*Τά κατορθώματα τῆς νηστείας* κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος.

«*Ἡ νηστεία,* τό ἀντίδοτο τῆς γαστριμαργίας,

*εἶναι βία φύσεως* καί περιτομή τῶν ἡδονῶν τοῦ λάρυγγα,

*ἐκτομή* τῆς σαρκικῆς πυρώσεως,

*ἐκκοπή* τῶν πονηρῶν λογισμῶν,

*ἀπελευθέρωση* ἀπό λογισμούς ὀνείρων,

*καθαρότητα* προσευχῆς,

*φωτισμός* τῆς ψυχῆς,

*διαφύλαξη* τοῦ νοῦ,

*διάλυση* τῆς πωρώσεως,

*θύρα* τῆς κατανύξεως,

*ἐλαφρότης* τοῦ ὕπνου,

*ὑγεία* τοῦ σώματος,

*πρόξενος* τῆς ἀπαθείας,

*ἄφεση* τῶν ἁμαρτημάτων,

*θύρα καί ἀπόλαυση* τοῦ Παραδείσου».

_Ἀντιγραφή ἀπό τό βιβλίο ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ τοῦ π. Δανιήλ Pupaza, ἐκδόσεως Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ Λαγκαδᾶ._

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου