Άρατε πύλας

Άρατε πύλας, οι άρχοντες…

-῎Αρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. -Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;  - ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου