«ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ» / Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος*

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τὸ κύριο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Ἀναγέννησις» τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1963, γραμμένο ἀπὸ τὸν τότε μητροπολίτη Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Τιμόθεο, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης, μὲ τὸν τίτλο «Ἐκλογές».

Παραθέτουμε τὸ κείμενο χαρακτηριστικὰ ἐπίκαιρο καὶ σήμερα:

Τὸ σοβαρότερο γεγονὸς σὲ μία χώρα εἶναι ἡ ἐκλογὴ τῶν ἀρχόντων ποὺ θὰ τὴν κυβερνήσουν.

Οἱ λαοὶ ἀκολουθοῦν τοὺς ἀρχηγοὺς των, τοὺς ὁποίους ἀγαποῦν καὶ μιμοῦνται. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὴν τεράστια σημασία ποὺ ἔχει ἡ ἐκλογὴ καλῶν ἢ κακῶν ἀρχόντων. Ὅμως ὀλίγοι σκέπτονται στὰ σοβαρὰ τὴν ἀξία τῆς ψήφου των καὶ τὴν εὐθύνη των ἀπέναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὴν ὥρα ποὺ ψηφίζουν.

Σὲ λίγες μέρες θὰ κληθεῖ καὶ ὁ λαός μας γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ ἐκλέξει τοὺς ἄρχοντας ποὺ θὰ τὸν διοικήσουν.

Θὰ ξεπεταχτοῦν πολλοὶ καὶ διάφοροι ὑποψήφιοι, παλαιοὶ καὶ νέοι, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι. Θὰ τοὺς ἀκούσωμε νὰ ὁμιλοῦν ἀπὸ τὸ ραδιόφωνον καὶ τοὺς ἐξῶστες στὶς πλατεῖες. Θὰ γράφουν στὶς ἐφημερίδες, θὰ ἐξαγγέλλουν προγράμματα, θὰ περιστοιχίζονται ἀπὸ τοὺς φίλους των καὶ θὰ ποζάρουν χαριτωμένα στὰ διαφημιστικὰ ἔντυπα, κολλημένοι στοὺς τοίχους καὶ στὰ ὀχήματα.

Ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς οἱ λαοὶ εὔκολα παρασύρονται καὶ δημαγωγοῦνται. Καὶ ὁ λαὸς μας ἔχει μία πλούσια πεῖρα ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ποὺ δὲν τὴ χρησιμοποιεῖ ὅσο πρέπει, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπέχει πολὺ ἀκόμη ἀπὸ μία σωστὴ καὶ σωτήρια τοποθέτηση τῆς ψήφου του.

Ἡ «Ἀναγέννησις» ἀπὸ καθῆκον καὶ ἀπὸ ἀγάπη στὸ λαό μας, ἔξω ἀπὸ κάθε πολιτικὴ καὶ κομματικὴ ἀνάμειξη, θὰ χαράξει μερικὲς γραμμὲς πάνω στὶς βασικὲς προϋποθέσεις ἑνὸς σωστοῦ ἐκλογικοῦ προσανατολισμοῦ.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ ἄρχοντές μας πρέπει νὰ εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, πραγματικὰ πιστοὶ καὶ εἰλικρινὰ ἀφοσιωμένοι στὴν θρησκεία τῶν πατέρων μας. Χριστιανοὶ ὄχι στοὺς τύπους καὶ ὀρθόδοξοι ὄχι στὰ χαρτιά. Εἴμεθα λαὸς φαινόμενο θρησκευτικῆς ὁμοιογενείας. Δὲν εἶναι ἀνεκτὸν οἱ ἄρχοντές μας νὰ ἀνήκουν σὲ ἀντιχριστιανικὲς ἰδεολογίες καὶ ἄλλες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις. Μασσῶνοι καὶ Χιλιασταὶ καὶ ἄθεοι πρέπει νὰ καταψηφισθοῦν ἀνελέητα μὲ τὴν ψῆφον τοῦ εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου  λαοῦ μας.

Οἱ ἄρχοντές μας πρέπει νὰ εἶναι πατριῶτες. Μέσα στὴν ψυχὴ τῶν πρέπει νὰ εἶναι θρονιασμένη ἡ αἰώνια Ἑλλάδα μὲ ὅλο τὸ μεγαλεῖο της. Πατριῶτες σωστοὶ καὶ ὁλόκληροι, ὄχι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ τάχα κόπτονται γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὰ ἰδανικά, χωρὶς νὰ τὰ πιστεύουν καὶ ὑποκριτικὰ τὰ βάζουν σὰν προκαλύμματα ἀνόμων συμφερόντων καὶ φρικτῆς ἐκμεταλλεύσεως.

Χρειάζονται ἁγνοὶ πατριῶτες ποὺ ξέρουν νὰ τιμοῦν καὶ μὲ τὸ ἴδιο τὸ αἷμα των τὴ χώρα τῆς δόξης, τοῦ θρύλου, τοῦ μαρτυρίου καὶ ἀγωνίζονται νὰ προσθέσουν δόξα στὴν δόξα καὶ τιμὴ στὴν τιμὴ τῆς πατρίδος.

Ὁ λαὸς μας θέλει τοὺς ἄρχοντές του, ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ὄχι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μιλοῦν γιὰ τὸν λαὸ καὶ δὲν ἔχουν ἄλλη σχέση μαζί του, παρὰ νὰ τὸν ἀπατοῦν καὶ νὰ τὸν ἐκμεταλλεύονται. Ἄρχοντες ἄνθρωποι μὲ ἀνθρωπιά, ποὺ θὰ σκύψουν σὰν καλοὶ Σαμαρεῖτες νὰ δέσουν τὶς πληγές, νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ σώσουν τὸν ἡμιθανῆ καὶ πάντα ἀδικημένο λαό μας.

Νὰ ἀκούσουν τοὺς στεναγμοὺς καὶ τὰ παράπονα. Νὰ βρίσκονται πάντα κοντά του, νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ προβλήματα, νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ του ἐπιπέδου, νὰ βοηθοῦν, νὰ προστατεύουν, νὰ θυσιάζονται, γιὰ νὰ κλείνουν τὰ στόματα τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν ὑπονομευτῶν, ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴ δυστυχία καὶ τὰ βάσανα τοῦ λαοῦ.

Ὁ λαὸς μας θέλει τοὺς ἄρχοντές του, ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γιατί γνωρίζει πολὺ καλὰ πὼς χωρὶς τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν προσήλωση στὴν Ἐκκλησία, ὁ ἄνθρωπος ἀποχαλινώνεται καὶ παρασύρεται σὲ κάθε κακό. Δὲν θέλει νὰ τοὺς βλέπει μόνο στὶς ἐπιδεικτικὲς Δοξολογίες καὶ παρελάσεις, μὲ τὶς φανταχτερὲς ἐμφανίσεις. Τοὺς θέλει εὐλαβεῖς καὶ προσευχομένους, νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ ἐξομολογοῦνται καὶ νὰ κοινωνοῦν, νὰ πιστεύουν στὸν Θεόν, νὰ ἀγαποῦν τὸν Κύριον.

Γιὰ τὸν λαό μας καὶ τὴν πατρίδα μας εἶναι μέγα δυστύχημα ὅτι ἀπὸ τὴν ἀνασύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἐλάχιστα φωτεινὰ παραδείγματα πολιτικῶν μὲ ἐκκλησιαστικὴν συνείδηση συνάπτουμε. Οἱ περισσότεροι ἦσαν ξένοι πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἀδιάφοροι καὶ ἐχθρικοί.

Ὁ λαός μας, τέλος, θέλει τοὺς ἄρχοντές του ἀνθρώπους μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξεως, ἱκανούς, μορφωμένους, μὲ ἦθος, χαρακτῆρα καὶ ψυχικὸ μεγαλεῖο. Σήμερον κατήντησε πολιτικὸς νὰ σημαίνει ἕναν ἐπαγγελματία κακῆς μορφῆς. Ἄνθρωπος ἀρχηγὸς εἶναι μέγα εὐτύχημα.

Ἡ ἐκλογὴ ἀληθινῶν ἀνθρώπων ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ προϋποθέτει τὸ ξεδιάλεγμά τους, ὅπου κι ἂν βρίσκονται καὶ πάνω ἀπὸ κόμματα καὶ προσωπικὲς ἐπιδιώξεις. Γι’ αὐτό, ὅμως, χρειάζεται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πολιτικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ μὴ μπαίνει ἡ ψῆφος του στὴ ζυγαριὰ τοῦ κεράσματος, τῆς κουμπαριᾶς, τοῦ προσωπικοῦ ρουσφετιοῦ, τῆς τυφλῆς ἰδεολογίας.

Πρέπει νὰ νοιώσει ὁ λαός μας πὼς τὸ παντοδύναμο ὅπλο, ἡ ψῆφος, μπορεῖ νὰ δημιουργήσει τὴν εὐτυχία ἢ τὴ δυστυχία. Ὑπάρχει μεγάλη ἠθικὴ κρίσις παντοῦ καὶ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία. Ἡ ψῆφος μας μπορεῖ νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ τιμήσει τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ παραπάνω προσόντα καὶ νὰ τοὺς καταστήσει κυβερνῆτες μας. Οἱ Ἐκλογὲς ποὺ ἔρχονται ἂς δείξουν πὼς εἴμαστε ἄξιοι καλύτερης τύχης, σὰν ἄνθρωποι καὶ σὰν ἔθνος.

 

*Πηγὴ ἠλεκτρονικοῦ κειμένου: Ἀναβάσεις

Πηγὴ κειμένου Ἐφημερίδα Ἀναγέννησις

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου