Ιστορικό Επετειολόγιο / Νοέμβριος

1-11-1800        Ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῆς αὐ­το­νο­μί­ας τῶν Ἑ­πτα­νή­σων ἀπό τούς Τούρ­κους.

1-11-1940        Σκο­τώ­νε­ται ὁ πρῶτος Ἕλ­λη­νας ἀ­ξι­ω­μα­τι­κός τοῦ Στρα­τοῦ Ξη­ρᾶς κα­τά τόν Ἑλ­λη­νο­ϊ­τα­λι­κό Πό­λε­μο, Ὑ­πο­λο­χα­γός Ἀλέ­ξαν­δρος Διᾶ­κος.

2-11-1912        Ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση ὁ­λό­κλη­ρου τοῦ Ἁγί­ου Ὄρους.

2-11-1940        Ἀρ­χί­ζει με­γά­λη ἰ­τα­λι­κή ἐπί­θε­ση ἐναν­τί­ον τῆς το­πο­θε­σί­ας Ἐ­λαί­α (Καλ­πά­κι) τῆς Ἠπεί­ρου.

3-11-1828        Ὑπο­γρά­φε­ται τό Πρω­τό­κολ­λο τοῦ Λον­δί­νου.

3-11-1898        Ἐγ­κα­τα­λεί­πει τήν Κρή­τη καί ὁ τε­λευ­ταῖος Τούρ­κος στρα­τι­ώ­της.

4-11-1821        Νέ­α πο­λι­ορ­κί­α τῆς Ἀκρο­πό­λε­ως ἀπό 1.000 Ἕλ­λη­νες.

4-11-1944        Ὁ­λο­κλη­ρώ­νε­ται ἡ ἐκ­κέ­νω­ση τῆς Ἑλ­λά­δας ἀπό τούς Γερ­μα­νούς.

5-11-1828        Ἡ Λει­βα­διά κα­τα­λαμ­βά­νε­ται ἀ­πό τίς ἑλ­λη­νι­κές δυ­νά­μεις τοῦ Δ. Ὑ­ψη­λάν­τη.

5-11-1912        Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Χει­μάρ­ρα.

5-11-1912        Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ Ἄρ­νισ­σα τοῦ Νο­μοῦ Πέλ­λας.

5-11-1914        Ἡ Ἀγ­γλί­α ἀναγ­γέλ­λει τήν προ­σάρ­τη­ση τῆς Κύ­πρου, ὑ­πό μορ­φή βα­σι­λι­κῆς κτή­σε­ως.

6-11-1912        Ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται τό χω­ριό Κέλ­λη τῆς Φλώ­ρι­νας.

7-11-1185        Ὁ Στρα­τη­γός τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου Ἀ­λέ­ξιος Βρα­νᾶς κα­τα­τρο­πώ­νει τούς  Νορ­μαν­δούς.

7-11-1912        Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός ἀπε­λευ­θε­ρώ­νει τή Φλώ­ρι­να ἀ­πό τούς Τούρ­κους.

8-11-392          Ὁ Αὐ­το­κρά­το­ρας τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου Θε­ο­δό­σιος ὁ Μέ­γας θέ­τει, μέ  πε­ρι­ο­ρι­στι­κά μέ­τρα, ἐ­κτός νό­μου τήν εἰ­δω­λο­λα­τρί­α. Ἔ­τσι τό θρη­σκευ­τι­κό καί πνευ­μα­τι­κό σύ­στη­μα τοῦ ἀρ­χαί­ου κό­σμου κα­ταρ­ρέ­ει ὁρι­στι­κά. Ἡ Ὀρ­θο­δο­ξί­α (Χρι­στι­α­νι­σμός) ἑδραι­ώ­νε­ται ὡς ἐ­πί­ση­μη Θρη­σκεί­α καί Πνευ­μα­τι­κή Ἀρ­χή στό Βυ­ζαν­τι­νό Κρά­τος.

8-11-960          Βυ­ζαν­τι­νά στρα­τεύ­μα­τα κα­τα­λαμ­βά­νουν τήν πό­λη Ἀν­δρα­σό τῆς Μ. Ἀσί­ας ἀ­πο­δε­κα­τί­ζον­τας τίς ἀρα­βι­κές δυ­νά­μεις.

8-11-1912        Ἀπε­λευ­θέ­ρω­ση τῆς Λέ­σβου.

9-11-1822        Ἐ­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἡ ἐ­πι­κοι­νω­νί­α ἀπό τή θά­λασ­σα μέ τό Με­σο­λόγ­γι.

9-11-1866        Τό Ὁ­λο­καύ­τω­μα τῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου.

10-11-1916      Ἡ προ­σω­ρι­νή Κυ­βέρ­νη­ση τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης κη­ρύσ­σει τόν πό­λε­μο ἐ­ναν­τί­ον τῆς Βουλ­γα­ρί­ας καί τῆς Γερ­μα­νί­ας.

11-11-1912      Ἡ Σά­μος ἐ­πα­να­στα­τεῖ καί κη­ρύσ­σει τήν ἕνω­σή της μέ τή μη­τέ­ρα Ἑλ­λά­δα.

11-11-1912      Ἀπε­λευ­θέ­ρω­ση τῆς Κα­στο­ριᾶς.

11-11-1912      Ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση τῆς Χί­ου.

11-11-1950      Ἀ­να­χω­ρεῖ ἀ­πό τήν Ἑλ­λά­δα τό Ἑλ­λη­νι­κό Σμῆνος Με­τα­φο­ρι­κῶν Ἀ­ε­ρο­σκα­φῶν τῆς Πο­λε­μι­κῆς Ἀ­ε­ρο­πο­ρί­ας, γιά νά συμ­με­τά­σχει στόν πό­λε­μο τῆς Κο­ρέ­ας.

12-11-1904      Τό ἀν­ταρ­τι­κό σῶμα τοῦ Ἀν­θυ­πο­λο­χα­γοῦ Γε­ωρ­γί­ου Κα­τε­χά­κη (Ρού­βα), ἐπι­τί­θε­ται ἐ­ναν­τί­ον τῆς Ἐσω­τε­ρι­κῆς Μα­κε­δο­νι­κῆς Ἐπα­να­στα­τι­κῆς Ὀρ­γά­νω­σης (ΕΜΕΟ), στήν ὁποί­α πα­ρα­βρι­σκό­ταν καί ὁ ἀρ­χι­κο­μι­τα­τζῆς Κό­λε.

12-11-1940      Ὁ Χί­τλερ ἐκ­δί­δει τήν πρώ­τη του ἐμ­πι­στευ­τι­κή δι­α­τα­γή, γιά τήν ἐκ­πό­νη­ση πο­λε­μι­κοῦ σχε­δί­ου καί τήν προ­πα­ρα­σκευ­ή ἐπί­θε­σης ἐναν­τί­ον τῆς Ἑλ­λά­δας.

13-11-1822      Ὑδρα­ϊ­κός στό­λος ἀπο­βι­βά­ζει στό Με­σο­λόγ­γι 1.500 ἄν­τρες,  γιά ἐνί­σχυ­ση τῆς Φρου­ρᾶς τοῦ Με­σο­λογ­γί­ου.

13-11-1940      Ὁ­λο­κλη­ρώ­νε­ται ἡ ἀπο­κα­τά­στα­ση τοῦ με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους τῆς ἀ­κε­ραι­ό­τη­τας τοῦ το­μέ­α τῆς Πίν­δου, μέ­χρι τῶν συ­νό­ρων στό Γράμ­μο.

14-11-1906      Τό ἀν­ταρ­τι­κό σῶ­μα τοῦ Ἀν­θυ­πο­λο­χα­γοῦ Σα­ράν­του Ἀγα­πη­νοῦ (Τέλ­λου Ἄγρα) ἐ­πι­τί­θε­ται ἐ­ναν­τί­ον τῆς κεν­τρι­κῆς βουλ­γα­ρι­κῆς Κα­λύ­βας, τῆς πε­ρι­ο­χῆς Ζερ­βο­χω­ρί­ου.

14-11-1919      Ὑ­πο­γρά­φε­ται ἡ συν­θή­κη Νε­ϊ­γύ στήν ὁμώ­νυ­μη πό­λη τῆς Γαλ­λί­ας, με­τα­ξύ τῶν Συμ­μά­χων (Ἀν­τάντ) καί τῆς Βουλ­γα­ρί­ας.

16-11-1950      Ἀ­να­χω­ρεῖ ἀπό τήν Ἑλ­λά­δα γιά τήν Κο­ρέ­α τό Στρα­τη­γεῖο καί τό Τάγ­μα τοῦ Ἐκ­στρα­τευ­τι­κοῦ Σώ­μα­τος Ἑλ­λά­δας.

17-11-1815      Τά Ἑ­πτά­νη­σα γί­νον­ται Κρά­τος ἐ­λεύ­θε­ρο καί ἀ­νε­ξάρ­τη­το, μέ τήν ἐπω­νυ­μί­α «Ἡ­νω­μέ­να Κρά­τη τῶν Ἰο­νί­ων Νή­σων», ὑ­πό τήν ἀ­πο­κλει­στι­κή προ­στα­σί­α τῆς Μ. Βρε­τα­νί­ας.

17-11-1821      Σου­λι­ῶτες καί Αἰ­τω­λο­α­καρ­νά­νες, ὑ­πό τό Γε­ώρ­γιο Βαρ­να­κι­ώ­τη, κα­τα­λαμ­βά­νουν τήν Ἄρ­τα.

17-11-1904      Ἀν­ταρ­τι­κό σῶ­μα, ὑπό τόν Ἀν­θυ­πο­λο­χα­γό τοῦ Πυ­ρο­βο­λι­κοῦ Γε­ώρ­γιο Τσόν­το (Βάρ­δα) ἀπό τά Σφα­κιά τῆς Κρή­της, περ­νᾶ τήν ἑλ­λη­νο­τουρ­κι­κή με­θό­ριο, κον­τά στό Ἁ­γι­ό­φυλ­λο τῆς Θεσ­σα­λί­ας καί μπαί­νει στή Μα­κε­δο­νί­α.

18-11-1916      Μά­χη τῶν Ἀ­θη­νῶν (Νο­εμ­βρια­νά).

19-11-1906      Σκο­τώ­νε­ται ὁ Ὁ­πλαρ­χη­γός τοῦ Μα­κε­δο­νι­κοῦ Ἀγώ­να Δη­μή­τριος Ντα­λί­πης, ἀπό τή Γκαμ­πρέ­σα (Γά­βρος) τῆς Φλώ­ρι­νας.

19-11-1906      Ὁ Ὁπλαρ­χη­γός τοῦ Μα­κε­δο­νι­κοῦ Ἀ­γώ­να Κύ­ρου Παύ­λος σκο­τώ­νε­ται στά Ὄ­στι­μα (Τρί­γω­νο), τῆς πε­ρι­ο­χῆς τῶν Κο­ρε­στί­ων.

20-11-1912      Συ­νά­πτε­ται δε­κα­πεν­θή­με­ρη ἀνα­κω­χή στό Μπαχ­τσέ­κι­ο­ϊ τῆς Τσα­τάλ­τζας, με­τα­ξύ Τουρ­κί­ας καί Βουλ­γα­ρί­ας.

21-11-1897      Με­τά τόν ἄτυ­χο Ἑλ­λη­νο­τουρ­κι­κό Πό­λε­μο τοῦ 1897 ὑπο­γρά­φε­ται συν­θή­κη εἰ­ρή­νης με­τα­ξύ Ἑλ­λά­δας καί Τουρ­κί­ας, στήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη.

23-11-1826      Ὁ Γε­ώρ­γιος Κα­ρα­ϊ­σκά­κης, ἐ­πι­τί­θε­ται στήν Ἀρά­χω­βα ἐναν­τί­ον τῶν Τουρ­καλ­βα­νῶν ὑ­πό τό Μου­στα­φάμ­πε­η. Ἀνά­με­σα στούς νε­κρούς ἦ­ταν καί ὁ ἴδιος ὁ Μου­στα­φάμ­πε­ης.

24-11-1912      Ἑλ­λη­νι­κό ἀ­πό­σπα­σμα ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει τούς Ἁ­γί­ους Σα­ράν­τα τῆς Βο­ρεί­ου Ἠ­πεί­ρου.

24-11-1940      Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός κα­τα­λαμ­βά­νει τή Μο­σχό­πο­λη στή Β. Ἤπει­ρο.

25-11-1916      Ἐπι­βάλ­λε­ται ἀπό τούς Συμ­μά­χους ἀπο­κλει­σμός τῆς Πα­λιᾶς Ἑλ­λά­δας.

25-11-1942      Τή νύ­χτα 25/26 Νο­εμ­βρί­ου ἀνα­τι­νά­ζε­ται ἡ με­γά­λη γέ­φυ­ρα τοὺ Γορ­γο­πό­τα­μου.

26-11-1912      Κα­τα­λαμ­βά­νε­ται τό Ὄ­ρος Δρί­σκος (Ἰω­αν­νί­νων) ἀπό ἐ­θε­λον­τές Ἕλ­λη­νες Ἐ­ρυ­θρο­χί­τω­νες, μέ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τόν Ἀ­λέ­ξαν­δρο Ρώ­μα.

27-11-1895      Πρώ­τη σύγ­κρου­ση τῶν ἐ­πα­να­στα­τῶν τῆς Με­τα­πο­λι­τευ­τι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς ἐναν­τί­ον δυ­νά­με­ως τοῦ Τουρ­κι­κοῦ Στρα­τοῦ.

29-11-1912      Σκο­τώ­νε­ται στό Δρί­σκο (Ἰ­ω­αν­νί­νων), πο­λε­μών­τας ἡρω­ϊ­κά ἐ­ναν­τί­ον τῶν Τούρ­κων, ὁ ποι­η­τής Λο­χα­γός Λο­ρέν­τζος Μα­βί­λης.

29-11-1912      Ἀπό­σπα­σμα Εὐ­ζώ­νων καί τό Σύν­ταγ­μα Κρη­τῶν ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νουν τό χω­ριό Πε­στᾶ τῆς Ἠπεί­ρου.

30-11-1940      Ὁ Ἑλ­λη­νι­κός Στρα­τός κα­τα­λαμ­βά­νει τό Πό­γρα­δετς.

 

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου