ιστορικό επετειολόγιο

Ιστορικό Επετειολόγιο / Φεβρουάριος / Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1843

1-2-1806 Οἱ Τοῦρκοι κατασφάζουν τούς Κολοκοτρωναίους Γεώργα, Γιῶργο καί Γιάννη. 1-2-1869 Ἡ ἐπανάσταση τῆς Κρήτης, πού ξέσπασε πρίν ἀπό τρία ...

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Δε­κέμ­βριος                                         1-12-1818        Ὁ Θε­ό­δω­ρος Κο­λο­κο­τρώ­νης μυ­εῖ­ται στή Φι­λι­κή Ἑται­ρεῖα. ...

Ιστορικό Επετειολόγιο / Νοέμβριος

1-11-1800        Ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῆς αὐ­το­νο­μί­ας τῶν Ἑ­πτα­νή­σων ἀπό τούς Τούρ­κους. 1-11-1940        Σκο­τώ­νε­ται ὁ πρῶτος Ἕλ­λη­νας ...

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ / Ὀκτώβριος

1-10-331 π.Χ.       Ἡ μά­χη στά Γαυ­γά­μη­λα. 1-10-1826              Σκο­τώ­νε­ται ὁ Γιά­ννης Γκού­ρας. 2-10-1540              Ὑ­πο­γρά­φε­ται ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου