύνεται υπό του σιωνισμού.

Ορθόδοξος Τύπος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος