Η «ΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ»

Υπάρχουν και άλλες προφητείες που αναφέρονται στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλές είδαμε, αλλά προχωρούμε και σε κάποιες άλλες που δεν είδαμε:

«Μετά τον γενικό πόλεμο θα ζήση ο λύκος με τ’ αρνί» (60 Καντ).

«Μετά τον πόλεμο θα ζήσουν ο λύκος και το πρόβατο μαζί» [5(α) Αλβ.].

«Μετά τον γενικό πόλεμο θα ζει ο λύκος με τ’ αρνί» (48 Καλ).

Είναι σαφές πως πρόκειται για την ίδια προφητεία με ελαφρά λεκτική παραλλαγή. Επίσης αφορά σε παγκόσμιο πόλεμο.

Η φράσι «θα ζει ο λύκος με τ’ αρνί» θυμίζει προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης5.

Στο ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά (ι’3) βλέπομε πως ο Χριστός στέλλει τους αποστόλους του «ως άρνας εν μέσω λύκων». Και σε άλλες περιπτώσεις αναφέρει ο Χριστός την ίδια παραβολή λύκου-προβάτου για να δείξη την θέσι των χριστιανών στον κόσμο, οι δε λύκοι θα διώκουν τους «άρνας». Ακόμα μιλάει για προβατόσχημους λύκους που ενώ εξωτερικά θα φαίνονται ως πρόβατα, από μέσα όμως θα είναι λύκοι, ώστε να πλανούν τα πρόβατα και θα κινδυνεύουν περισσότερο τα πρόβατα από αυτούς, παρά από τους φανερούς λύκους. Τέτοια περίπτωσι είναι οι αιρεσιάρχες που εμφανίζονται ως ποιμένες, τους οποίους καταδικάζει η Αγία Γραφή και τους ονομάζεις λύκους βαρείς.

«Εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου (δηλ. του αποστόλου Παύλου την άφιξι) λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του πομνίου» (Πρ. κ’ 29).

Επομένως τα αρνιά έχουν να αντιμετωπίσουν δύο ειδών κινδύνους: τον διωγμό των ειδωλολατρών, αθέων κ.λπ. και την παραπλάνησι των αιρετικών λύκων (αιρεσιαρχών) -ο χειρότερος κίνδυνος. «Λύκοι βαρείς» δεν θα λυπηθούν την ποίμνη του Χριστού• θα θελήσουν να την αποσπάσουν από την Εκκλησία του Χριστού, να την κατασπαράξουν.

Ακριβώς αυτό θέλει να κάνη ο Πάπας, όπως είδαμε σε άλλη προφητεία, δηλ. να αποσπάση από την Ορθοδοξία την «μία» ποίμνη του Χριστού.

Εν πρώτοις η προφητεία 60 Καντ κ.λπ. σου δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για μία ευλογία που θα υπάρχη μετά τον γενικό πόλεμο. Στην πραγματικότητα όμως δεν θα είναι έτσι. Δεν πρόκειται περί ειρήνης και συμφιλιώσεως. Ούτε ο χριστιανός μπορεί να δεχθή την συμφιλίωση με τον «αντικείμενο» που κατευθύνει σε αντίθετη πορεία τον άνθρωπο.

Μελετώντας τις καταστάσεις, μπορώ να εντοπίσω την προφητεία στον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και σε κάποιον πολύ πιθανόν επόμενο, με βαρύτερες καταστάσεις.

Μετά τον β’ Παγκόσμιο και μάλιστα μετά τον εμφύλιο, για «τα πρόβατα» δημιουργούνται κάποιες άλλες συνθήκες, που μπορεί να προϋπήρχαν και να διεγράφοντο και στον α’ Παγκόσμιο, αλλά μετά τον δεύτερο βλέπομε το κακό να κορυφώνεται.

Αναπτύσσονται φοβερά οι αιρέσεις παντός είδους.

Η αθεΐα εξήγειρε πόλεμο εναντίον της ποίμνης του Χριστού και αυτό φαίνεται πολύ καλά στα κομμουνιστικά καθεστώτα, τα οποία προσπάθησαν να διαλύσουν την Εκκλησία• ιερείς και λαϊκοί πιστοί υπέστησαν φοβερούς διωγμούς. Έκλεισαν τις εκκλησίες κ.λπ.

Ακολούθησε κάμψι ακραίων καταστάσεων των καθεστώτων αυτών, αφέθη ελευθέρα η λατρεία, οπότε πλέον υπάρχει συνύπαρξι της ποίμνης με τους αντιφρονούντας.

Ιδού ακόμα μερικές περιπτώσεις λύκων περικυκλούντων την ποίμνη: Διάφορα συστήματα, που προσπαθούν να διαβρώσουν την εις Χριστόν πεποίθησι των Χριστιανών και την αληθινή πίστι.

Γκουρού. Νεοειδωλολατρία. Διαθρησκεία. Οικουμενισμός. Παπισμός. Χιλιασμός. Διάβρωσι παιδείας, απορθοδοξοποίησί της• με το να μην μαθαίνουν τα παιδιά την θρησκεία τους• να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στις ταυτότητες, για να μειώνεται η παρουσία του ποιμνίου. Αθέτησι του νόμου του Θεού.

Χρησιμοποιούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, για να πλήξουν την Εκκλησία και να διαδώσουν αντίθεες θεωρίες. Μεθοδεύεται ο αποπροσανατολισμός των πιστών και τόσα άλλα, που ο καθένας τα ξέρει.

Επομένως βλέπομε ότι στην μεταπολεμική περίοδο διαρκώς συνυπάρχει ο λύκος με τ’ αρνί, λύκος με την μορφή ανθρώπων, αλλά και αντίθεων θεωριών που προσπαθούν να πλήξουν την εις Χριστόν πεποίθησι των πιστών.

Πάντα υπήρχε ο πόλεμος, αλλά τώρα είναι πολυδιάστατος.

Μη νομίζωμε πως ο λύκος θα γίνη ήμερος και θα υπάρξη περίοδος που θα χάση την κακότητα και αρπακτικότητά του και θα γίνη πρόβατο.

Όποιος γίνει πρόβατο Χριστού, αμέσως σταματάει, δια της μετανοίας και μεταστροφής, να είναι λύκος. Μπαίνει στην ποίμνη.

Αν συνυπάρχει με την έννοια της ταυτίσεως ο λύκος με τ’ αρνί, τότε θα πρέπη να συμβαίνη κάτι χειρότερο: να έχη υποστεί αλλοίωσι το πρόβατο, διάβρωσι ορθοδόξου φρονήματος, να έχη εμπλακεί στα δίχτυα ξένων προς την αλήθεια του Χριστού θεωριών, να έχη χάσει τον ακραιφνή χριστιανισμό, να έχη εγκλωβιστή μέσα στο ρεύμα της νεοταξικής εποχής και παγκοσμιοποιήσεως, συμπλέον έτσι με κατευθύνσεις, αλλά και κτηνώδεις καταστάσεις του λύκου.

Να έχει αποδεχθή την παρανομία ως ευνομία6. Να έχη κάνει παραχωρήσεις που δεν τον αποδεικνύουν μέλος Χριστού. Τότε όμως έγινε λυκοποίησι του προβάτου.

Τότε μόνο μπορεί να συνυπάρχη ο λύκος με τ’ αρνί, αλλά πλέον το πρόβατο αυτό της ποίμνης του Χριστού είναι «απολωλός» και χρειάζεται να βγη σε αναζήτησι των λυκοποιημένων προβάτων η Εκκλησία.

Νομίζω ότι αυτή κυρίως είναι η έννοια της προφητείας(60 Καντ – 48 Καλ – 5(α) Αλβ): «Μετά τον γενικό πόλεμο θα ζει ο λύκος με τ’ αρνί».

————————–

Σημειώσεις:

  1. Ησ. ια’, 6 και ξε’, 25.

Η προφητεία αυτή του Ησαΐα όμως έχει διαφορετικό νόημα. Προφητεύει την έλευσι του Μεσσία, η οποία θα ανακαλέση και θα επαναφέρη στην προπτωτική κατάστασι τον άνθρωπο. Υπαινίσσεται την ημερότητα των θηρίων, όπως ήταν στον κήπο της Εδέμ.

Η προφητεία του Ησαΐα δίδει εικόνες των πνευματικών αγαθών, τα οποία αρχίζουν να υπάρχουν στην στρατευομένη Εκκλησία του Χριστού, τα οποία όμως θα ολοκληρωθούν πλήρως στην επουράνιο Βασιλεία Του. (Υπόμνημα Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακοπούλου, τ.6, σελ. 113,439). Εκεί δεν θα υπάρχη η αγριότης των παθών.

Ο άγιος Κοσμάς όμως προφητεύει άλλες καταστάσεις μετά τον «πόλεμο» που τις ζούμε σήμερα και θα τις ζήσωμε και στο μέλλον χειρότερες.

  1. π.χ. νομιμοποίησι εκτρώσεων κ.λπ.

***

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

(κατά κόσμον Ιουλίας Γκελτή)

Ηγουμένης της Ι. Μονής Αγ. Κοσμά του Αιτωλού

Μεγαδένδρου Θέρμου.

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Έκδοσις Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, 2004

 

Φαίη για το ιστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ.

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου