Το Ρωμαίικο >

πρόγονος

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ / Claude Fauriel

Τὰ σύγχρονα τραγούδια προέρχονται ἐκ παραδόσεως (….) Με­τα­ξὺ τῶν δι­α­φό­ρων εἰ­δῶν τῶν Δη­μο­τι­κῶν τρα­γου­δι­ῶν, τὰ ὁ­ποί­α συ­ναν­τῶ­μεν εἰς τοὺς συγ­χρό­νους Ἕλ­λη­νες, ὑ­πάρ­χουν ἄλ­λα, τὰ ὁ­ποί­α φαί­νον­ται πε­ρισ­σό­τε­ρον ἀ­πὸ τὸ προ­α­να­φερ­θὲν… Περισσότερα »ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ / Claude Fauriel