Το Ρωμαίικο > Παρατηρητήριο > Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ Ὑγειονομικῶν! Διαδῶστε τὸ σὲ ὅλους τούς συναδέλφους!

Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ Ὑγειονομικῶν! Διαδῶστε τὸ σὲ ὅλους τούς συναδέλφους!

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι ὑγειονομικοί,

ἡ παρακάτω ἐπιστολὴ συντάχθηκε ἀπὸ μία ὁμάδα μας μὲ σκοπὸ νὰ ἀπαντήσει στὸ αἴτημα πολλῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι δημοσίως ἔχουν ζητήσει νὰ πάρουμε θέση καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἄποψή μας σχετικὰ μὲ τὰ τεράστια καὶ πρωτόγνωρα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καθημερινά. ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ποὺ σήμερα ἀγωνίζονται ἐνάντια στὴν… κατάργηση κάθε ἔννοιας τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἐλευθερίας. Εἴμαστε ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί, ἂν μείνουμε σταθεροί, ὅλοι οἱ ἀντισυνταγματικοὶ νόμοι θὰ ἀποδειχθοῦν ἀνεφάρμοστοι. Ἂν ὑποχωρήσουμε καὶ δεχθοῦμε τὰ δέλεαρ καὶ τὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις ποὺ θὰ μᾶς προσφέρουν, τότε θὰ εἴμαστε ἄξιοι ὅσων θὰ ζήσουμε ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας στὸ πολὺ ἄμεσο μέλλον. Οἱ ὑπογραφὲς ὅλων μας εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητες. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Μ γωνιστικος χαιρετισμος

μάδα γειονομικν

Καλοῦνται νὰ ὑπογράψουν ὅλοι οἱ ἰδιῶτες καὶ ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα, κρατικὰ καὶ ἰδιωτικά.

Οἱ συνάδελφοι ποὺ συμφωνοῦν μὲ τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν ἄμεσα στὸ

e-mail: ypografi.dilosis@gmail.com τὶς παρακάτω πληροφορίες:

Ὀνοματεπώνυμο, εἰδικότητα, πιθανοὶ τίτλοι, χῶρος ἐργασίας, email, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας

Π.χ.

Α——- Β——-, Παθολόγος, Διδάκτωρ —–, Πανεπιστημιακὸς (βαθμὸς) ἢ Βαθμὸς στὸ ΕΣΥ ἢ ἰδιώτης, Γ. Νοσοκομεῖο ——– (ἢ ὅ,τι ἄλλο), email:———-, τήλ.———-

Ἂν χρειαστεῖ, θὰ δημοσιευθοῦν μόνο ὀνοματεπώνυμα, εἰδικότητα καὶ τίτλοι. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα χρειάζονται γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀξιοπιστίας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συνεχῶς αὐξανόμενος εἶναι ὁ ρυθμὸς ἔκδοσης τῶν ἀνακοινώσεων τῶν κυβερνητικῶν προθέσεων καὶ ἀποφάσεων γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ἀντιμετώπισης τῆς λοίμωξης ἀπὸ τὸν SARS-CoV-2. Παράλληλα, κάθε ἐπιστήμονας τοῦ χώρου τῆς ὑγείας ἔχει τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ ἐκφράσει τὴν ἄποψή του, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὴ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν ἐπιβαλλόμενη. Ἔτσι, προσπαθώντας νὰ ἀναπνεύσουμε ἀπὸ τὴ σκόνη τῶν πολλὲς φορὲς ἀτεκμηρίωτων ἐπιστημονικὰ συμβουλῶν ἢ καὶ ἀπειλῶν ποὺ ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, θὰ θέλαμε νὰ δηλώσουμε καὶ νὰ διευκρινίσουμε τὰ ἑξῆς:

  1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Οἱ προσδοκίες τῆς ἐπίτευξης ἀνοσίας στὸ 95% τῶν ἐμβολιασμένων καὶ μίας ἤπιας νόσου σὲ ὅσους θὰ νοσήσουν, διαψεύδονται τραγικὰ στὴν πράξη. Πολλοὶ ἐμβολιασμένοι καὶ μὲ τὶς 2 δόσεις νοσοῦν ἀπὸ κορωνοϊὸ καὶ μάλιστα νοσηλεύονται, ἐνῷ ἀρκετοὶ δυστυχῶς καταλήγουν. Πρόσφατα στοιχεῖα ἀπὸ τὴ Μεγάλη Βρετανία καὶ τὸ Ἰσραὴλ τὸ ἀποδεικνύουν.

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Τὸν προηγούμενο Δεκέμβριο τὰ πρωτοεμφανιζόμενα τότε ἐμβόλια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ διαφημίζονταν ἀπὸ τοὺς διάφορους εἰδικοὺς τῶν ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ὡς τὰ πλέον ἀσφαλῆ, ἐνῷ λίγους μόλις μῆνες μετὰ ἡ κατάσταση δυστυχῶς ἀνατράπηκε. Τὸν Ἀπρίλιο, ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων (ΕΜΑ) ἀποδέχτηκε τὴν ὕπαρξη συσχέτισης μεταξύ τῆς ἐμφάνισης θρομβώσεων καὶ τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς ἑταιρείας AstraZeneca. Καὶ πολὺ πρόσφατα, τὸν Ἰούλιο, ἀποδέχθηκε τὴ συσχέτιση τοῦ συνδρόμου Guillain-Barre μὲ τὸ AstraZeneca καὶ ἐπίσης προτείνει ἡ μυοκαρδίτιδα καὶ ἡ περικαρδίτιδα νὰ ἀναφέρονται μεταξὺ τῶν παρενεργειῶν τῶν ἐμβολίων τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna. Ἑπομένως, πολὺ γρήγορα ἀποδείχθηκε ὅτι τὰ ἐμβόλια τῆς νέας τεχνολογίας δὲν εἶναι τόσο ἀσφαλῆ, ὅπως μᾶς τὰ παρουσίαζαν ἀρχικὰ οἱ εἰδικοὶ τῶν ἐπιτροπῶν. Καθημερινὰ οἱ κλινικοὶ γιατροὶ ἀντιμετωπίζουμε σοβαρὰ ἰατρικὰ προβλήματα ποὺ ἐμφανίζονται ἀκόμα καὶ σὲ νέα ἄτομα ἄμεσα, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους. Αὐτὰ περιλαμβάνουν σοβαρὰ νευρολογικά, καρδιολογικά, αἱματολογικά, γυναικολογικά, νεφρολογικὰ προβλήματα (ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἐμφράγματα, μυοκαρδίτιδες, παραλύσεις τῶν ἄκρων, δραματικὲς μειώσεις τῶν αἰμοπεταλίων, σπειραματοπάθειες, διαταραχὲς τῆς περιόδου) καὶ πολλὰ ἄλλα. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν παρουσιάσθηκαν τόσες πολλὲς παρενέργειες ἀπὸ ἄλλα ἐμβόλια ἢ φάρμακα. Σχεδὸν καθημερινὰ ἐπίσης διαβάζουμε γιὰ αἰφνίδιους θανάτους ποὺ συμβαίνουν τὴν ἴδια ἡμέρα ἢ λίγες μέρες μετὰ ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμὸ νέων καὶ φαινομενικὰ ὑγιέστατων συνανθρώπων μας. Ἡ αἰτιολογικὴ συσχέτιση αὐτῶν τῶν θανάτων μὲ τὰ ἐμβόλια ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ, λόγω τῆς ὕπαρξης τῆς χρονικῆς συνάφειας τοῦ θανάτου μὲ τὸν ἐμβολιασμό. Δὲν μποροῦμε πλέον νὰ μένουμε σιωπηλοί, ὅταν βλέπουμε νέους καὶ ὑγιεῖς συμπολῖτες μας νὰ πεθαίνουν ἢ νὰ ἐμφανίζουν σοβαρὰ προβλήματα μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους. Εἶναι τόσα πολλὰ τὰ περιστατικά, ποὺ ὁ ἀναπόδεικτος ἰσχυρισμός, ὅτι δηλαδὴ δὲν συσχετίζονται τὰ προβλήματα αὐτὰ μὲ τοὺς ἐμβολιασμούς, εἶναι ἀδιανόητος. Συνάδελφοί μας σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν ἐκφράσει τὶς ἴδιες ἀνησυχίες καὶ προσπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ πείσουν τὴν ἰατρικὴ κοινότητα καὶ τὶς κυβερνήσεις νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ θέμα πρὶν τὰ προβλήματα διογκωθοῦν ἀκόμα περισσότερο.

  1. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Τὰ περιοριστικὰ μέτρα ἐναντίον τῶν μὴ ἐμβολιασμένων ἀποτελοῦν καθαρὰ ἕνα φαινόμενο πρωτόγνωρου ρατσισμοῦ καὶ δὲν ἔχουν καμία ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση. Ἀποτελοῦν τὸ ἀμέσως προηγούμενο στάδιο ἀπὸ αὐτὸ τῆς καθολικῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Τόσο οἱ διακρίσεις μεταξὺ ἐμβολιασμένων καὶ μὴ ὅσο καὶ ἡ ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀποτελοῦν ἄκρως ἀπολυταρχικὲς κινήσεις, ποὺ θὰ βροῦν ἀπέναντί τους τὸ σύνολο τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἐπίσης, ἡ προσπάθεια τῆς ἐνοχοποίησης τῶν μὴ ἐμβολιασμένων γιὰ τὴν πιθανὴ διασπορὰ τῆς νόσου σὲ ἐμβολιασμένους ἀποτελεῖ τὴν ἔμμεση παραδοχή τῆς μὴ ἀποτελεσματικότητας τῶν ἐμβολίων καὶ συνεπῶς οὐσιαστικὰ ἐνισχύει τὴν ἄποψη ὅτι ὁ δείκτης τῆς ἀποτελεσματικότητας τῶν ἐμβολίων ὡς πρὸς τὴν ἀσφάλειά τους εἶναι πολὺ χαμηλός, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ ἀπαιτεῖται ἡ ἄμεση ἐπανεκτίμηση τῶν δεδομένων καὶ ἡ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν, ὄχι μόνο γιὰ τὰ πιθανὰ ὀφέλη ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχουν ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό τους.

Θέλουμε νὰ τονίσουμε ὅτι κανένας ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες τοῦ χώρου τῆς ὑγείας, οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν τὴν παροῦσα δήλωση, δὲν εἶναι ἀντὶ-ἐμβολιαστῆς. Εἶναι λάθος νὰ χαρακτηρίζονται ὅσοι ἀρνοῦνται τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια νέας τεχνολογίας ὡς ἀρνητὲς ἢ ἀντὶ-ἐμβολιαστές. Εἶναι λάθος γιὰ τὸν ἴδιο λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο, κανένας γιατρὸς ποὺ ἀντιτίθεται στὴν ἀλόγιστη χρήση ἀντιβιοτικῶν δὲν εἶναι ἀρνητὴς τῶν ἀντιβιοτικῶν καὶ κανένας γιατρὸς ποὺ ἀντιτίθεται στὴ διενέργεια μίας ἐγχείρησης – διότι πιστεύει ὅτι τὸ ὄφελος δὲν ὑπερτερεῖ τῶν κινδύνων τῆς ἐπέμβασης – δὲν εἶναι ἀρνητὴς τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων.

Μολονότι πολλὰ ἄλλα σημαντικότατα θέματα μᾶς ἀπασχολοῦν σχετικὰ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὴ λειτουργία τῶν Νοσοκομείων τὸν τελευταῖο χρόνο ἀλλὰ καὶ μὲ σύγχρονα θέματα Βιοηθικῆς, θὰ περιοριστοῦμε πρὸς τὸ παρὸν στὰ ἀνωτέρω. Εὐχόμαστε ἡ παρέμβαση αὐτὴ νὰ ὁδηγήσει τὶς ἁρμόδιες ἐπιτροπὲς σὲ μία περισσότερο νηφάλια καὶ ἀντικειμενικὴ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ποὺ ἔχουν προκύψει ἢ ἔχουν δημιουργήσει μὲ τὶς μέχρι τώρα ἀποφάσεις τους.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος