Τό Φανάρι ἦλθεν εἰς κοινωνίαν μέ τούς ἀκοινωνήτους τῶν Σκοπίων! Δέν ἠρωτήθησαν οὔτε οἱ Προκαθήμενοι! / Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Διδάκτωρ Ἱστορίας

«Καὶ τὸ μυαλό σου εἶναι θολὸ καὶ τὸ δικό της πιὸ λειψό,

σᾶς ἐθολώσαν τὰ λεφτά, γειά σου Φανφάρα, φαφλατὰ»

Ἡ ἀντιποίηση εἶναι ἔργο δαιμονικό… ἡ ἐκκλησιαστικὴ δὲ ἀντιποίηση… ἀκόμη χειρότερο…

Μέχρι τώρα εἴχαμε τὸν Ἐπιφάνιο νὰ ἀντιποιεῖται τὸν Μητροπολίτη Κιέβου…

Τώρα ἔχουμε πλέον καὶ τὸν Στέφανο νὰ ἀντιποιεῖται τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος…

Διπλοὶ Μητροπολίτες, διπλὲς ἐκκλησίες… σχίσματα, σχίσματα καὶ πάλι σχίσματα… Καὶ ἡ αἰτία; Μία καὶ μόνη: ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς περὶ κατάτμησης ὅσο γίνεται περισσότερο τῶν Ὀρθοδόξων (ἀσχέτως ἐὰν οἱ Ἀμερικανοὶ κατανοοῦν ἢ ὄχι τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας καὶ θέλουν νὰ πολεμήσουν αὐτὴν πρωτίστως ἢ τὴν Ρωσία φοβούμενοι ὅτι ὅσο πιὸ ἑνωμένοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι τόσο πιθανότερο νὰ ἡγηθεῖ αὐτῶν ἡ Ρωσία).

Ὅσο γιὰ τοὺς παραμυθιαζόμενους ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος καὶ ὄχι ἡ Μακεδονικὴ Ἐκκλησία, ὅπως αὐτοαποκαλεῖτο μέχρι σήμερα, δύο πράγματα μόνον ἔχουμε νὰ σημειώσουμε: πρῶτον, ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ στὰ Σκόπια ἐφαρμόζουν ἀκριβῶς ὅτι καὶ οἱ πολιτικοί τους… πρῶτα πῆραν τὴν ἀναγνώριση… καὶ μετὰ κότσαραν καὶ τὸ Μακεδονία… Τὸ ἴδιο θὰ κάνουν καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία… Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε ὅτι οἱ ἴδιοι δὲν θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ δηλώνουν μακεδονικὴ ἐκκλησία… γιατί αὐτὸ δὲν τὸ πιστεύετε οὔτε ἐσεῖς ποὺ θέλετε ἀκόμη νὰ δικαιολογήσετε τὰ ἀδικαιολόγητα… καὶ δεύτερον στὸ κείμενο ποὺ ἐξέδωσε τὸ ἀμερικανικὸ πατριαρχεῖο γιὰ τὴν ἀναγνώριση γίνεται ρητὴ ἀναφορὰ στὸ ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐκκλησία τοῦ κράτους τῆς Βόρειας Μακεδονίας. Ἄρα… Μόλις συλλειτουργήσει μὲ ὅλους… ἀμέσως θὰ βγοῦν οἱ χάρτες τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος ποὺ σὲ προηγούμενους αἰῶνες περιελάμβανε στὴν δικαιοδοσία της περιοχὲς ποὺ σήμερα ἀνήκουν στὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας, τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος… Κι ἄσε τοὺς Βαλκάνιους νὰ τρώγονται σοῦ λένε μετὰ οἱ δυτικοί… καὶ νὰ ὑποτάσσονται ἕνας ἕνας στὴν “ὑπερδύναμη”…

Ὅταν μὲ μπροστάρη τὸν μέγιστο τῶν ἐν ζωῇ ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων π. Θεόδωρο Ζήση κάποιοι σημείωναν ἀπὸ τὴν ἐποχή, ποὺ ὁ ἀμερικανικὸς πατριάρχης ἔκανε τὸ οὐκρανικὸ σχίσμα, ὅτι θὰ ἀκολουθοῦσε καὶ τὸ μακεδονικό, διαπρύσιοι ἱεροκήρυκες τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς διερρήγνυαν τὰ ἱμάτιά τους ὅτι ὁ οἰκουμενιστικὸς ὅ,τι κάνει τὸ κάνει γιὰ τὸ συμφέρον τοῦ Γένους καὶ πὼς ἀναγνώρισε τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, γιὰ νὰ πολεμήσει τοὺς κακοὺς Ρώσους ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πάρουν τὴν πρωτοκαθεδρία….. Σήμερα δὲν ἀκούγονται…

νακοινωθέν το Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικῶς τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῶν Σκοπίων, καί, ἀξιολογήσασα εἰς τελικήν φάσιν τήν ὑποβληθεῖσαν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ ἔκκλητον προσφυγήν τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας, ὡς καί τάς ἀλλεπαλλήλους ἐκκλήσεις τῆς Πολιτείας τῆς Βορείου Μακεδονίας, ἀπεφάσισε τά ἑξῆς:

1) Δέχεται εἰς εὐχαριστιακήν κοινωνίαν τήν Ἱεραρχίαν, τόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Ἐκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα τήν πληγήν τοῦ σχίσματος, καί ἐπιχέουσα εἰς τό τραῦμα τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν ἡμῶν Ὀρθοδόξων “ἔλαιον καί οἶνον”. Πρός τοῦτο ἐκδίδεται καί ἡ σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις.

2) Ἐπαφίησιν εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας τήν ρύθμισιν τῶν μεταξύ αὐτῆς καί τῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ Ἐκκλησίας διοικητικῶν θεμάτων, ἐν τῷ πλαισίῳ ἀσφαλῶς τῆς ἱεροκανονικῆς τάξεως καί ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.

3) Ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης τό “Ἀχρίδος” (νοουμένης τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς μόνον ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἐπικρατείας τοῦ κράτους τῆς Βορείου Μακεδονίας), ὡς ὑπεσχέθη ἐγγράφως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς, ἀποκλείουσα τόν ὅρον “Μακεδονική” καί οἱοδήποτε ἄλλο παράγωγον τῆς λέξεως “Μακεδονία”.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον συνεχίζει νά ἐνδιαφέρεται διά τήν αὔξησιν, πρόοδον καί εὐστάθειαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης ὀντότητος τῆς Ἀχρίδος, ὡς ἔπραξε διά μέσου τῶν αἰώνων δι᾿ ὅλας τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὡς “τό πανδοχεῖον τῆς ἀγάπης, ἡ πηγή τῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν” (Δράμας Παῦλος).

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 9ῃ Μαΐου 2022

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Τ παρασκήνιον το πατριαρχικο νακοινωθέντος

Ἡ ἐφημερίς μας “Ο.Τ.” θέλει νά ἀναδείξη τί προηγήθη τοῦ πατριαρχικοῦ ἀνακοινωθέντος. Μὲ ἀφορμὴν τὰ ἔργα δεξαμενῆς ἀερίου εἰς Ἀλεξανδρούπολιν ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχεν ἰδιαιτέρας συν­­ομιλίας μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Σερβίας καὶ τῶν Σκοπίων… Ὁ κ. Τσίπρας τοὺς ἔδωσεν ὄνομα, ὁ κ. Μητσοτάκης Ἐκκλησίαν! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «evros-news.gr» τῆς 4ης Μαΐου 2022:

«Σὲ γνωστὴ ταβέρνα τῆς περιοχῆς Μάκρης καὶ σὲ εἰδικὰ ξεχωριστὸ χῶρο, ὁ κ.Μητσοτάκης γευμάτισε μαζὶ μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Charles Michel, τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Βουλγαρίας Kiril Petkov, τὸν Πρόεδρο τῆς Σερβίας Aleksandar Vucic καὶ τὸν Πρωθυπουργὸ τῶν Σκοπίων Dimitar Kovachevski, οἱ ὁποῖοι νωρίτερα παραβρέθηκαν στὴν ἐκδήλωση.

Τὸ κλῖμα ἦταν ἐξαιρετικὰ φιλικό, οἱ πέντε ἡγέτες σὲ χαλαρὴ ἀτμόσφαιρα δοκίμασαν τὶς γεύσεις τοῦ Ἕβρου δίπλα στὴν θάλασσα καὶ ἀπόλαυσαν τὴν θέα μὲ τὴν Σαμοθράκη νὰ δεσπόζει στὸ βάθος καὶ συζήτησαν θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὶς γενικότερες ἐξελίξεις στὴν εὐρύτερη περιοχή, μία καὶ ἡ εἰσβολὴ τῆς Ρωσίας στὴν Οὐκρανία καὶ ὁ πόλεμος συνεχίζεται ἐκεῖ.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ὡς οἰκοδεσπότης κάθισε στὴν κορυφὴ τοῦ τραπεζιοῦ, δεξιὰ του βρισκόταν ὁ Σὰρλ Μισὲλ καὶ δίπλα σ’ αὐτὸν ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Βουλγαρίας κ.Πέτκοφ (μία καὶ ἡ χώρα του ἀποτελεῖ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης), ἐνῷ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κάθισαν ὁ Πρόεδρος τῆς Σερβίας κ. Βούτσιτς, μὲ τὸν ὁποῖο μάλιστα ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς εἶχε καὶ ἰδιαίτερη συνομιλία καὶ ὁ Σκοπιανὸς Πρωθυπουργὸς κ. Κοβατσέφσκι. Νὰ θυμίσουμε ὅτι οἱ δύο βαλκανικὲς χῶρες δὲν ἔχουν μπεῖ ἀκόμα στὴν Ε.Ε».

Ορθόδοξος Τύπος

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου