ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Δε­κέμ­βριος                                        

1-12-1818        Ὁ Θε­ό­δω­ρος Κο­λο­κο­τρώ­νης μυ­εῖ­ται στή Φι­λι­κή Ἑται­ρεῖα.

1-12-1913        Ἡ ἕνω­ση τῆς Κρή­της μέ τή μη­τέ­ρα Ἑλ­λά­δα.

2-12-1823        Ὁ Πρό­ε­δρος τῶν ΗΠΑ Μον­ρό­ε, μέ δι­άγ­γελ­μά του, γνω­στό ὡς ‘δόγ­μα Μον­ρό­ε’, ἀνα­γνω­ρί­ζει τήν κυ­ρί­αρ­χη ἑλ­λη­νι­κή ἐπι­κρά­τεια.

3-12-1822        Ἡ πό­λη τοῦ Ναυ­πλί­ου πα­ρα­δί­δε­ται στόν Θ. Κο­λο­κο­τρώ­νη.

3-12-1912        Ἡ ἱστο­ρι­κή ναυ­μα­χί­α τῆς Ἕλ­λης.

3-12-1940        Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός κα­τα­λαμ­βά­νει τήν Πρε­με­τῆ, στή Β. Ἤ­πει­ρο.

4-12-1913        Πρω­τό­κολ­λο τῆς Φλω­ρεν­τί­ας – Πα­ρα­χώ­ρη­ση Β. Ἠπεί­ρου στήν Ἀλ­βα­νί­α.

6-12-1940        Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός κα­τα­λαμ­βά­νει τούς Ἁ­γί­ους Σα­ράν­τα, στή Β. Ἤ­πει­ρο.

7-12-1826        Κον­τά στό Τουρ­κο­χώ­ρι Λει­βα­διᾶς ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης κα­τα­τρο­πώ­νει τούς Τούρ­κους.

7-12-1912        Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός ἀπε­λευ­θε­ρώ­νει τήν Κο­ρυ­τσᾶ.

8-12-1940        Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός κα­τα­λαμ­βά­νει τό Ἀρ­γυ­ρό­κα­στρο στήν  Ἤ­πει­ρο.

9-12-1898        Ὁ Πρίγ­κι­πας τῆς Ἑλ­λά­δας Γε­ώρ­γιος, ἀπο­βι­βά­ζε­ται στά Χα­νιά. Ἡ Κρή­τη ἀπο­τε­λεῖ στό ἑ­ξῆς αὐ­τό­νο­μη πο­λι­τεί­α.

10-12-536        Ὁ Στρα­τη­γός τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου Βε­λι­σά­ριος νι­κᾶ τούς Ὀστρο­γότ­θους, ὑ­πό τόν Θε­ο­δώ­ρι­χο, καί εἰσέρ­χε­ται στή Ρώ­μη.

10-12-1832      Ἡ Σά­μος ἀνα­γνω­ρί­ζε­ται αὐ­τό­νο­μη ἡ­γε­μο­νί­α.

11-12-1942      Οἱ Ὑ­πουρ­γοί Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῶν ΗΠΑ καί τῆς Μ. Βρε­τα­νί­ας ἀ­να­γνω­ρί­ζουν τήν ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τῆς Ἀλ­βα­νί­ας (συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νό­ταν καί ἡ Βό­ρεια Ἤπει­ρος).

12-12-627        Ὁ Αὐ­το­κρά­το­ρας τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου Ἡρά­κλει­ος συν­τρί­βει στή Νι­νευ­ΐ τῆς Με­σσο­πο­τα­μί­ας τόν Περ­σι­κό Στρα­τό ὑπό τόν Χοσ­ρόη­.

12-12-1803      Τό Ὁ­λο­καύ­τω­μα στό Κούγ­κι.

13-12-1943      Ἡ τρα­γω­δί­α τῶν Κα­λα­βρύ­των.

14-12-1943      Λε­η­λα­σί­α καί κα­τα­στρο­φή τῆς Μο­νῆς τοῦ Με­γά­λου Σπη­λαί­ου ἀ­πό τούς Γερ­μα­νούς.

18-12-1803      Ὁ Χο­ρός τοῦ Ζα­λόγ­γου.

19-12-1797      Σύλ­λη­ψη Ρή­γα Φε­ραί­ου ἀ­πό τούς Αὐστρια­κούς.

20-12-1522      Οἱ Βρε­τα­νοί πα­ρα­δί­νουν τή Ρό­δο στούς Τούρ­κους.

20-12-1821      Ἡ Α΄ Ἐ­θνι­κή Συ­νέ­λευ­ση στήν Ἐ­πί­δαυ­ρο.

22-12-1940      Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός κα­τα­λαμ­βά­νει τή Χει­μάρ­ρα στή  Β. Ἤ­πει­ρο.

24-12-1820      Ἔ­ναρ­ξη προ­ε­τοι­μα­σί­ας τοῦ Ἀγῶ­να στήν Πε­λο­πόν­νη­σο.

24-12-1920      Ἀρ­χί­ζει ἐ­πι­θε­τι­κή ἀ­να­γνώ­ρι­ση τοῦ Γ΄ Σώ­μα­τος Στρα­τοῦ ἀ­πό τήν Προῦ­σα πρός τό Δο­ρύ­λαι­ο.

25-12-1822      Οἱ ὑ­πε­ρα­σπι­στές τοῦ Με­σο­λογ­γί­ου ἀ­πο­κρού­ουν ἐ­πι­θέ­σεις τουρ­κι­κῶν δυ­νά­με­ων, ὑ­πό τόν Ὀ­μέρ Βρυ­ώ­νη.

26-12-1825      Ὁ Ἰμ­πρα­ήμ φτά­νει στό Με­σο­λόγ­γι.

27-12-1877      Ἡ Ἐ­πα­νά­στα­ση στό Πή­λιο.

30-12-1950      Πρώ­τη ἑλ­λη­νι­κή πο­λε­μι­κή ἀ­πο­στο­λή στήν Κο­ρέ­α.

31-12-1800      Ἔπαρ­ση τῆς ση­μαί­ας τῆς ἀνε­ξάρ­τη­της Πο­λι­τεί­ας τῶν Ἑπτα­νή­σων, στήν Κέρ­κυ­ρα.

31-12-1822      Οἱ δυ­νά­μεις τοῦ Ὀ­μέρ Βρυ­ώ­νη λύ­ουν τήν πο­λι­ορ­κί­α τοῦ Με­σο­λογ­γί­ου.

31-12-1940      Τό ὑ­πο­βρύ­χιο «Κα­τσώ­νης» βυ­θί­ζει τό ἰτα­λι­κό πε­τρε­λαι­ο­φό­ρο «Κου­ΐν­το».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου