Το Ρωμαίικο > Παιδεία > ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Εἴχαμε κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ σὲ δύο διαδοχικὰ ἄρθρα ἀναλύσει τὸ σύνδρομο τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» (New Age) καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ παγκόσμιο αὐτὸ ἀντίχριστο «δίκτυο» ἔχει διεισδύσει σὲ κάθε χῶρο ἀνθρώπινης δραστηριότητας. Στὰ προηγούμενα ἄρθρα εἴχαμε μεταξὺ ἄλλων σχολιάσει τὴν διείσδυση αὐτὴ στὸν χῶρο τοῦ βιβλίου, τῶν παιχνιδιῶν καὶ τοῦ διαδικτύου. Στό σημερινὸ σχόλιό μας θὰ ἀσχοληθοῦμε μέ τόν χῶρο τῶν κινηματογραφικῶν παραγωγῶν, εἴτε αὐτές ἀποτε­λοῦν τηλεοπτικές σειρές, εἴτε αὐτοτελεῖς ταινίες προβαλλόμενες σέ αἴθουσες ἤ μέσῳ τῆς «μικρῆς ὀθόνης». Διά τῶν ταινιῶν αὐτῶν τόσον τό παιδί ὅσον καί ὁ ἐνήλικος ὑφίστα­νται πραγματικό βομβαρδισμό, ἐνῶ παραγωγοί καί σκηνοθέτες, ἀγνω­στικιστές ἤ μέ ἀλλοιω­μένο φρόνιμα –λόγῳ «Νέας Ἐπο­χῆς»- διοχετεύουν ἕνα πακτωλό νοσηροῦ ὑλικοῦ στό διεθνές κοινό.

Θά ἀ­να­φερ­θοῦμε συ­νοπτι­κά κι ἐ­πί τροχάδην σέ τρεῖς μό­νον ἀν­τι­προ­σώ­πους τῆς κι­νη­μα­το­γρα­φι­κῆς βι­ο­μη­χα­νί­ας:

α)Τόν George Lucas τῆς Lucasfilm μέ τίς τό­σο γνω­στές πα­ρα­γω­γές του, «Ὁ Πό­λε­μος τῶν ἄ­στρων» (Star Wars), ὅ­που, πλήν τῆς πε­ρι­πέ­τειας, ἐ­πι­κρα­τεῖ τό ἀ­πο­κρυ­φι­στι­κό στοι­χεῖ­ο κι ὅ­που τό Θε­ό ὑ­πο­κα­θι­στᾶ ἡ «Δύ­να­μη» (the Force) κά­τι τό ἀ­πρό­σω­πο σάν τό Τα­ό (τῶν Τα­ο­ϊ­στῶν) ἤ τό Ἔϊν Σόφ (τῶν Καμ­πα­λι­στῶν).

β) Τόν Steven Spielberg μέ τόν πο­λύ γνω­στό «E.T. τόν ἐ­ξω­γή­ι­νο» (E.T. the Extra-Terrestrial), τίς «Στε­νές ἐ­πα­φές τρί­του τύ­που» (Close Encounters of the Third Kind) κ.ἄ. καί τέ­λος…

γ) Τόν Tim Burton, πού με­τέ­φε­ρε τή μα­κρο­χρό­νια κα­τά­θλι­ψή του ἐ­πί τῆς ὀ­θό­νης, πα­ρά­γον­τας ἔρ­γα ὅ­πως τόν δαί­μο­να «Beetlejuice», τόν «Ψα­λι­δο­χέ­ρη» (Edward Scissorhands), τή «νύ­φη – πτῶ­μα» (Corpse Bride) καί τόν «ἐ­φιά­λτη πρίν τά Χρι­στού­γεν­να» (The Nightmare Before Christmas), πού ἔ­κα­νε πρε­μι­έ­ρα στή χώ­ρα μας πρίν λί­γα χρό­νια, πρίν τά Χρι­στού­γεν­να, ὅ­πως πάν­τα συ­νη­θί­ζε­ται ἀ­πό τήν κι­νη­μα­το­γρα­φι­κή πα­ρα­γω­γή -ἀν­τί­στοι­χα μέ ὅ,τι συ­νη­θί­ζε­ται σέ δι­ε­θνές ἐ­πί­πε­δο, νά «ἐμ­φα­νί­ζε­ται» δη­λα­δή ἕ­να με­γά­λο «θρη­σκευ­τι­κό σκάν­δα­λο» πρίν ἀ­πό τίς ἑ­ορ­τές τῶν Χριστουγέννων ἤ τοῦ Πά­σχα. Ἡ ται­νί­α προ­τεί­νε­ται ὡς «εὐ­χά­ρι­στη δι­α­σκέ­δα­ση γιά ὅ­λη τήν οἰ­κο­γέ­νεια» καί ἀ­πο­τε­λεῖ μίγ­μα «Χρι­στου­γεν­νι­ά­τι­κης» ἱ­στο­ρί­ας, ὅ­που ἀ­να­μει­γνύ­ε­ται ὁ «Ἅ­γιος Βα­σί­λης» καί ἡ ἀ­πο­κρυ­φι­στι­κή γι­ορ­τή Halloween. Πρω­τα­γω­νι­στοῦν μα­κά­βριοι σκε­λε­τοί, φρι­κι­α­στι­κά τέ­ρα­τα, ζόμ­πι, βρικόλακες, λυ­κάν­θρω­ποι καί δι­ά­φο­ροι «ἀ­πέ­θαν­τοι», σέ ἕ­να gothic style, πού ται­ριά­ζει «γάν­τι» στούς ἀ­πο­κρυ­φι­στές καί σέ ὅ­σους δι­α­σκε­δά­ζουν μέ ἀρ­ρω­στη­μέ­νο τρό­πο[1]. Ὅ­λα τά πα­ρα­πά­νω, πού ἔ­χουν σάν ἀ­πο­δέ­κτες καί τά παι­διά μας, ἔ­χουν ἕ­να βα­σι­κό στό­χο: νά τά ἐ­ξοι­κει­ώ­σουν μέ δαι­μο­νι­κές μορ­φές καί δαι­μο­νι­κές κα­τα­στά­σεις τίς ὁ­ποῖ­ες σι­γά σι­γά θά μποροῦν νά ἀ­πο­δέ­χον­ται ὡς φυ­σι­ο­λο­γι­κές.

Ἄλλος τομέας διείσδυσης τῆς «Νέας Ἐποχῆς» στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καὶ ὁ ἀθλητισμός. Ὁ ἀθλητισμός θά πρέπει νά ξεκινᾶ ἀπό τό σχολεῖο κι ἀπό τή γειτονιά. Τό ἀθλητικό πνεῦμα θά πρέπει νά καλλιεργεῖται ἀπό τίς μικρές ἡλικίες, στά γυμναστήρια τῶν σχολείων καί στούς χώρους ἄθλησης, πού βρίσκονται κοντά στό σπίτι καί στό σχο­λεῖο.

Ὁ ἀθλητισμός εἶναι πολύ σημαντικός εἰδικά γιά τήν ἀνά­πτυ­ξη τοῦ παιδιοῦ. Ἐπειδή οἱ γονεῖς συνήθως δυσκολεύονται νά ἐπιλέξουν τό κατάλληλο ἄθλημα γιά τά παιδιά τους, θά πρέπει νά εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοί στίς διάφορες προσφορές, πού κυριολεκτικά τούς βομβαρδίζουν. Θά πρέπει, ἀφοῦ μελετήσουν προσεκτικά τό θέμα, νά μή παρασυρθοῦν ἀπό τή μόδα τῶν καιρῶν καί νά ἀποκλείσουν συστήματα, πού δείχνουν νά ἔχουν ἐπιβληθεῖ σάν γυμναστική, ἀλλά πού στήν οὐσία ἀποτελοῦν ἐργαλεῖα τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Κι αὐτά εἶναι: ἀφ’ ἑνός ἡ γιόγκα –καί οι ἐφαρμογές της: Pilates, Yogilates, Gyrotonic, Power Yoga κ.ἄ.- κι ἀφ’ ἑταίρου οἱ πολεμικές τέχνες τῆς Ἀνατολῆς (κούνκγ φού, καράτε, τάε κβόν ντό κ.λπ.). Εἰδικά τό τάε κβόν ντό εἶναι μία ἀπό τίς παγκοσμίως πιό διαδεδομένες πολεμικές τέχνες, πού ἀπό τό 2000 -τό ἀγωνιστικό της τμῆμα, τῆς μάχης- ἔγινε ἐπίσημο ὀλυ­μπια­κό ἄθλημα.

Ἄν καί ὁ ἀθλητισμός εἶναι μιά εὐκαιρία γιά κοινωνικοποίηση καί ἐκπαίδευση, ὅμως χρειάζεται προσοχή στήν ἐπιλογή. Οἱ τεχνικές αὐτές, πού προβάλλονται σήμερα διεθνῶς σάν ἀθλή­μα­τα, προϋποθέτουν κοσμολογία καί ἀνθρωπολογία διαφορετική ἀ­πό αὐτή πού ἡ ἐπιστήμης, ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία ἀποδέ­χο­νται. Στήν οὐσία της, ἡ γιόγκα εἶναι σύστημα θεολογίας ἀνατο­λικοῦ τύπου καί καμία σχέση δέν ἔχει μέ τή γυμναστική, ἀφοῦ ἐπι­δι­ώκει «τήν ἕνωση τῆς ψυχῆς μέ τόν Θεό, μέσῳ συγκεκριμένων μεθόδων, κυρίως τοῦ διαλογισμοῦ»[2]. Χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή καθώς ὅλα σχεδόν τά γυμναστήρια ἐντάσσουν πλέον τή γιόγκα στά προγράμματά τους, ἐνῶ τά κέντρα πολεμικῶν τεχ­νῶν ξεφυτρώνουν σάν μανιτάρια ἀκόμη καί σέ μικρά χωριά καί στοχεύουν πλέον στίς μικρές ἡλικίες.

Ὅμως, ἡ κυρίως διείσδυση τῶν Νεοεποχίτικων διδασκαλιῶν καὶ πρακτικῶν ἐπιτελεῖται στὸ χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης καθὼς εἶναι γνωστὸ ὅτι ἂν ἐκπαιδεύσεις στὰ πιστεύματά σου τὴ νέα γενεὰ ἑνὸς λαοῦ, ἐκπαιδεύεις ὅλον τὸν λαὸ τῆς ἑπόμενης γενεᾶς. Στόχος τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἦταν λοιπόν ἐξ ἀρχῆς ἡ ἀλλαγή τοῦ διε­θνοῦς ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ὥστε αὐτό νά περιλαμβάνει τίς διδαχές καί τίς μεθόδους της.

Ἔτσι, ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ προπερασμένου αἰώνα (1919) ἐμφα­νίζονται τά «Σχολεῖα Βάλντορφ» (Waldorf Schools), τοῦ πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τῆς «Θεοσοφικῆς Ἐταιρίας» τῆς Γερμανίας, ἱδρυτοῦ τῆς «Ἀνθρωποσοφίας» καί μασόνου[3] Ρούντολφ Στά­ϊνερ (Rudolf Stainer, 1861–1925). Τά Σχολεῖα Βάλντορφ, στηρίζονται σέ μιά ἐναλλακτική ἐκπαιδευτική λογική, ὅπως λένε, καί ἐπιδιώ­κουν νά ἐκπαιδεύσουν τό παιδί ὁλιστικά: ψυχικά, πνευματικά καί σωματικά, μέ γνώμονα τίς ἀπόψεις τοῦ Στάϊνερ. Νά σημειωθεῖ ὅτι σήμερα, ὑπάρχουν 1.026 ἀνεξάρτητα σχολεῖα Waldorf, 2.000 νηπιαγωγεῖα καί 646 κέντρα εἰδικῆς ἀγωγῆς, σέ 60 χῶρες.

Ἄλλη προσπάθεια διαστρέβλωσης τοῦ διεθνοῦς ἐκπαιδευτι­κοῦ συστήματος ἀποτελοῦν τά «Σχολεῖα Ρόμπερτ Μιοῦλερ» (Ro­bert Muller Schools)[4], ἱδρυτής τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ὁ Ρόμπερτ Μιοῦλερ (1923-2010), Βοηθός Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὀργανι­σμοῦ Ἡνω­μένων Ἐθνῶν ἐπί 40 χρόνια. Οἱ ἰδέες τοῦ Μιοῦλερ, γιά μιά παγκόσμια κυβέρνηση, τήν παγκόσμια εἰρήνη καί τήν «πνευ­ματι­κότητα», ὁδήγησαν στήν αὔξηση τῆς ἐκπροσώπησης τῶν θρη­σκειῶν, ἰδιαίτερα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», στά πλαίσια τοῦ Ο.Η.Ε.

Ὁ ἴδιος ὁ Μιοῦλερ δηλώνει ὅτι ἡ φιλοσοφία, πάνω στήν ὁποία τά «Σχολεῖα Ρόμπερτ Μιοῦλερ» βασίζονται, βρίσκεται στή διδασκαλία τῆς θεοσοφίστριας Alice Bailey καί προέρχεται ἀπό τόν Θιβετανό πνευματικό της διδάσκαλο (δαίμονα) Τζιάλ Κούλ (Djwhal Khul)[5].

Σχολεῖα καί νηπιαγωγεῖα σέ παρόμοια βάση ἔχουν ἱδρυθεῖ κι ἀπό ἄλλες ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις καί στή χώρα μας. Ἀκό­μη κι ἡ ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας διαθέτει τήν ABLE (As­sociation for Better Living and Education)[6], «Ἕνωση γιά τή Βελτίωση τῆς Διαβίωσης καί Ἐκπαίδευσης» καί προσπαθεῖ, μέσῳ αὐτῆς νά διεισδύσει σέ ἐπίσημους κρατικούς καί μή ἐκπαιδευ­τικούς φορεῖς.

Ὅμως, πέραν ἀπό συγκεκριμένα ἱδρύματα, μέ νεοεποχίτικα προγράμματα ἐκπαίδευσης, διάφορες σύγχρονες μέθοδοι ὁλι­στι­κῆς προσέγγισης, ὅπως «θεατρικό παιχνίδι», δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα κ.ἄ. διεισδύουν στή δημόσια καί ἰδιωτική ἐκπαίδευση καί στή ζωή μας. Ὁρισμένοι δραματοθεραπευτές -ὄχι ὅλοι- κάνουν χρήση διαλογισμοῦ στίς συνεδρίες τους. Ἄλλοι κάνουν σεμινάρια δραματοθεραπείας καί παράλληλα, σέ ἄλλο χρόνο, σεμινάρια γιόγκα. Μεγάλο κέντρο ἐκπαίδευσης στή δρα­ματοθεραπεία ὑπό τή διεύθυνση ψυχιάτρου-δραματοθε­ραπευ­τή διοργανώνει ταυτόχρονα καί σεμινάρια «ψυχοενεργη­τι­κῆς» -διαδικασίας πού ἐντάσσεται στόν χῶρο τῆς παραψυχολογίας-, «Rolfing» κ.ἄ. Σέ σεμινάρια, βιωματικά ἐργαστήρια καί ἡ­με­ρίδες δραματοθεραπείας οἱ ἐκπαιδευόμενοι -ψυχολόγοι καί λοιποί- ἀκολουθοῦν ἀσκήσεις ἀναπνοῆς, ὁραματισμοῦ, διαλο­γι­σμοῦ καί μετέχουν σέ ἀποκρυ­φιστικές πρακτικές, οἱ ὁποῖες συνδυάζονται μέ θεατρικές ἀναπα­ραστάσεις καί στοιχεῖα ψυχολογίας[7].

Ὅμως τὸ σκηνικὸ τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ὄντας πραγματικὰ ἀνεξάντλητο θὰ μᾶς ἀπασχολήσει καὶ πάλι στὸ μέλλον.

[1] http://imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7BE4E6EA08-D508-4EDD-94DA-BBDC608CDE52%7D

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga

[3] https://www.fourhares.com/freemasonry/Steiner_and_masonry.html

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller

[5] https://rense.com//general85/lucifer.htm

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Better_Living_and_Education

[7] http://imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7B7047A58C-47D8-473B-BAD4-7EFE34EF983D%7D

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος