Πορίσματα τῆς ἡμερίδος γιά τὶς νέες ταυτότητες

Τὴν 24η Σεπτεμβρίου 2023 καὶ ὧρες 5-9 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο ἡ ἡμερίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μὲ θέμα  «Ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα : ἡ πιὸ κομβικὴ διευκόλυνση πρὸς τὸ ἀντίχριστο σφράγισμα» μέ ἐκλεκτοὺς εἰσηγητὲς καὶ τὴ συμμετοχὴ πλήθους κόσμου καὶ κατέληξε στὰ ἀκόλουθα πορίσματα :

Ὁ σχεδιασμὸς γιὰ τὴν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ξεκίνησε ἤδη ἀπὸ τὸ 1986 μὲ τὴν προσπάθεια θεσπίσεως τοῦ Ἑνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου (ΕΚΑΜ). Συνεχίστηκε τὸ 2000 μὲ τὴν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος καὶ τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων ἀπό τὶς ταυτότητες, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι δὲν συνάδουν μὲ τὸ Δίκαιο τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Τὸ 2010 προαναγγέλθηκε ἡ ἐπέκτασή τους ὡς καρτῶν ἀσκήσεως δικαιωμάτων, στὸ πλαίσιο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης (Κάρτα Πολίτη). Ἡ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἦταν σθεναρή καὶ ἀνασταλτικὴ.

Ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση ἀνακοίνωσε στὶς ἀρχὲς τοῦ καλοκαιριοῦ 2023 τὴν ἔκδοση τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ποὺ εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἐπιβάλει. Αἴσθηση προκαλεῖ ὁ κυβερνητικὸς χειρισμὸς τῆς κοινῆς γνώμης στὸ ζήτημα τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν, μὲ τὴ διοχέτευση ἀντιφατικῶν πληροφοριῶν μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση σύγχυσης καὶ τὸν ὑποβιβασμὸ τῶν ποικίλων ἀντιδράσεων.

Οἱ νέες ταυτότητες θὰ ἐμπεριέχουν ἠλεκτρονικὸ μέσο ἀποθηκεύσεως πληροφοριῶν (τσιπ) ἀνέπαφης προσβασιμότητας (τεχνολογία RFID),  ὅπου καταχωρίζονται προσωπικὰ στοιχεῖα ταυτότητος καὶ βιομετρικὰ δεδομένα. Ἀναμένεται ἀναβαθμισμένη ἔκδοση, σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμὸ 2019/1157 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, περιλαμβάνουσα δεύτερο τσίπ μὲ δεδομένα γιὰ τὴν πρόσβαση στὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση. Σημειωτέον ὅτι στὴ Γερμανία ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ τὰ 2 τσὶπ ἔχει ἤδη ἐκδοθεῖ ἐνσωματώνοντας ὅλα τὰ ἐπιδόματα (τύπου «Market Pass» καὶ «Fuel Pass»).

Μὲ τὶς νέες ταυτότητες θεμελιώνεται μία νέου τύπου ἐπικοινωνία πολίτη – Δημοσίου καθὼς ἐξασφαλίζεται ἡ σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ ἐπὶ τόπου ἀμφίδρομη (ὁσονούπω) διασύνδεση μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση. Ἡ ἀρχική τους χρήση ὡς ἰσχυρῶν ἐγγράφων ταυτοποίησης εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα ἑνὸς σχεδιασμοῦ, στὰ πλαίσια τοῦ Ψηφιακοῦ Μετασχηματισμοῦ τῶν Κρατῶν, ποὺ θὰ ἔχει νόημα μόνο μὲ τὴν πλήρη ἀξιοποίηση τοῦ δυναμικοῦ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή ἀναμένονται α) ἡ προσθήκη δευτέρου τσιπ, β) ἡ ἐνσωμάτωση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ γ) ἡ ἐξαγγελθεῖσα ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Δεκέμβριο ἔκδοση τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ (ΠΑ) ὡς ἑνιαίου κωδικοῦ ἀναφορᾶς στὶς ψηφιακὲς βάσεις δεδομένων τῶν Ὑπηρεσιῶν. Ἡ προσθήκη τοῦ ΠΑ στὶς νέες ταυτότητες καθιστᾶ ἄμεση τὴν διαβαθμισμένη ἕως ὁλοκληρωμένη προσπέλαση στὸ συνολικὸ προφὶλ τῶν Πολιτῶν.

Ἕνα προφὶλ διαρκῶς ἀνανεούμενο καὶ ἐπικαιροποιημένο, σὲ συνάρτηση μὲ τὴ χρήση τῶν καρτῶν. Ἡ μαζικὴ συλλογὴ βιομετρικῶν, οἰκονομικῶν, ἰατρικῶν, ἀσφαλιστικῶν, περιουσιακῶν καὶ λοιπῶν δεδομένων ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν σταδιακὸ περιορισμὸ τῶν μετρητῶν, τὴν καθιέρωση τοῦ ψηφιακοῦ εὐρὼ καὶ τῶν ἐπωνύμων συναλλαγῶν σὲ κάθε ἐπίπεδο, δίνοντας τὴ δυνατότητα καταγραφῆς τοῦ καταναλωτικοῦ καὶ ἐν γένει πολιτιστικοῦ ἀποτυπώματος ἑκάστου.

Ἡ Πολιτεία ἀποκτᾶ δυνατότητα ἀσφυκτικοῦ ἐλέγχου καὶ παροχῆς πρόσβασης τῶν πολιτῶν σὲ ὑπηρεσίες καὶ ἀγαθὰ, ἀνάλογα μὲ τὴν «καλή» τους εἰκόνα, ὅπως συμβαίνει ἤδη στὴν Κίνα καὶ ὅπως ἄλλωστε βιώσαμε κατ’ ἀναλογίαν τὴν περίοδο τῆς Πανδημίας μὲ τὰ ἐκτυπωμένα πιστοποιητικὰ νόσησης ἢ ἐμβολιασμοῦ, ποὺ ἄνοιγαν ἢ ἔκλειναν τὶς πόρτες ἀνάλογα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σάρωσης. Τό μοντέλο τῆς εἰκονικά «μακρινῆς» καὶ ἀπολυταρχικῆς Κίνας ποὺ ἐξαίρεται ἀπό τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ Κλάους Σβάμπ, βρίσκεται στὸ κατώφλι τῶν χωρῶν ποὺ εἶναι πρόθυμες νὰ προχωρήσουν στὸν ψηφιακὸ μετασχηματισμό, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἑλλάδα.

Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ψηφιακοῦ εὐρὼ πού ἐπιδιώκεται πανευρωπαϊκὰ καὶ ὁ ἀστυνομικὸς ἔλεγχος τῶν συναλλαγῶν ξεσήκωσε τοὐλάχιστον 3 χῶρες, Αὐστρία, Ἑλβετία καὶ Σλοβακία, πού προσπαθοῦν νά κατοχυρώσουν Συνταγματικά τὴν ἐλεύθερη χρήση τῶν μετρητῶν.

Ὁ ἀδιάκριτος συγκεντρωτισμὸς καὶ ἡ αἴσθηση διαρκοῦς καὶ καθολικοῦ ἐλέγχου προξενοῦν αἰσθήματα φόβου καὶ ἄγχους, ἐπηρεάζουν τὴ συμπεριφορὰ καὶ λοβοτομοῦν τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό ὡς ἔκφραση ἐλευθερίας πνεύματος.

Εἶναι πλέον ὁρατὴ ἡ ἀπειλὴ κατὰ τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας ἀπὸ τὴ χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ὡς κορωνίδα τοῦ ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ.  Οἱ ἀντιδράσεις εἶναι παγκόσμιες. Μεταξὺ ἄλλων, 24 φορεῖς στὴν Εὐρώπη πού ἐξειδικεύονται σὲ ζητήματα ἰδιωτικότητας καί προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων μέ ἐπιστολὴ τους πρὸς τὴν ΕΕ ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν.

Ἡ ἀσφάλεια τῶν ψηφιακῶν προσωπικῶν δεδομένων δὲν εἶναι πλέον ζήτημα ἀναμέτρησης φυσικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νόων, ἐπιδεξιότητας καὶ προγραμματισμοῦ. Τεράστιες βάσεις δεδομένων παραβιάζονται καθημερινά ἀπὸ ἐκπαιδευμένους κυβερνο-ἐπιδρομεῖς. Tὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα ἢ χῶρες μὲ ἐπιθετικὲς βλέψεις στρέφουν ὅλο καί περισσότερο τήν προσοχή τους στὶς τεχνολογίες κυβερνοεπίθεσης. Έπιπλέον ἀνησυχία προκαλοῦν α) ἡ ἀνάμειξη ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν ξένων συμφερόντων στὴν παραγωγὴ καὶ στόν ἔλεγχο τῶν νέων ταυτοτήτων ποὺ ἀποτελοῦν δημόσιο ἔγγραφο καὶ β) οἱ χῶροι φιλοξενίας τῶν βάσεων δεδομένων ἐντὸς ἢ ἐκτὸς ἐπικράτειας καθὼς καὶ ἡ διαχείρισή τους ἀπὸ ἰδιῶτες.

Πλὴν τῆς ἀπειλῆς τοῦ «φακελώματος» καὶ τοῦ ἐλέγχου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ παρακολουθώντας τὶς ἐξελίξεις  κατέχονται ἀπό τὴν «καλὴ ἀνησυχία». Ὁ ἅγιος Παΐσιος μὲ τὸ ὁδηγητικό του κείμενο «Σημεῖα τῶν καιρῶν» προειδοποιεῖ τοὺς Χριστιανοὺς γιὰ τὴν ἀπειλὴ τοῦ σφραγίσματος ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὰ ὄργανά του.  Θεωρεῖ τὴν ταυτότητα «εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος», προετοιμασία γιὰ τὸ σφράγισμα. Μιλάει γιὰ τὴν παγκόσμια δικτατορία, τὴ σκλαβιὰ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ προτρέπει τοὺς χριστιανούς, σύμφωνα μὲ τὴν ἀξιόπιστη μαρτυρία τοῦ Γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου, νὰ ἀρνηθοῦν τὴν παραλαβή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὅταν ὅλα θὰ συγκεντρωθοῦν σὲ ἕνα, ὅπως συμβαίνει σήμερα. Ὁ Ἅγιος δὲν θέλει οὔτε τὴν ἀδιαφορία τῶν ποιμένων καὶ τὸ «καλόπιασμα» τῶν πιστῶν, οὔτε καὶ τὴν τρομοκράτηση τῶν χριστιανῶν γιὰ τὰ ἐπερχόμενα. Οἱ ποιμένες, γράφει, θά πρέπει νά ἐνισχύσουν τοὺς πιστοὺς στὴν πίστη καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ γιά νά ἔχουν θεϊκὴ παρηγοριά.

Κατὰ τῶν νέων ταυτοτήτων καὶ τῆς παραβίασης τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν εἶχε ἐκφρασθεῖ παλαιότερα ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ σαφεῖς Ἐγκυκλίους τὸ 1997, τὸ 1998 καὶ τὸ 2010. Ἡ ἔκτακτη σύσκεψη ὅλων τῶν ἡγουμένων τοῦ ἁγίου Ὄρους τὸ 1997 σὲ ἀπόφασή της ἀναφέρει ὅτι «ἡ ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μὲ τὴ χρήση τοῦ ΕΚΑΜ θὰ ἔχει ὡς φυσικὴ συνέπεια νὰ εὕρη ἡ Πολιτεία ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς Ἁγιορεῖτες ἀντιμέτωπους ὡς «ἀντιρρησίες συνειδήσεως». Ὁ μακαριστὸς π. Γεώργιος Καψάνης ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου ἔγραφε : «αὐτὴ ἡ ταυτότητα εἶναι ἐπικίνδυνη…διότι μὲ αὐτὴ θὰ γίνει καὶ τὸ λεγόμενο ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα… Θὰ ἐλέγχουν τὴ ζωὴ μας… Γι΄αὐτὸ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες… Ἀγωνιοῦμε ἀκόμη γιατί οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ ὁ δι΄αὐτῶν ἔλεγχος μπορεῖ νὰ τεθοῦν στὴν διάθεση τοῦ Ἀντιχρίστου ἢ κάποιου ἀντιχρίστου δικτάτορος».

Ἀπέναντι σ΄αὐτὴ τὴ διαφαινόμενη ἰδιότυπη σκλαβιὰ ἡ ἀντίδρασή μας πρέπει νὰ εἶναι σταθερὴ.  Κρατοῦμε τὸ ἀδούλωτο φρόνημα τῶν πατέρων μας. Δὲν ὑποκύπτουμε σὲ ὑποχρεωτικότητες καὶ ἀπειλές.  Ἡ νέα ταυτότητα συνδέεται μὲ δουλικὴ ὑποταγή. Ὅμως δὲν χρειάζονται βιαστικὲς κινήσεις. Πρὸ πάντων χρειάζεται ἀληθινὴ χριστιανικὴ ζωή, μετάνοια καὶ προσευχή. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὸν Ἀντίχριστο. Μόνο στὸν Χριστὸ πρέπει νά εἶναι στραμμένη ἡ καρδιά μας.  Ἔτσι ἔλεγαν οἱ ἅγιοι Γέροντες Παΐσιος καὶ Πορφύριος. Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρθηκε «Ἄν θὰ ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, θὰ τὸν τακτοποιήσει ὁ Χριστός καταλλήλως»! Ἐμεῖς ὅμως «πρέπει», γράφει ὁ π. Σαράντης, «νά ἐμβολιασθοῦμε μὲ τὴν ἐν Χριστῷ καλὴ ἀνησυχία καὶ τὴν καλὴ ἐν Χριστῷ ἑτοιμασία». Ὅ,τι κι ἂν συμβεῖ, ἀκόμη καὶ ἀποκλεισμὸς ἀπὸ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες, ἡ κραταιὰ δύναμη καὶ ἡ φιλάνθρωπη πρόνοια τοῦ Χριστοῦ θὰ μᾶς προστατεύσει καὶ θὰ μᾶς φροντίσει.

Σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο, ἔχοντας τὸ περιθώριο γιά τήν παραλαβὴ τῶν ταυτοτήτων μέχρι τὸν Αὔγουστο 2026 (ἴσως καὶ ἀργότερα), συνιστᾶται ἀπὸ σύγχρονους ἁγίους γέροντες νὰ μὴ βιαστοῦμε νὰ πάρουμε τὶς νέες ταυτότητες, ἐνῶ πρέπει νὰ γίνουν προσπάθειες νά πεισθεῖ ἡ κυβέρνηση νά ἄρῃ τὴν ὑποχρεωτικότητα.

Τέλος προσδοκοῦμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στοιχοῦσα στὶς προγενέστερες ἀποφάσεις της, θά στηρίξει  τὸν ἀγῶνα τῶν πιστῶν γιὰ προάσπιση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας, θὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ στὴν παραλαβὴ τῶν ταυτοτήτων καὶ θὰ προσφέρει παραμυθητικό λόγο στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας στοὺς δύσκολους καιροὺς πού διερχόμαστε ὡς Ἐκκλησία καὶ ὡς ἔθνος.

https://www.orthros.eu/

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου