Ποινικό αδίκημα η παραγωγή σπιτικών, οργανικών τροφών

Η Νέ­α Παγ­κό­σμια Τά­ξη ε­πι­βά­λλει διά νό­μου την κα­τα­νά­λω­ση δη­λη­τη­ρί­ων. Με νο­μο­σχέ­διό της η Γε­ρου­σί­α των ΗΠΑ α­πα­γό­ρευ­σε την ε­λεύ­θε­ρη κη­που­ρι­κή και τις σπι­τι­κές ορ­γα­νι­κές τρο­φές.

Δεν φτά­νει που στον νέ­ο Με­σαί­ω­να του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και του ά­σφαι­ρου μαρ­ξι­σμού που τον «αν­τι­μά­χε­ται» θα ε­ξα­θλι­ω­θεί ο πλη­θυ­σμός και θα συν­θλι­βεί η με­σαί­α τά­ξη, ε­τοι­μά­ζουν ή­δη τα νο­μι­κά τους όπλα για να κα­τα­στεί­λουν ό­σους προσπαθούν να δρα­πε­τεύ­σουν α­πό την πα­ρά­νοι­α της Νέ­ας Τά­ξης, ε­πι­στρέ­φον­τας στις μι­κρές, αυ­τάρ­κεις, α­γρο­τι­κὲς Κοι­νό­τη­τες ό­που ο κα­θέ­νας θα μπο­ρεί του­λά­χι­στον να πα­ρά­γει την τρο­φή γι’ αυ­τόν, την οι­κο­γέ­νειά του και την Κοι­νό­τη­τά του.

Θέ­λουν οι ε­πι­λο­γές μας για φα­γη­τό να μεί­νουν στα με­ταλ­λαγ­μέ­να τρο­φι­κά τε­ρα­τουρ­γή­μα­τα και τα εμ­πο­τι­σμέ­να με δη­λη­τή­ριο α­να­λώ­σι­μα των πο­λυ­ε­θνι­κών υ­περ­κα­τα­στη­μά­των.

Δεν μας θέ­λουν να έ­χου­με ε­πι­λο­γή να τρώ­με τις ντο­μά­τες του γεί­το­να, τις πα­τά­τες του συγ­χω­ρια­νού, το λά­δι του θεί­ου, τα μή­λα του κουμ­πά­ρου. Μας θέ­λουν να τρώ­με τα ά­γνω­στης ταυ­τό­τη­τας, ποι­ό­τη­τας και σύν­θε­σης φρού­τα και λα­χα­νι­κά που θα ει­σά­γον­ται α­πό ά­γνω­στες χώ­ρες και με α­δι­α­φα­νείς και ά­γνω­στες συν­θή­κες πα­ρα­γω­γής.

Μί­α α­κό­μη ύ­που­λη δι­ά­τα­ξη αυ­τού του νό­μου εί­ναι η α­πα­γό­ρευ­ση φύ­λα­ξης σπό­ρων. Για­τί ά­ρα­γε;… Για­τί μό­νο οι α­φα­νείς α­φέν­τες αυ­τού του πλα­νή­τη να έ­χουν τέ­τοι­ο δι­καί­ω­μα;

Παρόμοιες νο­μο­θε­σί­ες ψηφίστηκαν και στην Ε.Ε., και στην Πατρίδα μας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος