Η κάρτα του πολίτη – Στώμεν καλώς (Μέρος 2ον)

Αριστείδης Π. Δασκαλάκης*

«ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» ( Ματθ. 16,3 )

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Πολλὲς οἱ ἀντιδράσεις στὸ παρελθόν. Οἱ ἀντιδράσεις αὐτὲς εἶχαν δύο ἐφαλτήρια. Αὐτὸ τῶν προφητειῶν καὶ τῆς πίστεως (τὸ σημαντικότερο) καὶ αὐτὸ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς καθυπόταξης τοῦ ἀνθρώπου (σημαντικὸ μέν, δευτερεῦον δὲ). Ἀντέδρασαν πολλὲς χῶρες στὸ παρελθόν. (Βρετανία, Αὐστραλία, Φιλανδία, Νορβηγία κ.α.)
Σὲ κάποιες ἡ ΚΤΠ εἶναι προαιρετική, ἀλλοῦ δέ, ματαιώθηκε.
Στὴν Ἑλλάδα, οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ φορεῖς πολιτῶν ἀλλὰ καὶ μοναστήρια κι ἐκκλησία, ἦταν στὸ παρελθὸν πολλές. Τώρα ἔχουν σιγάσει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝ.ΚΑ.

 «Στὴν περίοδο οἰκονομικῆς ὕφεσης, μὲ τὰ νοικοκυριὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ὑποχρεώσεις τους, ἡ κυβέρνηση ἀναγγέλλει τὴν ἔκδοση τῆς δῆθεν «ἔξυπνης» κάρτας πολίτη, ποὺ θὰ ἔχει πολλαπλὲς χρήσεις. Τὸ RFID τσιπάκι θέλουν νὰ πρωτοστατεῖ στὴ κάρτα καὶ νὰ περιλαμβάνει προσωπικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ βιομετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδὴ εὐαίσθητα ἄκρως προσωπικὰ δεδομένα, καθὼς μάλιστα καὶ στοιχεῖα τραπεζικῶν λογαριασμῶν, καὶ ὅ,τι ἄλλο δὲν τὸ λένε τώρα. …… κάνοντας ὅμως τὰ προσωπικά μας δεδομένα γνωστά, σὲ ἄγνωστες στὸ κάτοχο ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες, σὲ ὅλα τὰ κράτη καὶ ὁ μόνος ποὺ δὲν θὰ γνωρίζει τί πραγματικὰ περιέχει ἡ ἠλεκτρονικὴ κάρτα, ἢ ἀκόμα καὶ τὴν ἀθέλητη αὐτοκαταστροφή του, νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὑπόχρεος κάτοχος αὐτῆς.
…. δρομολογοῦν νὰ καταργηθεῖ τὸ Τραπεζικὸ Ἀπόρρητο, τὸ Ἰατρικὸ Ἀπόρρητο, καὶ γενικὰ κάθε εἴδους ἀπόρρητο στὴν Ἰδιωτικὴ Ζωὴ μας … σχεδιάζουν νὰ μετατρέψουν τὸν πολίτη ἀπὸ Ἄνθρωπο σὲ ἀνθρωποαριθμό.
Τὸ ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ὅτι δὲν δέχεται κανένα Μεγάλο Ἀδελφό, δὲν ἔχει νὰ διαπραγματευτεῖ καὶ νὰ διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολίτη – καταναλωτῆ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς καὶ τῆς προσωπικότητάς μας καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα αὐτὰ τὰ σχεδιαζόμενα μέτρα.
Ἡ ὀνομαζόμενη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τοὺς δημοσιογράφους «ἀνθρωπιστικὴ κρίση» δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ μιὰ «τραπεζικὴ κρίση» γραφείων λογιστικῶν καταγραφῶν κερδῶν καὶ χωρὶς ψυχή, δηλαδὴ ὅσα ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλλει στὴν Εὐρώπη ἡ νέα Γερμανικὴ κατοχή, ποὺ ἔχει τακτὴ λήξη.»

Τί εἶχε ἀποφασίσει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλάδας (Δ.Ι.Σ.) (Ἐγκύκλιος ὑπ᾿ ἀριθμ. 2641/1998)

 «…Ἐάν ἑπομένως καί ἐφ᾿  ὅσον οἱ νέες ταυτότητες μέλλουν νὰ χρησιμοποιήσουν σάν κωδικὸ ἀριθμὸ ἀναγνώσεώς τους ἀπό ἠλεκτρονικὰ μηχανήματα τὸν δυσώνυμο καὶ ἀπαράδεκτο ἀριθμὸ 666 , τότε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωροῦσα ὅτι παραβιάζεται ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, συνιστᾶ στούς πιστούς νά μὴ δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες».

Λίγο προγενέστερα δέ, ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶχε προειδοποιήσει ὅτι, σὲ περίπτωση ἐμμονῆς τῆς Πολιτείας γιά παραλαβὴ ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, θὰ μετεβάλλετο «ἕνα τμῆμα τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, ἄν μὴ ὁλόκληρος, σέ ἀντιρρησίες συνειδήσεως».  

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες (Ἀπόσπασμα Ἐπιστολῆς πρός τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, 22-3-93)

«…Ὁ ἀριθμὸς τοῦ ἀντιχρίστου ὡς κωδικὸς τοιοῦτος διὰ τὰς μαγνητικὰς ταυτότητας θεωρεῖται παντελῶς ἀπαράδεκτος»…

Ἡ αὐτὴ Ἱερὰ Σύνοδος μεταγενέστερα, καλεῖ «ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Κρῆτες σὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση καὶ ἑτοιμότητα γιὰ πρωτοβουλίες καὶ νόμιμες ἀγωνιστικὲς κινητοποιοήσεις»

Ὁμολογιακὸ κείμενο φέρον 123 ὑπογραφὲς Καθηγουμένων Ἱ. Μονῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων(Ἀπεστάλη πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας)

«Ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῶν πιστῶν ταυτότητος, πιστοποιητικοῦ δηλαδὴ τῆς προσωπικότητός τους, ποὺ θὰ φέρη τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως κι ἄν ἀπεικονίζεται αὐτός, ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καὶ προσχώρηση στήν παράταξη τοῦ Σατανᾶ».

 Ἀπόσπασμα κειμένου τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῶν Ἁγίων Μετεώρων

«Ἡ χρήση τοῦ ἀριθμοῦ 666 στὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο βῆμα πρὶν ἀπὸ τὸ χάραγμα στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπο. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ παραλαβή τους ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, πολιτογράφηση στὴν παράταξη τοῦ Σατανᾶ καὶ πνευματικὸ θάνατο».

Μία ἀπὸ τὶς ἀρκετὲς ἀνακοινώσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες(Ἀπόσπασμα τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς ΕΔΙΣ Αὐγούστου 1988)

«Προειδοποιεῖ ἀκόμη ἡ Ἱερὰ Κοινότης ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται Μοναχοί δὲν θὰ δεχθοῦν νὰ παραλάβουν τὶς νέες ταυτότητες, ἐφ’ ὅσον διαπιστωθῆ ὅτι φέρουν τὸ 666».

Τί εἶχε διακηρύξει γιὰ τὶς νέες ταυτότητες ἡ Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους τὸ 1997(Ἀνακοινωθὲν ΕΔΙΣ Αὐγούστου 1988).

«Συμμερίζεται ἡ Ἱερά Κοινότης τὴν εὐαισθησία τῶν πιστῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν στὴν προσωπική τους ταυτότητα, ποὺ θὰ φέρουν πάντα μαζί τους, τὸ σύμβολο-ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν μορφὴ τοῦ γραμμικοῦ συστήματος… Προειδοποιεῖ ἀκόμη ἡ Ἱερὰ Κοινότης ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται Μοναχοὶ δὲν θὰ δεχθοῦν νὰ παραλάβουν τὶς νέες ταυτότητες, ἐφ᾿  ὅσον διαπιστωθῆ ὅτι φέρουν τό 666»

Ἀνακοινωθέντα τῆς ΕΔΙΣ καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους περὶ ἀρνήσεως παραλαβῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν δελτίων ΕΚΑΜ

(Ἀνακοίνωσις ΕΔΙΣ 21-8/3-9-1997).

«Διακηρύττουμεν ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι τὸ θεμελιῶδες καθῆκον τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ ἡ πίστις στὰ ὅσα ὁ Παράκλητος παρέδωσε ὡς προφητεία στὴν Χριστιανικὴ Ἐκκλησία, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ ἀρνηθοῦμε νὰ παραλάβουμε κάθε εἶδος ἠλεκτρονικοῦ δελτίου μὲ ΕΚΑΜ ὡς προσβάλλοντος τὴν ἐλευθερίαν τοῦ προσώπου καὶ τὴν Χριστιανικήν μας συνείδηση

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ (21η Ἰουνίου 2018)

« Ἐν προκειμένῳ, καὶ ἐπειδὴ τὰ πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρὰ καὶ ἅπτονται τῆς ἰδίας τῆς σωτηρίας μας, παρακαλοῦμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ δεῖ τὸ πρόβλημα μὲ σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα στὶς πραγματικές του διαστάσεις, ὅπως ἄλλωστε τὸ εἶχε δεῖ καὶ στὸ παρελθὸν μὲ προηγούμενες ἀνακοινώσεις της. Νὰ ἀφουγκραστεῖ τὴν ἀγωνία τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Νά τὸν
πληροφορήσει γύρω ἀπό τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται ἡ παραλαβὴ τῶν νέων ταυτοτήτων καὶ νὰ συστήσει τὴν ἄρνηση τῆς παραλαβῆς των.
Νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Πολιτεία, νὰ σεβαστεῖ τὴν ἐπιλογὴ τῶν πολιτῶν ἐκείνων, ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ παραλάβουν τὴν νέα ταυτότητα, ἐπικαλούμενοι τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς των συνειδήσεως, ἡ ὁποία ἄλλωστε εἶναι κατοχυρωμένη ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας μας.»

 ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τὸ ἐνσωματωμένο μικροτσὶπ ποὺ θὰ ὑπάρχει στὴν κάρτα αὐτή, μὲ τὶς δυνατότητες τῆς σύχρονης τεχνολογίας θὰ ἐπιτρέπει τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν

παρακολούθηση τῶν πολιτῶν-κατόχων καὶ φυσικά μέσῳ αὐτοῦ τὰ δεδομένα θὰ διαβιβάζονται στὸ ὑπερκομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν, στὸ ὁποῖο συγκεντρώνονται συνεχῶς τὰ δεδομένα ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη. (βέβαια ἐμεῖς ἀποκαλύπτουμε κάθε λεπτομέρεια τῆς καθημερινότητάς μας στὰ chats, στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, στὰ ἐργαλεῖα τῆς google κ.α.)

Ὁ ὑπερυπολογιστής τῶν Βρυξελλῶν ὅπου θὰ καταχωροῦνται τὰ δεδομένα αὐτο-ὀνομάζεται BEAST (ποὺ σημαίνει: ΘΗΡΙΟ,ΚΤΗΝΟΣ), ἀπὸ τὰ ἀρχικά του: Brussels Economic Acount Surveillance Terminal (ποὺ σημαίνουν: τερματικὸ λογισμικῆς καὶ οἰκονομικῆς παρακολούθησης τῶν Βρυξελλῶν).

Τὸ μικροτσὶπ μὲ τὸν ἀριθμὸ 666 ὁ ὁποῖος θὰ ὑπάρχει στὴν κάρτα αὐτή, ὅπως βεβαιώνουν ὅχι μόνον οἱ εἰδικοί, ἀλλὰ ὅπως ἔχουν παραδεχθεῖ καὶ πολλοὶ πολιτικοί (καὶ ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σταματήσουν κάποιοι ρασοφόροι νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν ὕπαρξη τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ, ἤ ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν βάλουν ἀργότερα, διότι αὐτὸ εἶναι καθαρὴ παραπληροφόρηση στὴν καλύτερη περίπτωση), θὰ φανερώνει τὴν πλήρη ὑποτέλεια ὅσων λάβουν τὴν κάρτα αὐτὴ στὴν Παγκόσμια Κυβέρνηση τοῦ ψευδομεσσία Ἀντιχρίστου.

Τὸ ἑπόμενο στάδιο καὶ τελευταῖο θὰ εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσίπ στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπο, ὅπως προφητεύει ἀλάνθαστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὴν Ἀποκάλυψη. Μάλιστα, αὐτὸ ἤδη ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται σὲ ξένα κράτη (προεραιτικά ) τὰ τελευταῖα χρόνια.

Βέβαια, ἡ διαφορὰ εἶναι πολὺ μικρὴ στὸ νὰ κρατᾶς τὸ μικροτσὶπ στὸ χέρι, ἤ στὸ νὰ ἐμφυτευθεῖ σὲ αὐτὸ ἤ στὸ μέτωπο, διότι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἀποτελεῖ τὴν προσωπική μας ταυτότητα (ταυτιζόμαστε πλήρως μὲ τὸ περιεχόμενό της) .

Ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη τῆς χρήσης τοῦ 666.

Μετὰ ἀπὸ τὸ θέμα ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666,ἔγιναν μελέτες ἀπὸ ἔκγριτους ἠλεκτρονικοὺς καὶ πληροφορικοὺς ἐπιστήμονες-τόσο στὸ ἐξωτερικό, ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα-οἱ ὁποῖοι ἀπέδειξαν πὼς ἐμπεριέχεται τὸ 666 στὴν κάρτα! Οἱ κατασκευάστριες ἑταιρεῖες ἀρνήθηκαν νὰ τὸ ἀλλάξουν,

προφασιζόμενες πὼς ἡ ἀλλαγὴ ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ κοστίσει ὑπέρογκα ποσά, παραβλέποντας τὴν προσβολὴ τῶν θρησκευτικῶν συνειδήσεων τῶν Χριστιανῶν.

Λ. Παπαδήμας (Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν): ὁμολόγησε σαφέστατα τὴ χρήση τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης.

(Ἀντένα – Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας τοῦ κ. Πρετεντέρη).

Θ. Πάγκαλος (Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν): σὲ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν.

Χατζηνικολάου, γιατὶ δὲν ἀλλάζουν τὸ 666, ἐφ᾿ ὅσον ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία καὶ

ὁ λαός, ἀπάντησε: «Δὲν μποροῦμε νὰ τὸν ἀλλάξουμε, διότι ἀλοίμονο ἐὰν ἐμεῖς περιέλθουμε στὴ λογικὴ τοῦ νὰ ἀκοῦμε μιὰ χούφτα παράξενους ἀνθρώπους». (Μέγκα-Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν)

Ἡλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητὴς τῆς Συν. Σένγκεν τοῦ Πασόκ):

ἀπάντησε στὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου ὅτι, στὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες διὰ τῶν ὁποίων θὰ δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θὰ ἐμπεριέχεται ὁ 666………«Θέλω νὰ παρατηρήσω ὅτι ὁ π. Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολὺ θετικὸς στὴν συζήτησή του. Μοῦ ἀπέδωσε τὰ πραγματικὰ γιὰ ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666…. εἴμαστε ὅμως στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφορικῆς καὶ δυνατὸς σὰν κράτος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει τὶς περισσότερες πληροφορίες, παρὰ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τοὺς ἐξοπλισμούς. Εἴμαστε λοιπὸν ὑποχρεωμένοι νὰ μποῦμε στὸ σύστημα, διότι πρέπει νὰ δοῦμε καὶ τί θὰ γινόταν, ἐὰν δὲν μπαίναμεἈλλοίμονον ἐὰν μιὰ εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νὰ ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές, παρασυρθεῖ καὶ ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ μία ἐλάχιστη μειοφηφία ἡ ὁποία θέλει νὰ μᾶς ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδὴ ἔτσι νομίζει» (ἐννοώντας τὸ 777 ἀντὶ τοῦ 666).

(Κρατικὴ τηλεόραση ΕΤ 3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις») (ΣΚΑΙ Εἰδήσεις 10-6-1997)

Ἰωάννης Λοβέρδος (Δημοσιογράφος,Bουλευτής): «Ὁ ἀριθμός 666 βρίσκεται γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης στὶς νέες ταυτότητες ποὺ προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς Συνθήκης Σένγκεν».

(Ἐπενδυτὴς Σάββατο14-6-97)

Γεώργιος Πασχαλίδης (Ὑπουργός παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ):

Καθησυχάζων τὴν ἐπιτροπὴ τῶν Ἀρχιερέων ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν γιά τὸ

θέμα ἐδήλωσε:

«Τὸ 666 δὲν εἶναι κάτι κακό. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμὸς πρὶν τὸ 667 καὶ μετὰ τὸ 665». (Ἐφημερὶς Ἐλευθεροτυπία 11-7-97).

 Παρατηροῦμε ὅτι οἱ καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιοι τῆς ΚΤΠ παραδέχονται τὴν ὕπαρξη τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ.
Ἐνῶ οἱ καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιοι (ἢ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς) γιὰ τὴν ποίμανση τοῦ ποιμνίου λένε «Ἐάν ἑπομένως καί ἐφ’ ὅσον..». Ἡ ἱεραρχία ἔχει ἐπιστημονικοὺς καὶ τεχνικοὺς συμβούλους καὶ ὀφείλει νὰ μὴν ὑποδύεται τὴν Πυθία. Ἀλλὰ νὰ ἀποφανθεῖ ξεκάθαρα καὶ νὰ δώσει «γραμμὴ» ΝAI ἢ OXI!

Πολλοὶ βέβαια ἀναπαύονται στὸ «ΕΧΕΙ Ὁ ΘΕΟΣ». Ἡ αἰσιοδοξία ἀποτελεῖ ἀρετὴ καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπάρχει στὸν ἄνθρωπο. Ἀλλοίμονο, ἐὰν ἡ αἰσιοδοξία χαθεῖ ἀπὸ τὴ ζωή μας.
Ἄλλο εἶναι αὐτὸ καὶ ἐντελῶς διαφορετικὸ τὸ νὰ πετᾶ κανεὶς στὰ σύννεφα πιστεύοντας ὅτι ὅλα τὰ θέματα τῆς ζοφερῆς πραγματικότητος θὰ λυθοῦν ἀπὸ μόνα τους, δίχως ἀγῶνα καὶ μάλιστα δίχως Θεό.
Ὑπάρχουν οἱ βραχυκυκλωμένοι πιστοί, ποὺ βουλιάζουν σὲ πελάγη φόβου καὶ
παρουσιάζουν θέαμα ἀξιοθρήνητο στὴ σκέψη καὶ μόνο, ὅτι ἴσως χρειασθεῖ νὰ θέσουν τὴν ὑπογραφή τους σὲ ἕνα ἁπλὸ κείμενο διαμαρτυρίας. Βαυκαλίζουν
ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, ὅτι εἶναι δῆθεν «πραεὶς καὶ ἡσύχιοι» καὶ ὅτι δὲν χάνουν
τὴν εἰρηνική τους διάθεση, ἀφοῦ «ἔχει ὁ Θεός». Μάλιστα, ὑπάρχουν καὶ ὁρισμένοι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τὸν ἐπιβεβλημένο ἔλεγχο ὡς κατηγορία, κατάκριση, κλπ.
Καὶ αὐτὸ τὸ «ἔχει ὁ Θεός» – ἔκφραση πίστεως ἀγωνιστικῆς καὶ ἀπαύγασμα ἀμεταθέτου ἐλπίδος – τὸ διαστρέφει ὁ διάβολος μετατρέποντάς το σὲ ἀποσβεστήρα τοῦ ἀγωνιστικοῦ φρονήματος καὶ ζήλου.
Κι ἔτσι στερῆται ἀπ᾿ τὸν πιστὸ λαὸ τὸ κήρυγμα τὸ αφυπνιστικό, ὁ ἔλεγχος ὁ
ἐπιβεβλημένος καὶ ὁ λόγος ὁ ἐποικοδομητικός.
Αὐτὸ ποὺ πρόσφερε ὁ προφήτης Ἀμώς στὸν Ἰσραὴλ σὲ περίοδο ἁμαρτίας κι ἀμετανοησίας ὅταν οἱ Ἑβραῖοι περίμεναν τὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία, βουτηγμένοι μὲς στὴν ἀνομία, ὁ προφήτης Ιωνάς στὴ Νινευή, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ μακαριστὸς Καντιώτης στὴν Ἑλλάδα καὶ πλεῖστοι ἄλλοι προφῆτες καὶ ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ ἀλήθεια πρέπει πάντοτε νὰ διακηρύσσεται. Ἡ δὲ Χάρις ἐπικυρώνει τὴν
ἀλήθεια, δικαιώνει τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ καταισχύνει τὰ φερέφωνα τῆς πλάνης
καὶ τοῦ ψεύδους.

ΕΥΘΥΝΗ

Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω ποὺ παρουσιάστηκαν, ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι: ἡ κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι ἀπαγορευτικὴ γιὰ  τὸν Ὀρθόδοξο συνειδητὸ Χριστιανό, καὶ ἀποτελεῖ ἄρνηση καὶ πτώση ἀπὸ τὴν Πίστη. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, ἐπ᾿ οὐδενὶ δὲν πρέπει νὰ τὴν δεχθοῦμε.

Τίθεται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα ἀπὸ πολλούς, καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς λαϊκούς, τὸ τί μέλλει γενέσθαι, τί θὰ κάνουμε καὶ πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κατάσταση. Συγκεκριμένα λένε: «ἐμεῖς ἔχουμε οἰκογένεια, παιδιά, σπίτια, ὑποχρεώσεις. Ἄν δὲν πάρουμε τὶς κάρτες, πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ συντηρήσουμε τὴν οἰκογένειά μας, πῶς θὰ ζήσουν τὰ παιδιά μας καὶ ἐμεῖς;».

Τὴν ἀπάντηση, σὲ λαϊκοὺς καὶ μοναχούς, τὴν δίνουν οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητὲς τῆς Πίστεώς μας, οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μέσῳ τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Ὅ ἴδιος ὁ Κύριος προειδοποιεῖ:

«Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·» ( Ματθ. 10,37)

Τὸ ζητούμενο γιὰ κάθε Χριστιανὸ εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχής του. Κι αυτὸ στὶς παρούσες συνθήκες ἐξασφαλίζεται μόνο μὲ ὁμολογία:

«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.»(Ματθ. 10,32)  «ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» (Ματθ. 10,33). Γι᾿ αὐτό  τὸ λόγο καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, δὲν δίστασαν νὰ δώσουν καὶ τὴν ζωή τους-ὅταν τοὺς ζητοῦσαν νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους. Οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ δὲν ἔχουν τὸ Σταυρικὸ καὶ μαρτυρικὸ φρόνημα. Δὲν ἔχουμε τὸ φρόνημα τῶν Ἁγίων-ποὺ καὶ αὐτοὶ ὡς ἄνθρωποι «σάρκα φοροῦντες καὶ τὸν κόσμο οἰκοῦντες»-ζοῦσαν τὴν καθημερινότητα, ὅμως, ὅταν τὸ ἀπαιτοῦσε ἡ περίσταση, ὁμολογοῦσαν τὴν πίστη τους, μὲ τίμημα ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τους τὴν ζωή.

Ἐξάλλου, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖον ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; εἰ οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων· πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν (Λουκ. 12 , 22-32). Γιατὶ ὅμως ὀφείλω ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ ἀρνηθῶ τὴν παραλαβὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς ;

Ὁ πανάγαθος Θεός ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἀπεκάλυψε τὰ ὅσα πρόκειται νὰ συμβοῦν στὶς ἔσχατες ἡμέρες γιὰ τὸ θέμα αὐτό, γιὰ νὰ μᾶς προφυλάξει, ὥστε νὰ μὴν πλανηθοῦμε καὶ ὑποκύψουμε στὸ ἀπαίσιο χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι μάλιστα τόσο σαφής, τόσο κρυστάλινη καὶ διαυγὴς ἡ προφητεία τῆς Ἀποκαλύψεως γιὰ τὸ ἐκβιαστικὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸ ὁποῖο θὰ δεχθεί ἡ ἀπιστοῦσα ἀνθρωπότητα, ὥστε δὲν χωράει ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ ὅσα μᾶς παραγγέλει.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μᾶς παραγγέλει στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως (στ. 8) ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἀναγκάσει πάντες, δηλαδὴ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἐκτὸς ὅσων τὰ ὀνόματα εἶναι γεγραμμένα στὸ Βιβλίο τῆς Ζωῆς νὰ λάβουν χάραγμα στὸ δεξὶ χέρι ἤ στὸ μέτωπο, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀγοράζει ἤ νὰ πουλᾷ, παρὰ μόνον ὅσοι ἔχουν λάβει τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματος του, δηλαδὴ τὸ 666.

Ἡ φοβερὴ αὐτὴ προφητεία μᾶς προειδοποιεῖ καὶ μᾶς ἐπεξηγεῖ ὅτι χάραγμα, ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ἀριθμὸς 666 εἶναι ἰσοδύναμα: «καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ. 13, 17).

Πολλοὶ Χριστιανοὶ ἔχοντας στρέψει ὅλη τους τὴν προσοχὴ στὸ τελικὸ χάραγμα στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπο, δὲν αντιλήφθηκαν καὶ δὲν πῆραν ἴσως στὰ σοβαρὰ τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁ ἀριθμὸς 666 ἀποτελεῖ χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπο, καὶ ὅτι εἶναι ἄρνηση τοῦ Βαπτίσματος, κατὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη.

Ὁ Ἀντίχριστος βέβαια, δὲν ἦλθε αὐτοπροσώπως ἀκόμη, ἀλλὰ τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας ἤδη ἐνεργεῖται διὰ τοῦ  666 καὶ τῶν ὀργάνων του (ἰλλουμινάτι, μασωνία, τὰ ἀνώτατα κλιμάκια τῶν κυβερνήσεων τῶν κρατῶν παγκοσμίως, μέχρι καὶ ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν), τὰ ὁποῖα θὰ προχωρήσουν ἐκ μέρους του στὸ σφράγισμα, πρῶτα διὰ τῆς κάρτας καὶ τελικῶς στὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ ὅτι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ βρίσκονται στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θηρίου καὶ προλειαίνουν τὸν δρόμο γιὰ τὸν ἐρχομό του, προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὸν ἀριθμὸ 666 παντοῦ ὥστε διὰ τοῦ ἐθισμοῦ νὰ τὸν δεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι, εἶναι πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως. Στὴν ἀρχὴ χάραξαν τὰ προϊόντα, ἔπειτα τὰ ζῶα, καὶ σήμερα προχωροῦν θρασύτατα καὶ ἐκβιαστικὰ νὰ χαράξουν τὸν ἄνθρωπο, εἴς ἔνδειξη ὀλοκληρωτικὴς υποταγής, ψυχῇ τε καὶ σώματι στὸν Ἀντίχριστο.

Καὶ ἐνῶ στὰ συστήματα πληροφορικῆς θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιήσουν έναν ὁποιονδήποτε ἀριθμὸ γιὰ νὰ λειτουργήσουν καὶ νὰ διασυνδέονται διακυβερνητικὰ καὶ παγκόσμια, ἐν τούτοις οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπέλεξαν τὸν ἀπαγορευμένο ἀριθμὸ γιὰ τοὺς Χριστιανούς, τὸ 666. Μάλιστα, ὅσοι ἄντιδροῦμε στὸ 666, μᾶς ἀποκαλοῦν εἰρωνευόμενοι: «παράξενους ἀνθρώπους», «γραφικούς», «Ταλιμπάν» κ.λ.π..

Ἡ Ἀποκάλυψη προειδοποιεῖ μὲ τιμωρία αἰωνίου βασανισμοῦ ὅσων τολμήσουν νὰ λάβουν τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα ἤ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Γι᾿ αυτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς προειδοποιοῦν καὶ μᾶς ἐπεξηγοῦν ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ βαστάζουν, θὰ κρατοῦν δηλαδὴ τὴν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου 666, προτοῦ αὐτὸς ἐμφανισθεῖ (Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος).

Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἱππόλυτο, ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ἀριθμοῦ 666 ἰσοδυναμεῖ μὲ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Βαπτίσματος. Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας καὶ Ἀρέθας Καισαρείας, μιλώντας περὶ τῶν ἐσχάτων χρόνων μᾶς προφητεύουν ἀνατριχιαστικὰ τὶς σημερινὲς ἠλεκτρονικὲς κάρτες μὲ τὸ 666, ἰδιαίτερα τὴν ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους ΚΤΠ.

Ἅγιος Ἀρέθας Ἐπίσκοπος Καισαρείας καὶ διάδοχος τοῦ Μ. Βασιλείου στὸν  ἐπισκοπικὸ θρόνο, στὸ ἔργο του «Ἐξήγησις τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως» ἀναφέρει: «τὸ χάραγμα θὰ δοθεῖ σὰν ψῆφος (πλακίδιο, δηλαδὴ κάρτα) ἐντριβὴ (καθημερινὴς χρήσεως) καὶ ἐγνωσμένη ἀνθρώποις». Ἀπὸ τὴν ἄλλη  ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος  στὸν λόγο του «Περί ἐμφάνισης τοῦ ἀντιχρίστου» (Ἀσκητικά) μᾶς πληροφορεῖ:

«διότι τοιοῦτον τρόπο χρησιμοποιεῖ ὁ τύραννος ὥστε ὅλοι νὰ βαστάζουσιν τὸ σημάδι του πρὶν ἔρθει νὰ ἀπατήσει τὰ σύμπαντα». Προσέξτε ὅτι ὁ Ἅγιος δὲν λέει ὅτι «θὰ φέρουσι ἐπὶ τοῦ σώματος», ἀλλὰ ὅτι «θὰ βαστάζουν τὸ σημάδι του στὸ χέρι τους» καὶ ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει προτοῦ νὰ ἐμφανισθεῖ δημόσια ὁ Ἀντίχριστος γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴν παγκόσμια ἐξουσία («ἀπατήσει τὰ σύμπαντα»). Μετὰ τὴν ἐμφάνισή του θὰ ἀπαιτήσει, ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ Ἀποκάλυψη, τὸ χάραγμα νὰ τὸ φέρουν οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ τοῦ σώματός τους, τῆς δεξιᾶς χειρός ἤ τοῦ μετώπου τους.

ἅγιος Παΐσιος, ἔσπευσε νὰ γράψει χειρόγραφα γιὰ τὴν καινούργια ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα τὸ 1987, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ κάποιος νὰ παραποιήσει τὰ γραφόμενά του, τὰ ὁποῖα συμφωνοῦν ἀπόλυτα μὲ τοὺς παραπάνω Ἀγίους καὶ ἀποτρέπει τὴν παραλαβὴ τῆς κάρτας ὡς πτώση ἀπὸ τὴν πίστη μας.

Τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ ποὺ χάρισε στὸν ἄνθρωπο ὁ Θεὸς εἶναι τὸ αὐτεξούσιο. Αὐτὸ τὸ αὐτεξούσιο τώρα, θέλει ὁ ἀντίχριστος νὰ τοῦ τὸ παραδώσουμε ἐθελοντικά, ἐκβιάζοντάς μας μὲ τὴν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἄν δὲν πάρουμε αὐτὴν τὴν κάρτα τοῦ πολίτη μὲ τὸ 666* ποὺ μᾶς μετατρέπει σὲ ἕναν ἀπρόσωπο ἀριθμό, χάνοντας τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ ἀδυνατώντας νὰ φθάσουμε τὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν. Καὶ ἐνῶ ὁ Κύριος φωνάζει τὰ πρόβατά του κατ᾿ ὅνομα (τὸ ὄνομα ποὺ δίνεται σὲ κάθε πιστὸ τὴν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς του), ποὺ συντάσσεται μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ἀποτάσσεται τὸν σατανά, ἀντ᾿ αὐτοῦ, ὁ Ἀντίχριστος θέλει νὰ μᾶς δώσει ἕναν ἰσόβιο ἀριθμό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀποτάσσει ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ μᾶς συντάσσει στὸ κράτος του, καὶ τελικὰ μετὰ θάνατον στὴν αἰώνιο κόλαση.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω ἁγιογραφικὰ καὶ ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα γίνεται σαφὲς ὅτι ὁ ἀριθμός 666 τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν χριστιανική μας ἰδιότητα καὶ ὅτι ἡ παραλαβὴ τῆς ἠλεκτρονικὴς κάρτας τοῦ πολίτη ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.

Ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ δοκιμασθῆ ἡ πίστη μας στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος τοῦ ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ πέρασε. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κρατᾶ στὸ ἕνα χέρι τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ στὸ ἄλλο τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666 τοῦ Ἀντιχρίστου. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ δουλεύει σὲ δύο Κυρίους, «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. 6, 24). Σήμερα δυστυχῶς προβληματίζει τὸ πῶς θὰ ζήσουμε χωρὶς τὴν κάρτα, καὶ ὄχι τὸ πῶς θὰ ζήσουμε χωρὶς Χριστό. Τὸ θέμα γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς εἶναι τὸ πῶς θὰ πεθάνουμε γιὰ τὸν Χριστό, καὶ ὄχι τὸ πῶς θὰ ζήσουμε χωρὶς Χριστό, ἀρνούμενοι μάλιστα Αὐτόν.

*(666 τάλαντα χρυσοῦ: ἡ ἐτήσια φορολογία ποὺ ἐπέβαλαν στά ἔθνη ποὺ ὑποδούλωναν οἱ Ἑβραῖοι καὶ τώρα ὁ Σιωνισμός γιὰ νὰ ὑποτάξει ὅλο τὸν κόσμο, βάζει πάλι αὐτὸν τὸν παλιὸ φορολογικὸ ἀριθμό, ποὺ συνδέεται μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν τῶν Ἑβραίων)

Ἀποκάλυψη – Προφητεῖες – Ἔσχατοι χρόνοι;

«μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς» (Αποκ. 1,3) (Τὸ «σφράγισμα» (τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ ὁ ἀριθμὸς τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ) θὰ ἐπιβληθεῖ μὲ ἀπειλὴ τῆς ζωῆς σὲ ὅλες τὶς τάξεις τὶς κοινωνικές, σὲ πλούσιους καὶ φτωχούς, καὶ θὰ τεθεῖ στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο τῶν ἀνθρώπων καὶ κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει ἢ νὰ πωλήσει ἐὰν δὲ θὰ τὸ δεχθεῖ)

Ἀποκάλυψη Ἰωάννου. 13:15-18

 15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς (=666). Στὴ συνέχεια θὰ ὀρθωθεῖ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ: «Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν.»(Αποκ. 16,1)

Εἶπε ἅγιος γέροντας , ἑρμηνεύοντας τὴν Ἀποκάλυψη («Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος (άγγελος) καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.» (Αποκ. 16,2)): «O Θεός θα τραβήξει τη χάρη του και δε θα υπάρχει μετάνοια αλλά μόνο βλασφημία γιατί θα γεμίσουν μέ ἑλκώματα. Θά δαγκάνουν τίς γλῶσσες τους…απ’ τόν πόνο …καί θά θέλουν να βγοῦν οἱ πεθαμένοι ἀπ’ τούς τάφους καί νά μποῦνε αὐτοί μέσα. Καί θα βλασφημοῦν τόν Θεό ἀντί νά ποῦν· Θεέ μου, ἥμαρτον, τί κάναμε; Οὔτε ἐκείνη τήν στιγμή θά βάλουν μετάνοια».

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ὁ CARL SANDERS ἕνας ἀπ᾿ τοὺς πρωτοπόρους ἐπιστήμονες τοῦ ὑποδώριου τσίπ, ἀναφέρει ὅτι ἐὰν ἡ γυάλινη κάψουλα σπάσει ἐντὸς τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ καὶ ἡ μπαταρία λιθίου ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ὀργανισμό, τότε ἐνδέχεται νὰ προκληθοῦν φοβεροὶ πόνοι κι ἕλκη στομάχου. (τώρα ταξιδεύει ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ χαρακτηρίζει τὸ τσίπ ὡς τὸ «χάραγμα»)
Ἔτσι ἡ προφητεία ἤδη «ἐπιβεβαιώνεται» κι ἐξηγεῖται καὶ ἀπ᾿ τὴν ἐπιστήμη. Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν στοὺς ἔσχατους χρόνους. Βρισκόμαστε σὲ αὐτούς; Πὼς τοὺς παρουσιάζουν οἱ ἅγιοι;

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
«Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων»

 Ἅγιος Ἱππόλυτος
«Οἱ ποιμένες ὡς λύκοι γενήσονται. Οἱ ἱερεῖς τὸ ψεῦδος ἀσπάσονται. Οἱ μοναχοί τὰ τοῦ κόσμου ποθήσουσιν…»
Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἁγιορείτης καὶ Μυροβλύτης
«Ὅταν πλησιάσei ὁ καιρὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ σκοτισθεῖ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ πάθη τῆς σαρκὸς καὶ θὰ πληθυνθεῖ σφόδρα ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ ἀνομία… Οἱ ποιμένες τῶν Χριστιανῶν Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς θὰ εἶναι ἄνδρες κενόδοξοι, μὴ γνωρίζοντες παντελῶς τὴν δεξιὰν ὁδὸν ἀπὸ τὴν ἀριστεράν… Αἱ ἐκκλησίαι δὲ τοῦ Θεοῦ θὰ στερηθοῦν εὐλαβῶν καὶ εὐσεβῶν Ποιμένων καὶ ἀλλοίμονον τότε εἰς τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκομένους Χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ στερηθοῦν τελείως τὴν πίστιν, διότι δὲν θὰ βλέπουν ἀπὸ κανένα φῶς ἐπιγνώσεως…»
Ὁ Ἀββᾶς Μωϋσής
«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις… θέλουν προχειρίζεσθαι ἡγούμενοι καὶ ποιμένες ἄνδρες ἀδόκιμοι ἀρετῆς, ἄπιστοι… μὴ διακρίνοντες τὴν δεξιὰν ὁδὸν ἐκ τῆς ἀριστερᾶς, ἀμελεῖς, φιλομέριμνοι, τὰ πρωτεῖα μὲ δῶρα ἁρπάζοντες… μὴ γνωρίζοντες κατηχείν καὶ νουθετεῖν τὸ ποίμνιον… ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ ἀμελείας καὶ καταφρονήσεως τῶν ποιμένων ἀπολοῦνται οἱ ἀδελφοί…»
Φωτογραφίζουν οἱ ἅγιοι τὴν ἐποχή μας μὲ ποιμένες ριψάσπιδες τῆς πίστεως καὶ κληρικοὺς ἀδιάφορους καὶ ἀσεβεῖς (πάντα μὲ ἐξαιρέσεις) , ἀλλὰ καὶ λαὸ ἄνομο κι ἁμαρτωλό.
«…διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι…» (Ματθ. 24, 44)

Πῶς; Ἀκούοντας τή φωνή τῶν προφητῶν καὶ ἁγίων μας .

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

 Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

(Δύο πολὺ σημαντικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ αὐθεντικὸ χειρόγραφο: «Σημεῖα τῶν καιρῶν» τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη ποὺ μποροῦν νὰ προστατέψουν τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὸν κίνδυνο δύο πνευματικῶν λαθῶν, σχετικὰ μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ τὸ σφράγισμα, στὰ ὁποῖα πέφτουν πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς). Τό πρῶτο λάθος: ὁ φόβος τοῦ «φακελώματος» τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων!

Τό δεύτερο λάθος: ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρὸς καὶ τὸ Σφράγισμα τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος θὰ «ἁγιάσουν» τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ τὸ 666 καὶ τὸ μελλοντικὸ σφράγισμα μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ἀντίστοιχα!

1ο Ἀπόσπασμα (γιὰ τὴν ἐσφαλμένη τοποθέτηση πολλῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων): «Τὸ παράξενο ὅμως, καὶ πολλοὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ἐκτὸς ποὺ δίνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καὶ αὐτοὶ τὸν κοσμικὸ φόβο τοῦ φακελώματος, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικά, καὶ νὰ βοηθήσουν τοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν στὴν πίστη, νὰ νιώθουν θεϊκὴ παρηγοριά».

2ο Ἀπόσπασμα (γιὰ τὸ δαιμονικὸ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων): «…Ἡ ἀκαθαρσία, δὲν δέχεται ἁγιασμό. Ἑπομένως, ὁ διάβολος, ὁ ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι στὴν ταυτότητά μας, ἤ στὸ χέρι, ἤ στὸ κεφάλι μας, μὲ τὸ σύμβολό του, δὲν ἁγιάζονται, μὲ τὸ νὰ βάλουμε καὶ ἕνα Σταυρό. Ἔχουμε τὴν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Συμβόλου, τὴν Θεία Χάρη τοῦ Χριστοῦ, μόνον ὅταν ἀρκούμεθα στὸ Ἅγιο Σφράγισμα τοῦ Βαπτίσματος, ποὺ ἀπαρνούμεθα τὸν σατανᾶ, καὶ συντασσόμεθα στὸν Χριστό, καὶ δεχόμεθα τὸ Ἅγιο Σφράγισμα· «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου»Ἄν κανείς γνωρίζει τὴν ἀλήθεια… προσέχει νὰ μὴν πέσει σὲ παγίδα. Δυστυχῶς καὶ πάλι ὁρισμένοι «γνωστικοί» φασκιώνουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνταιΔὲν πειράζει αὐτό· δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετεἬ λένε μὴ μιλᾶτε γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα-γιὰ τὶς ταυτότητες, τὸ σφράγισμα-, γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποιἘνῶ, ἄν τοὺς ποῦν «νὰ προσπαθήσουμε νὰ ζοῦμε πιὸ πνευματικά, νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ μὴ φοβᾶστε τίποτε, στὸ κάτω-κάτω θὰ πᾶμε γιὰ μάρτυρες», θὰ τοὺς προετοιμάσουν κάπωςἌν κανεὶς γνωρίσει τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται. Πονάει γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση, προσεύχεται καὶ προσέχει νὰ μὴν πέσει σὲ παγίδα. Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτὸς ποὺ δίνουν μερικοὶ δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καὶ αὐτοὶ σὰν κοσμικοί, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ βοηθοῦν τοὺς Χριστιανούς, βάζοντάς τους τὴν καλὴ ἀνησυχία καὶ νὰ τοὺς τονώνουν στὴν πίστη, γιὰ νὰ νιώθουν θεϊκὴ παρηγοριά.

Ἀπορῶ, δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν; Ἕνας λέει: «Ἐγώ θὰ δεχθῶ τὴν ταυτότητα μὲ τὸ 666 καὶ θὰ βάλω καὶ ἕναν σταυρό». Ἄλλος: «Ἐγώ θὰ δεχθῶ τὸ σφράγισμα στὸ μέτωπο καὶ θὰ κάνω καὶ ἕναν σταυρὸ στὸ μέτωπο…» καὶ ἕνα σωρὸ παρόμοιες ἀνοησίες. Νομίζουν ὅτι θὰ ἁγιασθοῦν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐνῶ αὐτὰ εἶναι πλάνες. Ἕνας δεσπότης μοῦ εἶπε: «Ἐγώ ἐκεῖ ποὺ θὰ ὑπογράψω θὰ βάλω δίπλα ἕναν σταυρό. Δὲν Τὸν ἀρνοῦμαι τὸν Χριστό, ἁπλῶς ἐξυπηρετοῦμαι»Τὸ βρώμικο δὲν ἁγιάζεται. Τὸ καθαρὸ νερὸ δέχεται τὴν Χάρη καὶ γίνεται ἁγιασμός. Τὰ οὖρα δὲν γίνονται ἁγιασμός. Ἡ πέτρα μὲ θαῦμα γίνεται ψωμί. Ἡ ἀκαθαρσία δὲν δέχεται ἁγιασμό. Ἑπομένως, ὁ διάβολος, ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι στὴν ταυτότητά μας ἤ στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπό μας, μὲ τὸ σύμβολό του, δὲν ἁγιάζεται, ἄν βάλουμε καὶ ἕναν σταυρό. Ἔχουμε τὴν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἁγίου Συμβόλου, τὴν Θεία Χάρη τοῦ Χριστοῦ, μόνο ὅταν διατηροῦμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαρνιούμαστε τὸν σατανᾶ, συντασσόμαστε μὲ τὸν Χριστὸ καὶ δεχόμαστε τὸ Ἅγιο Σφράγισμα· «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Βλέπεις, προχωρᾶνε μὲ μία λογική…Θὰ βάλουν δίπλα ἕναν σταυρὸ καὶ ἐντάξει!…Καὶ ἐνῶ βλέπουμε ὅτι ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐξωτερικὰ ἀρνήθηκε τὸν Χριστό, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἦταν ἄρνηση, αὐτοί ἀρνοῦνται τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ νὰ δέχονται τὴν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ λένε ὅτι ἔχουν μέσα τους τὸν Χριστό! 

Γέροντα, ἄν κάποιος δεχθεῖ τὸ σφράγισμα ἀπὸ ἄγνοια; -Ἀπὸ ἀδιαφορία θὰ εἶναι. Τί ἄγνοια, ὅταν εἶναι ξεκάθαρα τὰ πράγματα; Καὶ νὰ μὴν ξέρει κανείς, πρέπει νὰ ἐνδιαφερθεῖ, νὰ μάθει. Ἄν ποῦμε ὅτι δὲν ξέραμε, γι᾿ αὐτὸ δεχθήκαμε τὸ σφράγισμα, θὰ μᾶς πεῖ ὁ Χριστός:

«Ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;»Ἔστω καὶ ἐν ἀγνοίᾳ του νὰ σφραγισθεῖ κάποιος, χάνει τὴν Θεία Χάρη καὶ δέχεται τὴν δαιμονική ἐνέργεια. Βλέπεις, τὸ παιδάκι στὸ Ἅγιο Βάπτισμα, ὅταν ὁ ἱερεύς τὸ βουτάει στὸ νερό, λαμβάνει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, χωρίς ἐκεῖνο νὰ τὸ ξέρει καὶ μετὰ κατοικεῖ μέσα του ἡ Θεία Χάρις

Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγ. Χριστοδούλου, Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους :

«-Γέροντα, νὰ πάρουμε τὶς ἠλεκτρονικές ταυτότητες;

-Δὲν πρέπει νὰ τὶς πάρουμε. Μετὰ τὴν ταυτότητα θὰ ἔρθει τὸ σφράγισμα. Ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος λέγει, «ὅποιος σφραγισθεῖ, μετάνοια γι᾿ αὐτὸν δὲν ὐπάρχει! Εἶναι χαμένος ἀπ᾿ τὸν Θεό καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν τὸν σώζουν ὅλες οἱ προσευχὲς καὶ οἱ ἐλεημοσύνες τοῦ κόσμου.»

Ἄν δεχθῶ τὸ χάραγμα, τὰ πανμύρια Ἀγγελικὰ καὶ Ἀρχαγγελικὰ Τάγματα νὰ προσεύχονται γιὰ μένα, δὲν θὰ δῶ καμμιὰ ὠφέλεια. Θὰ πάω στὴν κόλαση καὶ θὰ καίγομαι μαζὶ μὲ τὸν Σατανᾶ στὸν αἰώνιο χρόνο, στὴν ἄπειρη ἀπειρότητα.

…. Θὰ φύγουμε στὰ βουνά καὶ θὰ πᾶμε πολλοὶ μαζί, δεκαπέντε, εἴκοσι…Καὶ θὰ δώσει ὁ Θεός δύναμη, ἕνα φύλλο νὰ μᾶς συντηρεῖ γιὰ ἕνα μῆνα! Ἡ Ἁγία Ματρῶνα, ἡ τυφλὴ Ρωσσίδα, ἔλεγε: «θὰ παίρνουμε χῶμα, θὰ τὸ κάνουμε κουλούρι καὶ θὰ τρῶμε».

Γέρων Θεοδόσιος Δαμβακεράκης Μοναχός:

«-Σιμώνει ὁ κόμπος στὸ χτένι. Ἐὰν ἔρθουν οἱ ταυτότητες πῶς θὰ ζήσουμε; Τί θὰ γίνουμε; Πέστε μου. Θά ζήσουμε; Ὅσοι δὲν πάρουν τὴν ταυτότητα, θὰ ζήσουν! Αὐτοὶ ποὺ θὰ τὴν πάρουν, εἶναι ἐκτὸς τοῦ Νόμου (τοῦ Θεοῦ)»

Γέρων Ἀνδριανὸς Σιναΐτης:

«-Λοιπόν, ἐγώ εὔχομαι, ὁ καλὸς Χριστιανὸς νὰ μὴν πάρει τὴν ταυτότητα.

Τώρα, πῶς θὰ ζήσει; Θὰ ζήσει! Ζοῦσαν (οἱ χριστιανοί) τότε ἐπὶ διωγμούς… Ἡ ταυτότητα εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἡ Ἀποκάλυψη τὸ λέει καθαρά. Ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος, ἕνας ἁγιότατος ἄνθρωπος παλαιός, λέειἡ ταυτότητα εἶναι τοῦ ἀντιχρίστου ἡ σφραγίς»!»

π. Χρυσόστομος Ἰορδανίτης :

«-Ἀκούγεται ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἑτοιμάζουν καὶ μεθοδεύουν να χορηγήσουν καινούργια δελτία ταυτότητας, ὅπου θὰ ὑπάρχει ὁ ἀριθμὸς 666. Θέλετε νὰ μᾶς πεῖτε κάτι;

-Ἔ βεβαίως. Γιατὶ νὰ μὴν τὰ χορηγήσουν, ἐφόσον εἶναι δεσμευμένη ἡ ἐκάστοτε Κυβέρνηση ἀπὸ τὴν Ἑβραιομασονία;

Τὰ δάνεια ὅλα αὐτὰ ποὺ δίνουν, καὶ στὸ Ἄγιον Ὄρος ἀκόμη, δίνουν ἑκατομμύρια κι ἑκατομμύρια, κι αὔριο μεθαύριο θά ποῦν: «Βρὲ τεμπέληδες Ἕλληνες, ἐμεῖς σᾶς τὰ δίναμε τὰ ἑκατομμύρια αὐτά, ἔτσι γιὰ χάριν γούστου; Νά! Τώρα μὲ τὶς ταυτότητες, ὑποχρεώνει, λένε, ἡ Ε.Ο.Κ.-βεβαίως θὰ μᾶς ὑποχρεώσει ἡ Ε.Ο.Κ.-γιὰ νὰ βάλουν τὸ σῆμα τοῦ Ἀντιχρίστου, αὐτὸ τὸ 666. Δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἀλλοιῶς….

Καὶ ὅσοι Δεσποτάδες καὶ Παπάδες δὲ λαβαίνουν θέση, πάει νὰ πεῖ πὼς τὸ ὄνομά τους εἶναι γραμμένο σὲ καμμιὰ Μασονικὴ Στοά.»

Ο άγιος Γαβριὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς καὶ ὁμολογητὴς ἀπὸ τὴν Γεωργία:

«… ὁ Κύριος θὰ ἐνεργεῖ τέτοια θαύματα στοὺς δικοὺς Του ἀνθρώπους, ποὺ θὰ τρῶνε ἕνα φύλλο καὶ αὐτὸ θὰ τοὺς εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ συντηρηθοῦν ἕνα μῆνα. Ὅπως καὶ τὸ χῶμα: θὰ τὸ σταυρώνουν καὶ θὰ τοὺς ὠφελεῖ ὅπως τὸ ψωμί.
Τά προϊόντα ποὺ ἔχουν τό 666, αὐτὰ δὲν θὰ σ᾿ ἐπηρρεάζουν. Δὲν εἶναι τὸ χάραγμα αὐτό. Ἄλλο τὸ προϊὸν ποὺ ἔχει τὸ 666 πάνω κι ἄλλο νὰ τὸ πάρεις πάνω σου μὲ τὴν ταυτότητα, ποὺ χωρὶς αὐτὴν δὲν μπορεῖς νὰ πουλᾶς καὶ ν᾿ ἀγοράζεις
».

Μακαριστὸς Καθηγούμενος π. Γεώργιος Καψάνης, Ἱ. Μ. Ὁσίου

Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους :

«Θέλουν λοιπὸν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὸ 666, καὶ μάλιστα σὲ ἔγγραφο ἀπολύτως προσωπικό μας ποὺ τὸ φέρουμε πάντα μαζί μας, ὅπως εἶναι τὸ δελτίον ταυτότητός μας. Λέγουν μερικοὶ ἀφελῶς ὅτι τὸ 666 τῆς ταυτότητος ἤ καὶ τὸ πιθανολογούμενο χάραγμα στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπο δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἀφαιρέσουν τὴν ἀνεξίτηλη σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐλάβαμε μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα καὶ τὸ Ἅγιο Χρίσμα. Πράγματι δὲν μποροῦν νὰ μᾶς τὴν ἀφαιρέσουν, ὅταν βιαίως μᾶς τὰ ἐπιβάλλουν, δηλαδὴ ὅταν μᾶς δέσουν καὶ μᾶς σφραγίσουν, ἤ προσαρτήσουν ἐπάνω μας τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες. Ὅταν ὅμως μὲ τὴν θέλησή μας τὰ ἀποδεχθοῦμε, τότε βεβαίως θὰ ἀποστῇ ἀπὸ ἐμᾶς ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, διότι δὲν ὡμολογήσαμε τὸν Χριστὸ καὶ διότι ἀπὸ δειλία ἤ συμφέρον ἤ ἀδιαφορία ἤ καὶ ἀπὸ πνευματικὴ ὀλιγωρία δεχθήκαμε τὸ σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου. »

Γέρων Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (Ἀπόσπασμα «Ὁ Βεελζεβοὺλ καὶ ὁ Ε.Κ.Α.Μ.»): «Ἄν λοιπὸν πράγματι εἰς τὰ νέα δελτία ταυτότητος ἔχει ἀποτυπωθεῖ ἔστω καὶ ὑποψία τῆς μορφῆς τοῦ Βεελζεβούλ, ἀσφαλῶς οἱ πιστοὶ ὄχι μόνον δὲν θὰ παραλάβουν τὰ διαβολοδετία αὐτά, ἀλλ᾿ οὔτε κἄν θὰ τὰ ἐγγίσουν! … θὰ εἴπωμεν ΟΧΙ καὶ πάλιν ΟΧΙ καὶ μυριάκις ΟΧΙ εἰς τὰ νέα αὐτὰ δελτία, ὁ,τιδήποτε καὶ ἄν πρόκειται νὰ ἀντιμετωπίσωμεν…».

Μακαριστὸς Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αύγουστῖνος Καντιώτης (Ἀπόσπασμα ἀπὸ το ἄρθρο «Εἴμεθα ἕτοιμοι διὰ θυσίας;»)

«Τὸ συμπέρασμα εἶναι· ὅταν ἴδωμεν νὰ μᾶς καλοῦν διὰ χάραξιν ἐπὶ τῆς δεξιᾶς χειρός καὶ ἐπὶ τοῦ μετώπου, ἦλθε πλέον ἡ ὥρα τῆς πραγματοποιήσεως τῆς προφητείας. Φρονοῦμεν ὅμως, ὅτι ἡ ἀντίστασις δὲν πρέπει νὰ προβληθῇ εἰς τὸ τελευταῖον ἐκεῖνο στάδιο, διότι τότε θὰ εἶναι ἀργά» (Χριστιανική Σπίθα, Ἰούλιος 97, ἀρ. φ. 543)

 Γερόντισσα Νίλα ἀπὸ τὴ Ρωσία (+1999):

«Βάζουν στὰ βρέφη τὸ σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου» (Τὸ προσπαθοῦν ἤδη στὴν Ἰταλία. Τὸ ξεκίνησαν μὲ τὸν ἀριστερὸ πολιτικὸ Ρέντσι, ποὺ ὅμως ὅταν ἔχασε ἕνα δημοψήφισμα ἔφυγε ἀπὸ τὴν ἐξουσία).

 Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης (+2006): «Ὑπακοὴ μόνο στοὺς ἐπισκόπους ποὺ δὲν θὰ πάρουν ταυτότητα

Ὁ π. Ἰωάννης Καλλαΐδης (+2009) «σύντομα θὰ ἐπικρατήσει μεγάλη πεῖνα στὴν Ἑλλάδα. Ὅμως, ὁ κόσμος θὰ τὴν ἀντέξει καὶ δὲν θὰ ἐξαντληθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ποιὸς θὰ ἔχει ἀνδρεῖο φρόνημα καὶ δὲν θὰ ὑποκύψει νὰ πάρει τὴν καινούργια ταυτότητα, ἂν δεῖ τὰ παιδιά του νὰ πεινᾶνε; Κλάψτε στὸν καλὸ Θεὸ νὰ μᾶς λυπηθεῖ, γιατί θὰ χαθοῦν ψυχοῦλες».

Ἐπιστολή τοῦ Ρουμάνου Γέροντος Ἰουστίνου Πάρβου γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ τὸ τσὶπ 666

«Μὲ μεγάλο πόνο καὶ ἀνησυχία ἔρχομαι νὰ σᾶς μιλήσω γιατὶ αἰσθάνομαι ὅτι τὸ ὀφείλω αὐτὸ στὸν Θεό, στὴ συνείδησή μου καὶ στὴν καρδιά μου καὶ δὲ μπορῶ νὰ προσπεράσω αὐτὸ τὸ ἐπικίνδυνο κύμα τὸ ὁποῖο σηκώθηκε νὰ καταπιεῖ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἀκόμα καὶ τοὺς ἐκλεκτούς, χωρίς νὰ μὲ νοιάζει.

Δὲν εἶναι δική μου ἀποστολὴ ὡς ἁπλὸς μοναχός, κρυμμένος πάνω σὲ ἕνα βουνό, νὰ σᾶς κάνω γνωστούς αὐτούς τοὺς κινδύνους ποὺ ἔρχονται πάνω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ εἶναι τῆς Ἱεραρχίας, τῶν μεγάλων αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ ἐὰν αὐτοὶ δὲ λένε τίποτα γιὰ αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ νοιάζουν τὸ λαό, ἔχοντας ἄλλες πολὺ πιὸ σημαντικὲς ἀπασχολήσεις ἐκτὸς ἀπὸ αὐτές, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ προσπεράσω τὴ φωνὴ ὅλων σας, ὅσων μείνατε πιστοὶ στὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ περιμένετε καὶ μοῦ ζητήσατε τὴ γνώμη μου ἀπέναντι σ᾿ αὐτὴ τὴν ὀδυνηρὴ πραγματικότητα τὴν ὁποία ζοῦμε. Γι᾿ αὐτὸ τέκνα μου, ἔρχομαι καὶ σᾶς λέγω ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νὰ δοξάσουμε τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό. Δὲν πίστευα ὅτι θὰ ζῶ νὰ δῶ καὶ ἐγὼ τὴν ἀρχὴ αὐτῶν τῶν Ἀποκαλυπτικῶν καιρῶν τοῦ πόνου, ἀλλὰ ἰδού ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἦλθε πιὸ νωρὶς ἐπάνω μας λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν ποὺ ἔχουμε διαπράξει. Καὶ βλέπω πὼς οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ ξεπεράσουν αὐτὲς τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ καινούργια ἀπόφαση εἶναι νὰ σφραγίσει τὶς ψυχές σας μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ διαβόλου-666. Μᾶλλον γιὰ πολλοὺς ἀνάμεσά σας αὐτὸ τὸ τσὶπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλὰ πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύστημα ποὺ καταγράφει τοὺς ἀνθρώπους καὶ περιέχει ὅλα τὰ δεδομένα, κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικὸ σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νὰ πουλήσεις τὴν ψυχή σου στὸ διάβολο….  Γι᾿ αὐτὸ σᾶς λέω εἶναι ὁ καιρὸς τοῦ μαρτυρίου. Κατὰ τὴ γνώμη μου εἴμαστε στοὺς καιρούς, στοὺς ὁποίους ὁ μόνος δρόμος γιὰ τὴ σωτηρία εἶναι τὸ μαρτύριο. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νὰ μαρτυρήσουμε μὲ τὴ δική μας ζωή. … Ὁ καθένας ὀφείλει νὰ σώσει τὴν ψυχή του. Ὁ καθένας νὰ ψάξει καὶ νὰ δεῖ ὅτι εἴμαστε μπροστὰ σὲ ἕνα πολὺ δύσκολο σημεῖο ποὺ πρέπει νὰ διαλέξουμε: εἴτε χάνεις τὴν ψυχή, εἴτε σώζεις τὴν ψυχή.…

Ἱερὰ Μονὴ Petru Voda, 14 Ἰανουαρίου 2009   Τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων τῶν ἐν Ραϊθῷ  σφαγιασθέντων Ἀρχιμανδρίτης Justin Parvu

 ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΓΡΑΦΩΝ;

ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει «Τοὺς καιροὺς καταμάνθανε, Τὸν ὑπὲρ καιρὸν προσδόκα».  καὶ ὁ Ἅγιος Κύριλλος «Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε. Ἔχεις τὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ μὴ μόνο μνημόνευε τούτων, ἀλλά καὶ ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου».

Ἅγ. Ἰωάννης Μαξίμοβιτς

Στὰ ἔσχατα χρόνια μας κάθε Χριστιανὸς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ σύνολο τῆς Χριστιανοσύνης

 Ὅλοι ἔχουμε χρέος ἐνημέρωσης  τοῦ ἐπερχόμενου κινδύνου σὲ ἀδελφούς.

 ΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ;

Ἄν λάβουμε τὴν κάρτα πολίτη μὲ τὸ RFID (ἤ ἄλλης τεχνολογίας) τσιπάκι καὶ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ τοῦ θηρίου 666 ποὺ βρίσκεται ἐπάνω του, οἱ κυβερνῶντες τῆς Νέας Ἐποχῆς πάλι δὲν θὰ μείνουν εὐχαριστημένοι. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα θὰ μᾶς ποῦνε πώς: «Ἐπειδὴ οἱ κάρτες σας χάνονται, φθείρονται, καταστρέφονται, κλέβονται, πλαστοποιοῦνται, κ.λ.π. πάρτε τὸ τσιπάκι ἤ ὅποιο ἄλλο χάραγμα τῆς τρέχουσας τεχνολογίας ὑπάρχει στὸ δεξί σας χέρι ἤ μέτωπο, γιὰ νὰ γλυτώσετε ἀπὸ τὶς παραπάνω ταλαιπωρίες! Καλύτερα νὰ εἶναι μέσα στὸ σῶμα σας ὅλα τὰ δεδομένα σας, ὥστε νὰ εἶστε ἐσεῖς ὁ ἀπόλυτος κάτοχος καὶ νὰ ἔχετε ἐσεῖς στὰ χέρια σας τὴν εὐθύνη καὶ τὸν ἔλεγχό τους!». (Κι ἐσᾶς, μαζὶ μὲ τὸ χάραγμα καὶ τὰ δεδομένα σας, θὰ σᾶς ἐλέγχει ἐξ᾿ ὁλοκλήρου καὶ ἐφάπαξ ὁ διάβολος!.. Ἀλλὰ αὐτό… θὰ παραλείψουν νὰ μᾶς τὸ ποῦνε!).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ἀπὸ τὸν καθένα μας, ὥστε ν᾿ ἀπεγκλωβιστοῦμε ἀπὸ τὶς κοσμικὲς μέριμνες καὶ ἀπὸ κάθε μορφῆς πλάνη, εἶναι: ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑΥΡΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ! Νὰ ζούμε δηλ. ἐν μετανοία. Αὐτὸ θὰ γίνει μὲ προσευχή,νηστεία, μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, ἐκκλησιασμὸ καὶ Θεία Μετάληψη, μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ μελέτη Πατερικῶν βιβλίων. Ὅλα αὐτά μᾶς τὰ ἀπαγόρεψε πολιτεία καὶ Ἱεραρχία (λόγῳ τοῦ ψευδοϊού) ὥστε νὰ ἀποδυναμωθεῖ ὁ πιστὸς καὶ νὰ απωλέσει τὰ ὅπλα τῆς πίστεως. Νὰ γίνει πιὸ εὐάλωτος στὰ καταχθόνια σχέδια τοῦ ἀντιδίκου καὶ τῶν ὀργάνων του. Ἄς ξυπνήσουμε ὅλοι οἱ σύγχρονοι Νινευΐτες ἀπὸ τὴν πνευματική μας νάρκη καὶ ἂς ἑτοιμαστοῦμε. Ἄς ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τού Ιωνά. Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου «πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν

Ἀδελφοὶ τὸ σφράγισμα ἔρχεται. Εἴτε μέσῳ ταυτότητας, εἴτε μέσῳ ἐμβολίου προστασίας ἀπὸ «ἐπιδημίες». Μπορεῖ ἀρχικὰ νὰ εἶναι προαιρετικό, μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ διὰ νόμου. Μᾶς στέρησαν Ἱερὰ Ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, Ἱερὲς Ἀκολουθίες. Προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀποδυναμώσουν οἱ αντίχρισοστοι κυβερνῆτες μὲ τὴ συνέργεια τῆς ἱεραρχίας. Καὶ μετὰ ὅταν θὰ μᾶς ἀφαιρέσουν τὰ «ὅπλα» θὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὸ χάραγμα, ὥστε λίγοι νὰ δώσουν μαρτυρία πίστεως.

Ἀδέλφια ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ. Γρηγορεῖτε. «ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς». Γνωρίζουμε. Δὲν ἔχουμε δικαιολογία.

Καλόν ἀγώνα, καλήν ὁμολογία, καλόν ΠαράδεισοΧριστός Ανέστη!

*Mηχ. Μηχανικός Α.Π.Θ., Αναλυτής Εφαρμογών-Προγραμματιστής  Σύμβουλος Τεχνολογίας, Συστημάτων Ποιότητας & GDPR  Τακτικό Μέλος Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου