«Ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» / Κυθήρων Σεραφείμ

Ἡ ποιότητα τοῦ σπόρου , ὁ καθαρός καί ἀνόθευτος λόγος τοῦ Θεοῦ, «ἡ ὑγιαίνουσα διδασκαλία», κατά τόν Θεῖον Ἀπόστολον Παῦλον, «τόν πρῶτον μετά τόν Ἕνα», παίζει σπουδαῖο ρόλο, ἄν ὄχι τόν πρῶτο καί κύριο ρόλο, διά τήν καλλιέργεια τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, την ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι του. Ἀλλά καί ἡ δεκτικότητα τοῦ ἐδάφους , δηλαδή ἡ εὐφορία καί δίψα τῆς ἀροτριωμένης πνευματικά ψυχῆς συντελοῦν εἰς τήν καλήν ἀλλοίωσιν καί ἠθικο-πνευματικήν μεταμόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Κατήχησις τῆς μαθητιώσης νεολαίας μας. Ὁ πνευματικός σπόρος τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναγκαῖο, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά πέσῃ στίς παιδικές και νεανικές καρδιές. Τά παιδιά καί οἱ νέοι μας δέχονται μέσῳ τῆς πληροφορικῆς πολλά και ποικίλα μηνύματα, συνθήματα καί καθοδηγήσεις ἀπό πολλές μεριές καί ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νά παραπλανηθοῦν καί νά ἀποπροσανατολισθοῦν. Γι ́αὐτόν τόν λόγο ἡ Μητέρα Ἐκκλησία πρέπει νά ἐγκύψῃ στοργικά καί νά δεχθῇ μέ πολλή ἀγάπη στούς κόλπους της τά παιδιά της στά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τίς πνευματικές συντροφιές νέων, πού ἐπίσημα ἀρχίζουν ἀπό σήμερα τήν λειτουργία τους. Καί ἐπειδή τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν βάλλεται πολλαχόθεν καί τείνει νά ἐξοβελισθῇ ἀπό τόν σχολικό χῶρο, ἐκτός αὐτοῦ δέ κατέληξε νά ἔχῃ θρησκειολογικό, καί ὄχι ὅπως θά ἔπρεπε, σύμφωνα μέ ἀπόφασι τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, κατηχητικό καί ὁμολογιακό χαρακτῆρα, ἀντιλαμβάνεσθε πόσο χρήσιμη και ἀπαραίτητη εἶναι ἡ Κατήχησις τῆς νεολαίας μας.

Ἐπιτακτική εἶναι ἡ ἀνάγκη νά κατηχηθοῦν τά παιδιά μας στά βασικά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας Πίστεως, στή Θεία Λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήν ἠθική καί πνευματική κατά Χριστόν διδασκαλία καί ζωή, στή γνῶσι τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς καί τῶν Θείων Μυστηρίων τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Νά διδαχθοῦν τήν Ὀρθόδοξη ὀντολογία καί φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου, πῶς πλάσθηκε ἀπό τόν Θεῖο Δημιουργό , πῶς πρέπει νά ζῇ, σύμφωνα μέ την Χριστιανική θεώρησι καί διδασκαλία καί ποιός εἶναι ὁ προορισμός του. Γιατί σύμφωνα μέ τις νεοταξικές καί νεοεποχιτικές θεωρίες, τά παιδιά μας, καί μάλιστα τά χριστιανόπουλα, πρέπει στήν ἄωρη τους σχολική ἡλικία νά διδάσκωνται ὅλες τίς θρησκεῖες καί νά δέχωνται μαθήματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης γιά νά ἐπιλέξουν τήν θρησκεία τους καί τό φῦλο τους, ἀφοῦ, δυστυχῶς, ἐντέχνως λανσάρεται καί τό τρίτο φῦλο, ἐκτός τοῦ ἀρσενικοῦ και θηλυκοῦ φύλου. Ὁποία ἠθική καί πνευματική κατάπτωσις καί καταρράκωσις!!!

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου