Το Ρωμαίικο >

Τσίγκος

“Πιστεύω… εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν” / Βασιλείου Αθ. Τσίγκου*

Στήν πατερική γραμματεία, στίς ἀ­πο­­­φά­σεις Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων, ἀκόμη δέ καί σέ μεταγενέστερα μνη­μεῖα τῆς ὀρ­­θο­δόξου θε­ο­λογίας, ὅπως καί σέ μή σχο­λα­στι­κῆς ἐπί­δρα­σης νε­ό­τε­ρα ἐγ­χει­­ρίδια Δογματικῆς, δέν ὑπάρχει πλή­ρης καί ἀκρι­­­βής… Περισσότερα »“Πιστεύω… εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν” / Βασιλείου Αθ. Τσίγκου*