ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ / Ὀκτώβριος

1-10-331 π.Χ.       Ἡ μά­χη στά Γαυ­γά­μη­λα.

1-10-1826              Σκο­τώ­νε­ται ὁ Γιά­ννης Γκού­ρας.

2-10-1540              Ὑ­πο­γρά­φε­ται ἡ Βε­νε­το­τουρ­κι­κή Συν­θή­κη Εἰ­ρή­νης.

2-10-1828              Ἀ­πο­χω­ροῦν ἀ­πό τήν Πε­λο­πόν­νη­σο γιά τήν Αἴ­γυ­πτο ὁ Ἰμ­πρα­ήμ καί τά τε­λευ­ταῖ­α τουρ­κο­αι­γυ­πτια­κά στρα­τεύ­μα­τά του.

3-10-1878             Ὑ­πο­γρά­φε­ται ἡ Σύμ­βα­ση τῆς Χα­λέ­πας.

4-10-1908              Δο­λο­φο­νεῖ­ται ὁ Ὁ­πλαρ­χη­γός τοῦ Μα­κε­δο­νι­κοῦ Ἀ­γῶ­να Παύλος Ρα­κο­βί­της.

4-10-1916              Οἱ ἰ­τα­λι­κές δυ­νά­μεις ὁ­λο­κλη­ρώ­νουν τήν ἰ­τα­λι­κή κα­το­χή στή Βό­ρεια Ἤ­πει­ρο.

4-10-1944              Ἡ ἰ­τα­λι­κή φρου­ρά τῆς Σά­μου πα­ρα­δί­νε­ται στό Δι­οι­κη­τή τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Λό­χου, Συν­ταγ­μα­τάρ­χη Χρι­στό­δου­λο Τσι­γάν­τε.

5-10-1912             Ἡ Ἑλ­λά­δα κη­ρύσ­σει τόν Πό­λε­μο (Πρῶ­τος Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος) κα­τά τῆς Τουρ­κί­ας.

5-10-1915              Ὁ Βα­σι­λιάς Κων­σταν­τί­νος ἐ­ξα­ναγ­κά­ζει σέ πα­ραί­τη­ση τήν Κυ­βέρ­νη­ση τοῦ Ἐ­λευ­θε­ρί­ου Βε­νι­ζέ­λου.

5-10-1944              Ξε­ση­κώ­νε­ται καί ἐ­πα­να­στα­τεῖ ἡ Κάρ­πα­θος.

6-10-1912              Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Ἐλ­α­σσό­να καί ἡ Δε­σκά­τη.

7-10-1571             Ἡ Ναυ­μα­χί­α τῆς Ναυ­πά­κτου.

7-10-1820              Ἡ Φι­λι­κή Ἑ­ται­ρεί­α στό Ἰ­σμα­ή­λιο τῆς Βεσ­σα­ρα­βί­ας ἀ­πο­φα­σί­ζει τήν ἐ­πί­σπευ­ση τῆς ἔ­ναρ­ξης τῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως.

7-10-1827              Ναυ­μα­χί­α Ναυ­α­ρί­νου.

8-10-1912             Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Λῆμνος.

10-10-1862            Ἔκ­δο­ση Ψη­φί­σμα­τος τοῦ Ἔ­θνους γιά τήν κα­τάρ­γη­ση τῆς Βα­σι­λεί­ας τοῦ Ὄ­θω­να.

10-10-1912            Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός Θεσ­σα­λί­ας κα­τα­λαμ­βά­νει τήν ὀ­χυ­ρή το­πο­θε­σί­α τοῦ Σα­ραν­τα­πό­ρου.

10-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νον­ται τά Σέρ­βια τῆς Δυ­τι­κῆς Μα­κε­δο­νί­ας.

11-10-1822            Ὁ Μᾶρ­κος Μπό­τσα­ρης ὁ­ρί­ζε­ται Στρα­τη­γός τῆς Δυ­τι­κῆς Στε­ρε­ᾶς Ἑλ­λά­δας.

11-10-1862            Ἔ­ξω­ση τοῦ Ὄ­θω­να.

11-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Κο­ζά­νη ἀ­πό τούς Τούρ­κους.

12-10-1826            Ὁ Νι­κό­λα­ος Κρι­ε­ζώ­της «μπαί­νει» στήν Ἀ­κρό­πο­λη.

12-10-1912           Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Φι­λιπ­πιά­δα ἀ­πό τούς Τούρ­κους.

12-10-1944            Οἱ γερ­μα­νι­κές δυ­νά­μεις κα­το­χῆς ἀ­πο­χω­ροῦν ἀ­πό τήν Ἀ­θή­να.

12-10-1944            Τμή­μα­τα τοῦ ΕΛΑΣ Ἀ­θη­νῶν κα­τα­λαμ­βά­νουν τό ἐρ­γο­στασιο πα­ρα­γω­γῆς ἠ­λε­κτρι­κοῦ στό Κε­ρα­τσί­νι.

13-10-1904            Ὁ θά­να­τος τοῦ Παύ­λου Με­λᾶ.

14-10-1904            Ἡ δα­σκά­λα τοῦ χω­ριοῦ Γκρή­τσι­στα τῆς Γευ­γε­λῆς, Αἰ­κα­τε­ρί­νη Χα­τζη­γε­ωρ­γί­ου, στό ὁ­ποῖ­ο κρα­τοῦ­σε ἄ­σβη­στη φλό­γα τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς συ­νει­δή­σε­ως τῶν κα­τοί­κων, καί­ε­ται ζων­τα­νή μέ­σα στό σπί­τι της, μα­ζί μέ τούς ἄλ­λους συμ­πο­λε­μι­στές της.

14-10-1914            Ἀ­να­κα­τά­λη­ψη τῆς Β. Ἠ­πεί­ρου ἀ­πό τόν Ἑλ­λη­νι­κό Στρα­τό.

14-10-1944            Τά πρῶ­τα τμή­μα­τα τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Λό­χου ἀ­πό τή Μέ­ση Ἀ­να­το­λή ἀ­πο­βι­βά­ζον­ται στό ἀ­ε­ρο­δρό­μιο τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ καί κι­νοῦν­ται πρός τήν Ἀ­θή­να.

15-10-1912            Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει τήν Πτο­λε­μα­ΐ­δα.

15-10-1944            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Νά­ξος.

15-10-1944            Δυ­νά­μεις τοῦ ΕΔΕΣ κα­τα­λαμ­βά­νουν τά Ἰ­ω­άν­νι­να.

16-10-1912            Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει τήν Κα­τε­ρί­νη καί τή Βέ­ροι­α, κα­θώς καί τό χω­ριό Περ­δί­κας τῆς Πτο­λε­μα­ΐ­δας.

17-10-1797            Ὑ­πο­γρά­φε­ται ἡ Συν­θή­κη τοῦ Καμ­πο-Φόρ­μιο, με­τα­ξύ Αὐ­στρί­ας καί Γαλ­λί­ας, μέ τήν ὁ­ποί­α τά νη­σιά τοῦ Ἰ­ο­νί­ου πα­ρα­χω­ροῦν­ται στή Γαλ­λί­α.

17-10-1827            Ὁ Φα­βι­έ­ρος ἀ­πο­βι­βά­ζε­ται στή Χί­ο καί τήν ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει.

17-10-1863            Τό πλοῖ­ο «Ἑλ­λάς» φέρ­νει στόν Πει­ραι­ᾶ τό νέ­ο Βα­σι­λιᾶ, Γε­ώρ­γιο, μέ τήν ἀ­κο­λου­θί­α του.

17-10-1912            Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει τή Νά­ου­σα.

17-10-1918            Ἀ­να­κω­χή Μού­δρου.

18-10-1081            Οἱ Νορ­μαν­δοί, ὑ­πό τό Ρο­βέρ­το Γι­σκάρ­δο, κα­τα­νι­κοῦν με­τά ἀ­πό σφο­δρή μά­χη τά βυ­ζαν­τι­νά στρα­τεύ­μα­τα ὑ­πό τό Ρω­μα­νό Δ΄ στήν πε­ρι­ο­χή τοῦ Δυρ­ρα­χί­ου.

18-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἀ­πό τούς Τούρ­κους ἡ Ἔ­δεσ­σα καί τό Ἀ­μύν­ται­ο.

18-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νον­ται τά νη­σιά Θά­σος, Ἅ­γιος Εὐ­στρά­τιος καί Ἴμ­βρος.

18-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἀ­πό τούς Τούρ­κους ὁ Γι­δᾶς (Ἀ­λε­ξάν­δρεια).

18-10-1944            Ἡ Κυ­βέρ­νη­ση Ἐ­θνι­κῆς Ἑ­νό­τη­τας φτά­νει ἀ­πό τή Μέ­ση Ἀ­να­το­λή στήν Ἀ­θή­να, ἀ­νε­βαί­νει στήν Ἀ­κρό­πο­λη καί ὑ­ψώ­νει καί πά­λι τήν Ἑλ­λη­νι­κή Ση­μαῖ­α.

19-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Σα­μο­θρά­κη.

19-10-1912            Μά­χη τῶν Γι­αν­νι­τσῶν. Ἡ λαμ­πρή νί­κη τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Στρα­τοῦ κα­τά τῶν τουρ­κι­κῶν δυ­νά­με­ων ἀ­νοί­γει τόν δρό­μο γιά τή Θεσ­σα­λο­νί­κη.

20-10-1912            Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός εἰ­σέρ­χε­ται στά Γι­αν­νι­τσά, ἐ­νῶ προ­ω­θη­μέ­να τμή­μα­τά του ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νουν τό Πλα­τύ.

20-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Σι­ά­τι­στα.

21-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση Πρέ­βε­ζας.

21-10-1931            Ὁ Ἑλ­λη­νι­σμός τῆς Κύ­πρου ἐ­πα­να­στα­τεῖ κα­τά τοῦ ἀγ­γλι­κοῦ κα­θε­στῶτος, ζη­τών­τας τήν ἕ­νω­σή του μέ τήν Ἑλ­λά­δα.

22-10-1798            Ὁ Ἀ­λῆ Πα­σᾶς κα­τα­λαμ­βά­νει τήν πό­λη τῆς Πρέ­βε­ζας καί τήν πα­ρα­δί­δει στίς φλό­γες.

22-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση τῆς Νι­γρί­τας ἀ­πό το­ύς Τούρ­κους.

22-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νον­ται τά Ψα­ρᾶ.

23-10-1941            Γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κα­το­χῆς πυρ­πο­λοῦν σπί­τια τοῦ χω­ριοῦ Με­σό­βου­νο τῆς Κο­ζά­νης καί ἐ­κτε­λοῦν 137 κα­τοί­κους.

23-10-1942            Ἡ ἐ­πί­θε­ση τῶν Συμ­μά­χων κα­τά τῶν Γερ­μα­νῶν καί Ἰ­τα­λῶν στήν το­πο­θε­σί­α Ἐλ Ἀ­λα­μέ­ϊν, στή Βό­ρεια Ἀ­φρι­κή.

25-10-1822            Τό Με­σο­λόγ­γι πο­λι­ορ­κεῖ­ται ἀ­πό ξη­ρά καί θά­λασ­σα.

26-10-1823            Οἱ Τουρ­καλ­βα­νοί πα­ρα­δί­νουν τό φρού­ριο τοῦ Ἀ­κρο­κο­ρίν­θου στό Θ. Κο­λο­κο­τρώ­νη.

26-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης.

26-10-1912            Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει τό Λαγ­κα­δᾶ.

27-10-1912            Ὁ Ὁ­πλαρ­χη­γός τοῦ Μα­κε­δο­νι­κοῦ Ἀ­γῶ­να Κα­πε­τάν Δού­κας ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει ἀ­πό το­ύς Τούρ­κους τήν Ἐ­λευ­θε­ρού­πο­λη.

28-10-969              Ὁ Βυ­ζαν­τι­νός Στρα­τη­γός Μι­χα­ήλ Βούρ­τζης καί ὁ  Στρα­το­πε­δάρ­χης Πέ­τρος κα­τα­λαμ­βά­νουν τήν Ἀν­τι­ό­χεια.

28-10-1912            Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός Ἠ­πεί­ρου κα­τα­λαμ­βά­νει τό χω­ριό Κλει­σού­ρα.

28-10-1920            Ὑ­πο­γρά­φε­ται ἡ Συν­θή­κη τοῦ Ρα­πά­λο, μέ τήν ὁ­ποί­α λύ­θη­κε τό Ἀ­δρι­α­τι­κό πρό­βλη­μα.

28-10-1921            Ἡ Συν­δι­ά­σκε­ψη τῶν Πρε­σβευ­τῶν κα­τα­κυ­ρώ­νει στήν Ἀλ­βα­νί­α ὁ­λό­κλη­ρη τή Βό­ρεια Ἤ­πει­ρο.

28-10-1940            Τό ἱ­στο­ρι­κό «ΟΧΙ».

28-10-1940            Στίς 05.30 ἀρ­χί­ζει ἡ ἰ­τα­λι­κή εἰ­σβο­λή στήν Ἤ­πει­ρο.

30-10-1940            Ὁ ἐμ­πει­ρο­πό­λε­μος Βα­λῆς τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης, Μεχ­μέτ Ἐ­μίν Πα­σᾶς, ἐ­πι­τί­θε­ται κα­τά τῶν Ἑλ­λή­νων στό στρα­τό­πε­δο Κασ­σάν­δρας τῆς Χαλ­κι­δι­κῆς.

31-10-1912            Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται τό Μέ­τσο­βο.

31-10-1918            Ναυ­τι­κή συμ­μα­χι­κή μοί­ρα ἀγ­κυ­ρο­βο­λεῖ μπρο­στά ἀ­πό τά Ἀ­νά­κτο­ρα τοῦ Ντολ­μᾶ Μπακ­τσέ. Ἡ ἑλ­λη­νι­κή Ση­μαῖ­α ἦ­ταν πλέ­ον ὁ­ρα­τή ἀ­πό τήν Ἁ­γιά Σο­φιά.

31-10-1918            Ἀ­πο­βί­βα­ση καί εἴ­σο­δος τῶν συμ­μα­χι­κῶν καί ἑλ­λη­νι­κῶν πο­λε­μι­κῶν πλοί­ων στό λι­μά­νι τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως.

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου