Το Ρωμαίικο > Κοινοτισμός > ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ / τοῦ Δημοσθένη Λαμπρινάκη

ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ / τοῦ Δημοσθένη Λαμπρινάκη

Ὁ παπ­ποῦς μου δὲν μοῦ τὰ εἶ­χε πεῖ τό­σο ἐ­πι­στη­μο­νι­κά, ἀλ­λά μοῦ ἔ­λε­γε σχε­δὸν τὰ ἴ­δι­α …

Λε­μό­νι καὶ καρ­κί­νος

Τὸ λε­μό­νι, εἶ­ναι ἕ­να θαυ­μα­τουρ­γὸ προ­ϊ­ὸν στὸ νὰ σκο­τώ­νει τὰ καρ­κι­νο­γό­να κύτ­τα­ρα. Εἶ­ναι 10.000 φο­ρὲς ἰ­σχυ­ρό­τε­ρο ἀ­πὸ τὴν χη­μει­ο­θε­ρα­πεί­α. Γι­α­τί δὲν τὸ ἀ­πο­δε­χό­μα­στε αὐ­τό; Δι­ό­τι ὑ­πάρ­χουν ὀρ­γα­νι­σμοὶ ποὺ ἐν­δι­α­φέ­ρον­ται νὰ ἀ­να­κα­λύ­ψουν μί­α συν­θε­τι­κὴ οὐ­σί­α, ποὺ νὰ τοὺς ἐ­πι­τρέ­πει νὰ ἀ­πο­κτή­σουν κέρ­δη φαν­τα­στι­κά! Γι᾿ αὐ­τὸ καὶ ἀ­πὸ τώ­ρα μπο­ρεῖς προ­κα­τα­βο­λι­κὰ νὰ βο­η­θή­σεις ἕ­να φί­λο ποὺ τὸ χρει­ά­ζε­ται, ἐ­πι­τρέ­πον­τάς του νὰ πλη­ρο­φο­ρη­θεῖ ὅ­τι τοῦ εἶ­ναι χρή­σι­μο νὰ πι­εῖ χυ­μὸ λε­μο­νι­οῦ γι­ὰ τὴν πρό­λη­ψη τῆς ἀ­σθέ­νει­ας. Ἡ γεύ­ση του εἶ­ναι εὐ­χά­ρι­στη. Ἐ­φό­σον ἔ­χεις τὴν δυ­να­τό­τη­τα νὰ τὸ πρά­ξεις, φύ­τε­ψε μί­α λε­μο­νι­ὰ στὸν κῆ­πο σου. Ὅ­λα τὰ μέ­ρη του εἶ­ναι ὠ­φέ­λι­μα. Τὴν ἑ­πό­με­νη φο­ρά ποὺ ἐ­πι­θυ­μεῖς νὰ πι­εῖς χυ­μό, ζή­τα φυ­σι­κὸ χυ­μὸ λε­μο­νι­οῦ χω­ρὶς συν­τη­ρη­τι­κά. Πό­σα ἄ­το­μα πε­θαί­νουν ἐ­νῶ τὸ μυ­στι­κὸ αὐ­τὸ πα­ρα­μέ­νει φυ­λαγ­μέ­νο, μὲ κα­χυ­πο­ψί­α, ὥ­στε νὰ μὴν θέ­σει σὲ κίν­δυ­νο τὰ κέρ­δη ἑ­κα­τομ­μυ­ρί­ων τῶν με­γά­λων φαρ­μα­κευ­τι­κῶν ἐ­πι­χει­ρή­σε­ων;

Ὅ­πως γνω­ρί­ζε­τε πο­λὺ κα­λά, ἡ λε­μο­νι­ὰ εἶ­ναι χα­μη­λή. Δὲν κα­τα­λαμ­βά­νει χῶ­ρο. Ὅ­λοι τὴν γνω­ρί­ζουν. Τὸ φροῦ­το της εἶ­ναι κι­τρι­κὸ προ­ϊ­ὸν μὲ δι­α­φο­ρε­τι­κὲς ὄ­ψεις, τὸ ἐ­σω­τε­ρι­κό του μπο­ρεῖ νὰ φα­γω­θεῖ ἄ­με­σα ἢ νὰ ἐ­πε­ξερ­γα­στεῖ γι­ὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ πο­τῶν, ἀ­να­ψυ­κτι­κῶν, γλυ­κι­σμά­των κ.λπ. Τὸ ση­μαν­τι­κὸ σὲ αὐ­τὸ τὸ φυ­τὸ ὀ­φεί­λε­ται στὰ ἀν­τι­καρ­κι­νο­γό­να ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τά του.

Καὶ ἀ­κό­μα καὶ ἐ­ὰν τοῦ ἀ­πο­δί­δον­ται πε­ρισ­σό­τε­ρες χη­μι­κὲς ἰ­δι­ό­τη­τες, τὸ ση­μαν­τι­κό­τε­ρο αὐ­τοῦ εἶ­ναι ἡ δρά­ση του ἐ­πά­νω στὶς κύ­στες καὶ τοὺς ὄγ­κους. Τὸ φυ­τὸ ἀ­πο­τε­λεῖ μί­α θε­ρα­πευ­τι­κὴ ἀ­γω­γὴ γι­ὰ τὸν καρ­κί­νο, δο­κι­μα­σμέ­νο σὲ καρ­κί­νους ὅ­λων τῶν μορ­φῶν. Ὑ­πάρ­χουν ὁ­ρι­σμέ­νοι ποὺ τὸ συ­νι­στοῦν γι­ὰ ὅ­λες τὶς μορ­φὲς τοῦ καρ­κί­νου. Ἐ­πι­πλέ­ον τὸ θε­ω­ροῦν σὰν ἕ­να πα­ρά­γον­τα ἀν­τι­μι­κρο­βι­α­κοῦ εὑ­ρέ­ος φά­σμα­τος, κα­τὰ τῶν μο­λύν­σε­ων τῶν βα­κτη­ρι­δί­ων καὶ τῶν ὄγ­κων, ἱ­κα­νὸ στὴν κα­τα­πο­λέ­μη­ση τῶν ἐ­σω­τε­ρι­κῶν πα­ρα­σί­των καὶ σκου­λι­κι­ῶν, ρυθ­μι­στὴ τῆς ὑ­ψη­λῆς ἀρ­τη­ρι­α­κῆς πί­ε­σης, εἶ­ναι ἀν­τι­κα­τα­θλι­πτι­κὸ καὶ κα­τα­πο­λε­μᾶ τὸ ἄγ­χος καὶ τὶς νευ­ρι­κὲς δι­α­τα­ρα­χές.

Ἡ πη­γὴ αὐ­τῆς τῆς πλη­ρο­φο­ρί­ας εἶ­ναι ἐν­τυ­πω­σι­α­κή: προ­έρ­χε­ται ἀ­πὸ μί­α ἐκ τῶν με­γα­λύ­τε­ρων φαρ­μα­κευ­τι­κῶν ἑ­ται­ρει­ῶν στὸν κό­σμο πού δι­α­βε­βαι­ώ­νει ὅ­τι με­τὰ ἀ­πὸ 20 χρό­νι­α ἐρ­γα­στη­ρι­α­κῶν με­λε­τῶν, πού πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν ἀ­πὸ τὸ 1970 καὶ συ­να­κό­λου­θα ἔ­τη.

Τὰ ἐ­ξα­χθέν­τα συμ­πε­ρά­σμα­τα ἦσαν: κα­τα­στρέ­φει τὰ καρ­κι­νο­γό­να κύτ­τα­ρα 12 τύ­πων καρ­κί­νων, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων, τοῦ ἐν­τέ­ρου κό­λον, τοῦ στή­θους, τοῦ προ­στά­τη, τῶν πνευ­μό­νων καὶ τοῦ παγ­κρέ­α­τος… τὰ χη­μι­κὰ συ­στα­τι­κά τοῦ δέν­τρου κα­τέ­δει­ξαν ὅ­τι δρᾶ 10.000 καλ­ύτε­ρα στὴν ἐ­πι­βρά­δυν­ση ἀ­νά­πτυ­ξης τῶν καρ­κι­νο­γό­νων κυτ­τά­ρων ἀ­πὸ τὸ φαρ­μα­κευ­τι­κὸ προ­ϊ­ὸν ADRIAMYCIN, ἕ­να χη­μει­ο­θε­ρα­πευ­τι­κὸ προ­ϊ­ὸν ποὺ χρη­σι­μο­ποι­εῖ­ται συ­νή­θως στὸν κό­σμο ὅ­λο.

Τὸ πλέ­ον ἐν­τυ­πω­σι­α­κό τῆς θε­ρα­πεί­ας εἶ­ναι ὅ­τι μὲ τὸν ἐ­ξα­γό­με­νο χυ­μὸ λε­μο­νι­οῦ, κα­τα­στρέ­φον­ται μό­νον τὰ καρ­κι­νο­γό­να κύτ­τα­ρα καὶ δὲν ἐ­πι­δρᾶ στὰ ὑ­γι­ῆ τοι­αῦ­τα.

Τὸ τῆς πό­λε­ως ὅ­λης ἦ­θος ὁ­μοι­οῦ­ται τοῖς ἄρ­χου­σιν!

Χαί­ροι­σθε, Ὑ­γι­αί­νοι­τε, Εὐ­τυ­χοῖ­τε, Ἔρ­ρω­σθε.

(Νὰ εἶ­σθε χα­ρού­με­νοι, ὑ­γι­εῖς, εὐ­τυ­χεῖς, δυ­να­τοὶ).

 

Δη­μο­σθέ­νης ὁ Μα­κε­δών

Ἰν­στι­τοῦ­το τῶν Ἐ­πι­στη­μῶν Ὑ­γεί­ας

LLC 819N, CHARLES STREET, ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ, MD 1201.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος