Πανάγιος Τάφος

ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ

«Αφού ο πατριάρχης αποσφραγίσει την πόρτα του Παναγίου Τάφου σπάζοντας τις σφραγίδες, μπαίνει στην πρώτη αίθουσα, που λέγεται «Παρεκκλήσι του ...

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τό Κοντάκιον. Τῷ ζωοδόχῳ καί σεπτῷ Κυρίου Μνήματι νῦν παρεστῶτες εὐλαβείᾳ οἱ ἀνάξιοι·ῷ ζωοδόχῳ καί σεπτῷ Κυρίου Μνήματι σύν ἀγγέλοις ...

Ε Υ Χ Η εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἡ ἀρχίφωτος τοῦ Πατρός σοφία καί δύναμις, ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας, ὁ διά τῆς σῆς ἀφάτου ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου