Το Ρωμαίικο >

Ευχαριστία

“Πιστεύω… εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν” / Βασιλείου Αθ. Τσίγκου*

Στήν πατερική γραμματεία, στίς ἀ­πο­­­φά­σεις Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων, ἀκόμη δέ καί σέ μεταγενέστερα μνη­μεῖα τῆς ὀρ­­θο­δόξου θε­ο­λογίας, ὅπως καί σέ μή σχο­λα­στι­κῆς ἐπί­δρα­σης νε­ό­τε­ρα ἐγ­χει­­ρίδια Δογματικῆς, δέν ὑπάρχει πλή­ρης καί ἀκρι­­­βής… Περισσότερα »“Πιστεύω… εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν” / Βασιλείου Αθ. Τσίγκου*

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·» / ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα.» (Ἰωσὴφ… Περισσότερα »«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·» / ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ