ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ… Ο πολίτης δύναται να προβεί στη σύλληψη δράστη….

Ἐὰν δὲν ἔχουμε χάσει ἐντελῶς τὸ μυαλό μας σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, ἡ ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ ἀποτελεῖ ἀδίκημα (κακούργημα), καὶ μάλιστα αὐτόφωρο. Ἐπιπλέον, ὁ νόμος δίδει τὸ δικαίωμα ἀκόμη καὶ σὲ πολῖτες νὰ συλλαμβάνουν τὸν δράστη αὐτοφώρου ἀδικήματος τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὸ τελεῖται, ἐφόσον δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιληφθεῖ ἡ ἀστυνομία. Πράγματι, ὅπως διαβάζουμε στὸ ἄρθρο 275 τοῦ Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας, ὁ πολίτης δύναται νὰ προβεῖ στὴν σύλληψη δράστη αὐτοφώρου ἀδικήματος ἐν ἀπουσίᾳ τῆς ἀστυνομίας, ἐφόσον, φυσικά, θὰ τὸν παραδώσει στὶς ἁρμόδιες ἀρχές. Μπορεῖ δηλαδὴ κατὰ τὴν στιγμὴ τελέσεως τοῦ αὐτοφώρου ἀδικήματος νὰ σταματήσει καὶ νὰ κρατήσει τὸν δράστη παρὰ τὴν θέλησή του, ἕως ὅτου ἔλθει ἡ ἀστυνομία γιὰ νὰ ἀναλάβει. Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ἀσφαλῶς, ὅτι οἱ πολῖτες ἔχουν δικαίωμα νὰ ὑποκαθιστοῦν τὶς ἀρχὲς προβαίνοντας σὲ ἀστυνομικὲς ἔρευνες ἥ ἀνακριτικὲς πράξεις. Κανένας πολίτης δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει ὁποιονδήποτε προκειμένου νὰ διαπιστώσει τὴν ἀπὸ μέρους του τυχὸν τέλεση ἀξιόποινης πράξης.

Τὸ τελευταῖο τὸ ἐπισημαίνουμε, διότι στὴν περίπτωσης τῶν τριῶν πολιτῶν στὸν Ἕβρο, ἔγινε πολὺς λόγος ἀπὸ τοὺς ὀρθοπολιτικὰ (καὶ πάντα ἐπιλεκτικὰ) «εὐαίσθητους» περὶ «Κοῦ Κλοῦξ Κλᾶν», «κυνηγῶν κεφαλῶν» καὶ τὰ τοιαύτα, ὅταν τὸ μόνο πρᾶγμα στὸ ὁποῖο νομίμως προέβησαν ἦταν νὰ θέσουν ὑπὸ κράτηση ὁμάδα μεταναστῶν, ὅταν διαπίστωσαν ὅτι ἐπιχειροῦσε ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ, ἐνημερώνοντας ταυτόχρονα τὴν ἀστυνομία.

Ἀλήθεια, ποιός στοιχειωδῶς λογικὸς ἄνθρωπος δὲν θὰ θεωροῦσε ὀρθὴ τὴν σύλληψη ἐμπρηστῶν ἀπὸ πολῖτες τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἀπουσιάζει ἡ ἀστυνομία; Ποιός θὰ ὑποστήριζε στὰ σοβαρὰ ὅτι θὰ ἔπρεπε οἱ πολῖτες ποὺ εἶναι πρόθυμοι νὰ τοὺς πιάσουν καὶ νὰ τοὺς κρατήσουν ἕως ὅτου ἔλθει ἡ ἀστυνομία θὰ ἔπρεπε, τοὐναντίον, νὰ τοὺς ἀφήσουν νὰ φύγουν ἀνενόχλητοι; Καὶ ποιός, στὸ τέλος-τέλος, δὲν εἶναι βέβαιος ὅτι ἄν οἱ δράστες ἦταν Ἕλληνες, οἱ ἡρακλεῖς τῆς ὀρθοπολιτικῆς δὲν θὰ εἶχαν τὴν παραμικρὴ ἀντίρρηση νὰ συλληφθοῦν προσωρινῶς ἀπὸ πολῖτες; Καὶ μάλιστα μὲ πλήρη ἀνοχὴ ὑποτιμητικῶν ἤ ὑβριστικῶν χαρακτηρισμῶν τῶν πολιτῶν πρὸς τοὺς δρᾶστες ἐν μέσῳ μιᾶς μεγάλης πυρκαγιᾶς ποὺ συνεχίζει μάλιστα νὰ κατακαίει γιὰ ἕβδομη ἡμέρα τὸν ἀκριτικὸ Ἕβρο;

Ὅμως, κορυφαῖοι ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, καὶ ἐν προκειμένῳ ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας (γνωστὴ γιὰ τὶς ἄκρως ἐπιλεκτικές της εὐαισθησίες) καὶ ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, ἔσπευσαν νὰ ἐκφράσουν τὴν συμπάθειά τους πρὸς τοὺς δράστες καὶ νὰ καταδικάσουν τὴν «αὐτοδικία» τῶν πολιτῶν, δίνοντας τὰ διαπιστευτήριά τους στὴν πολιτικὴ ὀρθότητα, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν προνομιακὴ μεταχείριση κοινωνικῶν ὁμάδων ποὺ εἶναι γνωστὲς σὲ ὅλους μας. Μὲ δύο λόγια, τὸ ἴδιο τὸ κράτος, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν προστασία τῶν πολιτῶν, τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας, δήλωσε, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι οἱ δράστες ἀπόπειρας ἐμπρησμοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφεθοῦν νὰ τελέσουν ἀνενόχλητοι τὴν πράξη τους, διότι εἶναι μετανάστες. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα λειτούργησε ὁ γνωστὸς προπαγανδιστικὸς μηχανισμὸς στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως γιὰ νὰ καταγγείλει τὸν δῆθεν «ρατσισμὸ» τῶν ἐν λόγῳ πολιτῶν καὶ νὰ διακινήσει διάφορα εὐφάνταστα σενάρια περὶ «φασιστικῶν ταγμάτων» ποὺ δῆθεν συλλαμβάνουν ἀθώους μετανάστες.

Ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης ἔφθασε μάλιστα μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι θὰ πρέπει νὰ διερευνηθεῖ ἄν οἱ μετανάστες ποὺ βρέθηκαν ἀπανθρακωμένοι στὸ καιόμενο δάσος τῆς Δαδιᾶς προσπαθοῦσαν νὰ διαφύγουν ἀπὸ «τάγματα ἐφόδου»! Ἐκτὸς ἀπὸ ἔξαλλη ἐκδήλωση τῆς «ἀλληλέγγυας» ἰδεοληπτικῆς ψύχωσης πρόκειται γιὰ πλήρη ἀντιστροφὴ τῆς πραγματικότητας, ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ κυκλώματα τῶν «διακινητῶν», ποὺ δροῦν μὲ τὸν πλέον ξετσίπωτο τρόπο στὸν Ἕβρο, βρῆκαν αὐτὲς τὶς μέρες τὴν εὐκαιρία νὰ «ἀναβαθμίσουν» τὴν δράση τους ἐκμεταλλευόμενα τὴν σύγχυση ποὺ ἐπεκράτησε λόγῳ τῆς μεγάλης πυρκαγιᾶς. Ἀλλὰ οἱ «διακινητὲς» κατὰ κανόνα βγαίνουν ἀπὸ τὸ «κάδρο» τῆς «ἀντιρατσιστικῆς» καταγγελτικῆς ρητορείας τῶν πάσης φύσεως «ἀλληλέγγυων», ἀφοῦ συντελοῦν τὰ μέγιστα στὴν ὑλοποίηση τοῦ γνωστοῦ τους αἰτήματος περὶ «ἀνοικτῶν συνόρων».

Ἡ κατάληξη τοῦ ἐπεισοδίου τῆς κράτησης τῶν μεταναστῶν στὸν Ἕβρο ἀπὸ τοὺς τρεῖς πολῖτες ἦταν οἱ μὲν πολῖτες νὰ συλληφθοῦν καὶ νὰ παραπεμφθοῦν στὴν δικαιοσύνη ἀντιμετωπίζοντας διώξεις σὲ βαθμὸ κακουργήματος ἐλέῳ «ἀντιρατσισμοῦ», ἐνῷ ταυτοχρόνως στοὺς δεκατρεῖς μετανάστες νὰ ἀσκηθεῖ δίωξη γιὰ ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ, κατοχὴ ἐκρηκτικῶν ὑλῶν καὶ παράνομη εἴσοδο στὴν χώρα. Οἱ τρεῖς πολῖτες διώκονται, στὴν πραγματικότητα, ἐπειδὴ συνέλαβαν ἐπ’ αὐτοφώρῳ μετανάστες νὰ βάζουν φωτιά! Ἡ κατάσταση αὐτὴ μπορεῖ κάλλιστα νὰ περιγραφεῖ ὡς τραγέλαφος, ἡ ὁποῖα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μυθικὸ ζῶο μὲ σῶμα ἐλαφιοῦ καὶ τράγου, παραπέμπει σὲ ἕνα «πρᾶγμα ὅλως ἀφύσικον, τερατῶδες», ὅπως τὸ διατυπώνει εὐσύνοπτα τὸ λεξικὸ τοῦ Δημητράκου.

Σὲ ἕνα πραγματικὸ κράτος δικαίου οἱ ἐν λόγῳ πολῖτες θὰ ἦταν ἄξιοι συγχαρητηρίων ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς εἶχε ἐπαινέσει γιὰ τὴν πράξη τους καὶ νὰ τοὺς προβάλλει ὡς ὑποδείγματα πρὸς μίμηση τιμώντας τους μὲ τὸ Βραβεῖο Πολίτη.

Ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ ἕνα κράτος ποὺ φροντίζει γιὰ τὸν τόπο θὰ ἔπρεπε οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς νὰ εἶχαν ὀργανώσει τοὺς πολῖτες σὲ ἐθελοντικὲς ὁμάδες προστασίας ἔναντι τῶν πυρκαγιῶν ἐντάσσοντας ἔτσι ὁλόκληρο τὸν λαὸ στὴν πολιτικὴ ἄμυνα γιὰ τὴν διαφύλαξη τῶν ἀνθρωπίνων ζωῶν, τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῶν περιουσιῶν ἀλλὰ καὶ τὴν προστασία τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας, εἰδικὰ σὲ ἕναν νομὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη γραμμὴ ἄμυνας τῆς χώρας τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὴ δέχεται ὑβριδικὸ πόλεμο.

ΥΓ: Στὴν εἰκόνα τὸ σημερινὸ πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδας «Ἑστία».

https://www.facebook.com/100044271744004/posts/pfbid025tVuQmurgG4QW8csVpR5uUYWpZgJrnY7S1DKFmy3v3phy7VaMjP8i1G26cXHPu9tl/

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου