Το Ρωμαίικο > Ορθοδοξία > Σοῦ γεμίζω τό μάτι τώρα;»

Σοῦ γεμίζω τό μάτι τώρα;»

Εὐ­λα­βής ἱ­ε­ρέ­ας δι­η­γεῖ­ται: «Νέ­ος ἀ­πό Κα­βά­λα, δε­κα­έ­ξι χρο­νῶν, ὀ­νό­μα­τι Γι­ῶρ­γος, ἦρ­θε μέ ἕ­να φί­λο του νά γνω­ρί­ση τόν γέ­ρον­τα Πα­ΐ­σιο, γιά τόν ὁ­ποῖ­ον εἶ­χε ἀ­κού­σει τό­σα καί τόν φαν­τα­ζό­ταν με­γα­λο­πρε­πή καί ἐ­πι­βλη­τι­κό. Ἔ­φθα­σαν στήν “Πα­να­γού­δα”, χτύ­πη­σαν καί βγῆ­κε ἕ­νας κα­λό­γε­ρος, γε­ρον­τά­κι, ἀ­δύ­να­τος, μι­κρό­σω­μος καί φτω­χον­τυ­μέ­νος. Στό νέ­ο δέν ἄ­ρε­σε ἡ ἐμ­φά­νι­ση τοῦ μο­να­χοῦ, για­τί δέν συμ­φω­νοῦ­σε μέ τήν εἰ­κό­να πού εἶ­χε πλά­σει στήν φαν­τα­σί­α του γιά τόν γέ­ρον­τα Πα­ΐ­σιο.

»Τούς ρώ­τη­σε ὁ Γέ­ρον­τας τί θέ­λουν καί αὐ­τοί ἀ­πάν­τη­σαν:

―  Τόν γέ­ρον­τα Πα­ΐ­σιο.

― Αὐ­τός εἶ­ναι τρελ­λός. Τί τόν θέ­λε­τε;

― Δέν πει­ρά­ζει καί μεῖς τρελ­λοί εἴ­μα­στε.

― Ἔ, νά πᾶ­τε ἀ­πό κεῖ­νο τό μο­νο­πά­τι καί θά τόν βρῆ­τε.

»Αὐ­τοί ἔ­κα­ναν ἕ­να με­γά­λο κύ­κλο καί με­τά ἀ­πό πολ­λή ὥ­ρα βρέ­θη­καν πά­λι στήν αὐ­λό­πορ­τα τῆς “Πα­να­γού­δας”. Χτύ­πη­σαν καί βγῆ­κε πά­λι ὁ ἴ­διος μο­να­χός, ντυ­μέ­νος τώ­ρα μέ ρά­σο καί κου­κού­λι καί κυτ­τά­ζον­τας τόν Γι­ῶρ­γο (καί ὄ­χι τόν φί­λο του), εἶ­πε: “Σοῦ γε­μί­ζω τό μά­τι τώ­ρα, πα­πα–Γι­ώρ­γη;”.

»Αὐ­τοί τά ἔ­χα­σαν, κα­τά­λα­βαν ὅ­τι ὁ ἴ­διος εἶ­ναι ὁ γέ­ρον­τας Πα­ΐ­σιος πού δι­ά­βα­σε τόν λο­γι­σμό τοῦ νέ­ου καί τόν προ­σε­φώ­νη­σε πα­πα–Γι­ώρ­γη. Ὁ ἴ­διος εἶ­χε ἀ­πό τό­τε λο­γι­σμό γιά Ἱ­ε­ρω­σύ­νη, τόν ὁ­ποῖ­ον δέν εἶ­χε πῆ σέ κα­νέ­ναν, οὔ­τε στούς γο­νεῖς του. Ὁ νέ­ος με­τά ἀ­πό χρό­νια ἔ­γι­νε ἱ­ε­ρέ­ας, ἐ­πα­λη­θεύ­ον­τας τήν πρόρ­ρη­ση τοῦ Γέ­ρον­τα.

»Ἦρ­θε νά προ­σκυ­νή­ση πά­λι στήν “Πα­να­γού­δα” καί δι­η­γή­θη­κε τό ἀ­νω­τέ­ρω πε­ρι­στα­τι­κό.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος